Noot 13 Rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2016

2015

Boekwaarde per 1 januari

1.668

1.775

   

Mutaties

  

Nieuwe leningen

843

481

Aflossingen

-941

-590

Valuta-omrekeningsverschillen en overige mutaties

-6

2

Totaal

-104

-107

   

Boekwaarde per 31 december

1.564

1.668

De boekwaarde van de langlopende rentedragende verplichtingen, inclusief het kortlopende deel, is als volgt:

Kort- en langlopende rentedragende verplichtingen

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Achtergestelde leningen

8,6%

8,6%

5

5

76

82

Onderhandse en groenleningen

1,1%

2,1%

1

20

12

13

Euro Medium Term Notes

2,6%

3,7%

-

400

1.394

1.095

Euro Commercial Paper

0,0%

0,4%

75

46

-

-

Overig

0,0%

0,0%

-

-

1

7

       

Boekwaarde per 31 december

  

81

471

1.483

1.197

De kortlopende rentedragende verplichtingen, ultimo 2016 € 81 miljoen (2015: € 471 miljoen), bestaan uit het kortlopende deel van de langlopende schulden en de Euro Commercial Paper.

Ultimo 2016 was voor een boekwaarde van € 1.394 miljoen (nominaal € 1.400 miljoen) onder het EMTN-programma uitgegeven. De onder het EMTN-programma uitgegeven obligaties zijn genoteerd aan de Amsterdamse en de Luxemburgse beurs. Eind 2016 is in het kader van het ECP-programma voor € 75 miljoen aan kortlopende leningen aangetrokken (2015: € 46 miljoen).

Achtergestelde leningen

Deze leningen hebben een rentevoet van 8 tot 10%. Deze leningen zijn ten opzichte van andere schuldverplichtingen achtergesteld.

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2016

2015

Minder dan 1 jaar

81

471

Tussen 1 en 2 jaar

6

6

Tussen 2 en 3 jaar

306

6

Tussen 3 en 4 jaar

7

306

Tussen 4 en 5 jaar

8

7

Meer dan 5 jaar

1.157

872

   

Boekwaarde per 31 december

1.565

1.668