Noot 14 Vooruitontvangen opbrengsten

€ miljoen

2016

2015

Boekwaarde per 1 januari

1.559

1.572

   

Ontvangen

99

85

Amortisatie ten gunste van de winst-en-verliesrekening

-66

-64

Herrubricering verplichtingen aangehouden voor verkoop

-

-34

Herrubricering

5

-

   

Boekwaarde per 31 december

1.597

1.559

Vooruitontvangen opbrengsten hebben betrekking op de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies. De amortisatietermijnen van de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies zijn gelijk aan de afschrijvingstermijnen van de betrokken activa (tussen de 10 en 50 jaar). De herrubricering verplichtingen aangehouden voor verkoop in 2015 betreft de boekwaarde per 24 maart 2015 van Endinet.