Noot 17 Latente belastingen

De post latente belastingvorderingen is als volgt opgebouwd:

Latente belastingvorderingen

€ miljoen

2016

2015

Verschil in waardering materiële vaste activa

227

259

Overig

-11

-11

   

Boekwaarde per 31 december

216

248

Deze post bestaat uit de waardering van de verschillen in boekhoudkundige en fiscale waardering van de materiele vaste activa en overige balansposten, waaronder voorzieningen en voor verkoop beschikbare activa.

Brutomutatie in de latente belastingvorderingen

€ miljoen

Materiële vaste activa

Overig

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2015

225

-7

218

    

Mutaties 2015

   

Dotatie rechtstreeks via eigen vermogen

-

-3

-3

Realisatie tijdelijke verschillen

-7

-1

-8

Overige mutaties

-1

-

-1

Herrubricering activa aangehouden voor de verkoop

42

-

42

Totaal

34

-4

30

    

Boekwaarde per 31 december 2015

259

-11

248

    

Mutaties 2016

   

Dotatie rechtstreeks via eigen vermogen

-

2

2

Realisatie tijdelijke verschillen

-13

-2

-15

Nieuwe consolidaties

-19

-

-19

Totaal

-32

-

-32

    

Boekwaarde per 31 december 2016

227

-11

216

De post latente belastingvorderingen inzake materiële vaste activa van € 227 miljoen (2015: € 259 miljoen) heeft betrekking op verschillen tussen de boekwaarden in de jaarrekening enerzijds en de fiscale boekwaarden anderzijds. Alliander is belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting per 1 januari 1998.  Per deze datum is de post latente belastingen ontstaan.  De met de fiscus overeengekomen boekwaarden voor de materiële vaste activa per 1 januari 1998 hebben een afschrijvingsperiode tot maximaal 2030. Realisatie van het tijdelijk verschil dat op deze activa betrekking heeft, spreidt zich dan ook uit tot aan deze datum. Daarnaast heeft de post latente belastingen MVA betrekking op de fiscaal geactiveerde algemene kosten toeslag, de gevolgen van de invoering in 2005 van IFRS en de in het verleden fiscaal toegepaste regeling willekeurige afschrijving.

De verlaging in 2016 van de latente belastingvordering van € 32 miljoen wordt voor een groot deel veroorzaakt door de nieuwe consolidatie (€ 19 miljoen) en heeft betrekking op de acquisitie van AEF B.V.. De mutatie latente belastingen in de winst- en verliesrekening (€ 15 miljoen) alsmede de mutatie van de latente belastingvordering welke direct via het eigen vermogen is verantwoord (€ 2 miljoen) verlagen de post latente belasting vorderingen met in totaal € 13 miljoen. De herrubricering activa aangehouden voor verkoop in 2015 heeft betrekking op Endinet.

Gedurende 2016 hebben er geen aanpassingen van de belastingtarieven voor de vennootschapsbelasting plaatsgevonden. Ultimo 2016 bestaat een niet-gewaardeerde latente belastingvordering van € 15 miljoen. Deze heeft betrekking op fiscaal compensabele verliezen met betrekking tot onze activiteiten in Duitsland en België als gevolg van de verwachte resultaatontwikkelingen op middellange termijn bij de Duitse en Belgische entiteiten. Deze verliezen zijn in beginsel onbeperkt compensabel naar de toekomst toe.

De post latente belastingverplichtingen bedraagt ultimo 2016 € 5 miljoen (ultimo 2015 nihil). De mutatie heeft betrekking op een nieuwe consolidatie van onze acquisitie van 450connect  GmbH groot € 6 miljoen en heeft betrekking op enerzijds verrekenbare verliezen van de fiscale eenheid 450connect GmbH (€ 2 miljoen latente belastingvordering)  en wordt anderzijds veroorzaakt door een verschil in commerciële en fiscale waardering van licenties (€ 8 miljoen latente  belastingverplichting). De post verrekenbare verliezen is gedurende 2016 gemuteerd met € 1 miljoen (bate) en bedraagt ultimo 2016 € 3 miljoen.