Noot 19 Leases

In onderstaande tabellen voor vorderingen en verplichtingen uit hoofde van leases zijn voor 2015 de cijfers van Endinet niet meegenomen.

Vorderingen uit hoofde van financiële leases

Alliander heeft per eind 2016 en 2015 geen vorderingen uit hoofde van financiële leases.

Vorderingen uit hoofde van operationele leases

De niet uit de balans blijkende totale, toekomstige, minimale leaseontvangsten uit hoofde van niet-opzegbare operationele leases zijn als volgt: 

Vorderingen uit hoofde van operationele leases

€ miljoen

2016

2015

Binnen 1 jaar

24

24

Tussen 1 en 5 jaar

87

98

Meer dan 5 jaar

72

75

   

Totaal per 31 december

183

197

De operationele leases hebben ultimo 2016 met name betrekking op de verhuur van transformatoren, laadpalen en de onderverhuur van een tweetal warmtenetten aan N.V. Nuon Warmte, onderdeel van N.V. Nuon Energy.

Leaseverplichtingen

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen
1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2016

    

Toekomstige minimale leaseverplichtingen

11

44

235

290

Toekomstige financieringslasten op financiële leases

-12

-51

-59

-122

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-1

-7

176

168

     

Stand per 31 december 2015

    

Toekomstige minimale leaseverplichtingen

11

43

238

292

Toekomstige financieringslasten op financiële leases

-12

-49

-69

-130

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-1

-6

169

162

De verplichtingen uit hoofde van financiële leases ultimo 2016 en ultimo 2015 hebben voornamelijk betrekking op een verplichting betreffende twee cross border leasetransacties (zie noot [2]).

De totale, toekomstige, minimale leaseverplichtingen uit hoofde van operationele leases zijn als volgt:

Verplichtingen uit hoofde van operationele leases

€ miljoen

2016

2015

Binnen 1 jaar

21

23

Tussen 1 en 5 jaar

47

35

Meer dan 5 jaar

13

5

   

Totaal per 31 december

81

63

Alliander heeft verplichtingen uit hoofde van operationele leases inzake gebouwen, ruimtes, telecommunicatieverbindingen en bedrijfsauto’s.

In de onderstaande tabel zijn de met operationele leasecontracten samenhangende kosten gedurende het verslagjaar weergegeven. 

Operationele leasecontracten samenhangende kosten

€ miljoen

2016

2015

Operationele leases

26

28

Bijkomende service en dienstverlening

19

19

   

Totaal per 31 december

45

47

De operationele leases hebben betrekking op de zuivere bedragen voor minimale en voorwaardelijke leasebetalingen. De aanvullende dienstverlening heeft betrekking op de bij deze contracten verstrekte diensten voor onderhoud, beheer, brandstoffen, verzekeringen e.d..