Noot 24 Personeelskosten

€ miljoen

2016

2015

Salarissen

 

342

 

330

Sociale lasten

 

41

 

39

Pensioenlasten:

    

- afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers
die als toegezegde-bijdrageregeling worden behandeld

 

40

 

40

     

Ontslagvergoedingen/reorganisatiekosten

11

 

12

 

Lasten voor overige langetermijnpersoneelsbeloningen

12

 

8

 
  

23

 

20

     

Overige personeelskosten

 

16

 

15

     

Totaal

 

462

 

444

De personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties en overige langetermijnpersoneelsbeloningen luiden als volgt:

Personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties en overige langetermijnpersoneelsbeloningen

€ miljoen

Premies collectieve regelingen

Ontslag-/ reorganisatie-kosten

Overige langetermijn-personeels-beloningen

Totaal

2015

    

Afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers

40

-

-

40

Dotatie voorziening

-

19

9

28

Vrijval voorziening

-

-7

-2

-9

Rentekosten

-

-

1

1

     

Totaal 2015

40

12

8

60

     

2016

    

Afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers

40

-

-

40

Dotatie voorziening

-

19

12

31

Vrijval voorziening

-

-8

-1

-9

Rentekosten

-

-

1

1

     

Totaal 2016

40

11

12

63

Een toelichting op de reorganisatiekosten is opgenomen onder noot [15] voorzieningen personeelsbeloningen.

Voor de nadere toelichting op de overige langetermijnpersoneelsbeloningen wordt verwezen naar de toelichting opgenomen onder noot [15]. De externe personeelskosten bedragen € 123 miljoen (2015: € 125 miljoen) en betreffen inhuur van derden ten behoeve van projecten en openstaande vacatures.

Het aantal medewerkers in dienst, gebaseerd op een 38-urige werkweek (fte’s), was:

Medewerkers in dienst (fte)

 

2016

2015

Werkzaam bij voortgezette bedrijfsactiviteiten

  

- gemiddeld voor het jaar1

5.621

5.572

- per 31 december1

5.682

5.560

- aantal medewerkers buiten Nederland

179

172

  • 1 De getallen zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. 

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze nieuwe wet zijn regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgesteld in een ministeriële regeling.

Rapportage WNT

De WNT is van toepassing op de netbeheerder Liander N.V. De WNT verplicht te rapporteren over de bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen. Daarnaast wordt transparantie gevraagd over bezoldiging van overige (interne en externe) functionarissen en ontslagvergoedingen die in het verslagjaar boven een gestelde norm uitkomen. In het separate jaarbericht van Liander, dat in het tweede kwartaal van 2017 zal worden gepubliceerd, wordt verslag gedaan over de WNT vereisten die op de netbeheerder van toepassing zijn.

Bestuurdersbeloningen

Het Remuneratierapport omvat het beloningsbeleid, de uitvoering van het beloningsbeleid en de beloning van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen (key management). Deze drie paragrafen zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Corporate governance' van ons jaarverslag 2016. In onderstaande tabellen zijn de beloningen van de Raad van Bestuur vermeld.

Overzicht totaal bruto inkomen ten laste van het boekjaar

 

Vast salaris

Korte termijn variabele beloningen

Lange termijn variabele beloningen

Totaal

€ duizend

2016

2015

2016

2015

20161

2015

2016

2015

P.C. Molengraaf

252

251

-

75

31

74

283

400

M.R. van Lieshout

237

236

-

71

29

69

266

376

I.D. Thijssen

208

208

-

-

-

-

208

208

         

Totaal

697

695

-

146

60

143

757

984

  • 1 Hierin is begrepen het verschil tussen de reservering ultimo 2015 en de lagere uitbetaling in 2016. Voor de heer Molengraaf betreft dit een bedrag  van € 7.000 en voor de heer van Lieshout € 6.000.

Het vaste salaris betreft de werkelijke uitbetaling per jaar, zonder reserveringen voor andere beloningsvormen. De korte termijn variabele beloning is per 1 januari 2016 beëindigd. De lange termijn variabele beloning betreft een vergoeding die is verdiend over een periode van drie jaar. Ultimo 2016 is de lange termijn variabele beloning over de periode 2014 – 2016 vastgesteld. De toekenning van de lange termijn variabele is inmiddels beëindigd, waarbij de lange termijn variabele beloning over de periode 2014 – 2016 de laatste toekenning en uitbetaling betreft. Voor de realisatie van de lange termijn variabele beloning zie het Remuneratierapport.

Overzicht pensioenpremies

€ duizend

2016

2015

P.C. Molengraaf

18

19

M.R. van Lieshout

18

18

I.D. Thijssen

17

18

   

Totaal

53

55

Sociale lasten en overige beloningselementen

€ duizend

2016

2015

P.C. Molengraaf

26

25

M.R. van Lieshout

25

25

I.D. Thijssen

12

11

   

Totaal

63

61

Naast de normaal voor de vennootschap geldende sociale lasten en premies hebben de leden van de Raad van Bestuur aanspraak op een werkgeversbijdrage in de premie van de collectieve ziektekostenverzekering, premies in het kader van persoonlijk budget arbeidsvoorwaarden, een representatievergoeding en het gebruik van een dienstauto.

Beloning Raad van Commissarissen

€ duizend

2016

2015

E.M. d'Hondt, voorzitter1

13,4

26,7

mw. A. Jorritsma-Lebbink, voorzitter2

13,4

-

G.L.M. Hamers3

13,1

-

mw. J.G. van der Linde

17,8

17,8

B. Roetert4

17,8

15,4

mw. A.P.M. van der Veer-Vergeer5

21,8

33,7

J.C. van Winkelen6

4,8

21,4

   

Totaal

102,1

115,0

  • 1 De heer d’Hondt is met ingang van 1 juli 2016 teruggetreden. 
  • 2 Mevrouw Jorritsma-Lebbink is met ingang van 1 juli 2016 benoemd. 
  • 3 De heer Hamers is met ingang van 7 april 2016 benoemd. 
  • 4 De heer Roetert is met ingang van 20 februari 2015 benoemd. 
  • 5 Mevrouw Van der Veer-Vergeer is metingang van 7 april 2016 herbenoemd. Zij was in 2015 en het eerste kwartaal 2016 naast lid van de Auditcommissie, tevens waarnemend lid van de Selectie-,Benoemings- en Remuneratiecommissie (dit in verbandmet de tijdelijke kleinere bezetting van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie). 
  • 6 De heer Van Winkelen is met ingangvan 7 april 2016 teruggetreden.

De verschillen in beloning hangen samen met i) de functie(s) die zij hebben bekleed, ii) de duur dat individuele commissarissen hun functie(s) hebben bekleed en/of iii) er sprake was van toepasbaarheid van het overgangsrecht van de WNT. Door een herbenoeming in de Raad van Commissarissen wordt in de loop van 2016 niet langer gebruik gemaakt van het overgangsrecht van de WNT.