Noot 25 Overige bedrijfskosten

€ miljoen

2016

2015

Dotaties / vrijval voorzieningen

4

-60

Huisvesting en transport

13

14

Huren, leasen en pachten

42

43

Stafdiensten en ICT

65

55

Precario en overige belastingen

154

111

Overig

55

45

   

Totaal

333

208

De overige bedrijfskosten bedragen in 2016 € 333 miljoen ten opzichte van € 208 miljoen in 2015. De stijging van € 125 miljoen wordt met name veroorzaakt door de toename van precariolasten (met € 39 miljoen), alsmede het feit dat in de kosten van 2015 een bijzondere bate van € 66 miljoen was verwerkt.

De kosten van precario bedragen in 2016 € 149 miljoen ten opzichte van € 110 miljoen in 2015. De stijging van de kosten met € 39 miljoen is het gevolg van precarioheffing door diverse nieuwe gemeenten gedurende 2016 alsmede hogere in rekening gebrachte tarieven.

De kosten inzake dotaties aan voorzieningen bedragen € 4 miljoen (2015: € 60 miljoen bate). De bate in 2015 betrof met name de afwikkeling van de CDS voor een bedrag van € 66 miljoen.

Het restant van de stijging van de bedrijfskosten betreft voornamelijk hogere kosten voor inhuur van externe adviseurs (met name inzake project Tulp voor de aankoop van het gebied in Friesland en de Noordoostpolder) en hogere ICT kosten.

Voor een nadere toelichting over de kosten uit hoofde van operationele leases wordt verwezen naar noot [19].

De accountantskosten zijn als volgt te specificeren:

Accountantskosten

€ miljoen

2016

2015

Aard van de werkzaamheden

  

onderzoek van jaarrekening en jaarverslag

0,8

0,8

andere assurancewerkzaamheden

0,2

0,3

   

Totaal

1,0

1,1

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening(en) over het boekjaar 2015 en 2016.