Noot 29 Belastingen

€ miljoen

2016

2015

Belastinglast

-28

-59

Mutatie latente belastingen

-14

-8

   

Totaal

-42

-67

De belastinglast van € 28 miljoen bestaat uit een last van € 29 miljoen over het boekjaar 2016 alsmede een aanpassing op voorgaande jaren van € 1 miljoen (bate).  Deze aanpassing heeft betrekking op een fiscale last die na overleg met de Belastingdienst niet meer gespreid in toekomstige jaren in aftrek gebracht wordt.

De vennootschapsbelasting over het fiscale resultaat 2016 van de fiscale eenheid Alliander N.V. bedraagt € 25 miljoen. Dit is het saldo van de berekende vennootschapsbelasting over het resultaat 2016 (€ 29 miljoen) en de berekende vennootschapsbelasting over mutaties in balansposten welke direct in het eigen vermogen worden verantwoord (minus € 4 miljoen).

De  mutatie latente belastingvorderingen van minus € 14 miljoen bestaat uit een mutatie latente belastingvordering van minus € 15 miljoen en een mutatie latente belastingverplichtingen van € 1 miljoen.

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen het tarief voor de vennootschapsbelasting in Nederland en de effectieve belastingdruk:

Reconciliatie effectieve belastingdruk

%

2016

2015

Belastingtarief in Nederland

25,0

25,0

Effect van:

  

Niet gewaardeerde verliezen

1,9

0,1

Overige permanente verschillen

0,6

-

   

Effectieve belastingdruk

27,5

25,1

De hogere effectieve druk in 2016 wordt veroorzaakt door de niet gewaardeerde verliezen van Alliander AG respectievelijk Allego GmbH en overige fiscaal niet aftrekbare kosten.