Noot 30 Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Voor het jaar 2016 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 376 miljoen ten opzichte van € 513 miljoen in 2015. De daling ten opzichte van 2015 met € 137 miljoen wordt met name veroorzaakt door een daling van het bedrijfsresultaat, onder meer een gevolg van de daling van de gereguleerde tarieven (€ 55 miljoen)  en de stijging van de kosten voor precario (€ 39 miljoen). Daarnaast is de betaalde vennootschapsbelasting in 2016 € 27 miljoen hoger als gevolg van ontvangen en betaalde aanslagen op oude jaren.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2016 € 232 miljoen en is hiermee € 260 miljoen lager ten opzichte van 2015. De per saldo lagere uitgaande kasstroom in 2016 wordt veroorzaakt door de positieve kasstromen als gevolg van de ruilverkaveling (€ 359 miljoen). Deels is dit gecompenseerd door hogere investeringen in materiële vaste activa (€ 680 miljoen in 2016 ten opzichte van € 575 in 2015). De stijging van € 105 miljoen heeft met name betrekking op elektriciteitsnetten en op meters als gevolg van de grootschalige uitrol van slimme meters.  De van derden ontvangen bijdragen in investeringen bedragen in 2016 € 99 miljoen en zijn hiermee licht hoger dan in 2015 (€ 85 miljoen).

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De financieringskasstroom over het jaar 2016 bedraagt € 185 miljoen negatief (2015: € 99 miljoen negatief). De negatieve kasstroom in 2016 is het gevolg van de per saldo aflossing van EMTN € 100 miljoen en de dividenduitkering van € 85 miljoen. De negatieve kasstroom in 2015 wordt met name veroorzaakt door de aflossing van Euro Commercial Paper (ECP-leningen) van € 112 terwijl de opbrengst van de contractuele beëindiging van een obligatielening (€141 miljoen) de kasstroom positief hebben beïnvloed.