Noot 33 Activa en passiva aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten

Op 24 maart 2015 hebben Alliander en Enexis een overeenkomst op hoofdlijnen ondertekend inzake de transactie waarbij Enexis B.V. het Aktivabedrijf Enexis Friesland B.V. verkoopt aan Alliander en Alliander op zijn beurt Endinet Groep B.V. verkoopt aan Enexis. Op 27 juli 2015 is hiervoor de Sale and Purchase Agreement (SPA) getekend en de transactie is op 1 januari 2016 geëffectueerd. Met de ondertekening van de overeenkomst op hoofdlijnen wordt voldaan aan de voorwaarden van IFRS 5 voor een classificatie van Endinet in de geconsolideerde balans van Alliander als 'aangehouden voor verkoop' vanaf 24 maart 2015 en in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening als sprake van beëindigde bedrijfsactiviteiten. De 'aangehouden voor verkoop' classificatie houdt in dat vanaf 24 maart 2015 alle activa en verplichtingen van Endinet in de geconsolideerde balans van Alliander zijn geherrubriceerd naar de balansrekeningen ‘activa aangehouden voor verkoop’ en ‘verplichtingen die samenhangen met de activa aangehouden voor verkoop’. Voorts wordt vanaf 24 maart 2015 niet meer afgeschreven op de activa van Endinet. Het financiële effect bedraagt € 29 miljoen (VpB-effect is € 7 miljoen). Daarnaast worden eerst alle intercompany posities tussen Alliander en Endinet geëlimineerd, voordat verantwoording als 'aangehouden voor verkoop' en 'beëindigde bedrijfsactiviteiten' plaatsvindt. De classificatie als beëindigde bedrijfsactiviteiten betekent dat het geconsolideerde netto resultaat van Endinet Groep in de winst-en-verliesrekening van Alliander is verantwoord.

Balans

In het totaal van de netto activa is een goodwill bedrag van € 36 miljoen begrepen dat betrekking heeft op de activiteiten van Endinet.

€ miljoen

2015

Activa

 

Vaste activa

 

Materiële vaste activa

554

Immateriële vaste activa

41

Financiële vaste activa

1

Totaal vaste activa

596

  

Vlottende activa

17

  

Totaal activa

613

  

Verplichtingen

 

Langlopende verplichtingen

88

Kortlopende verplichtingen

7

  

Totaal verplichtingen

95

  

Netto activa

518

Winst- en verliesrekening

€ miljoen

2015

Netto-omzet

 

95

Overige baten

 

5

   

Totaal bedrijfsopbrengsten

 

100

   

Bedrijfskosten

  

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

 

-14

Personeelskosten

 

-21

Externe personeelskosten

 

-2

Overige bedrijfskosten

 

-8

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

 

-45

   

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

 

-9

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

 

5

Totaal bedrijfskosten

 

-49

   

Bedrijfsresultaat

 

51

Financiële baten

 

-

Financiële lasten

 

-

Resultaat voor belastingen

 

51

   

Belastingen

 

-13

   

Resultaat na belastingen

 

38

Verkoop aandelen Endinet groep

Per 1 januari 2016 zijn de aandelen van Endinet Groep B.V. verkocht aan Enexis. Ten behoeve van het vaststellen van het boekresultaat op de verkoop van de aandelen van Endinet Groep B.V. dient onder IFRS de reële waarde van Endinet te worden vastgesteld. Dit heeft plaatsgevonden met behulp van kasstromen voor de (middel)lange termijn, regulatorische ontwikkelingen, outperformance effecten en synergievoordelen. De reële waarde van Endinet Groep B.V. per 1 januari 2016 is inclusief de definitieve verrekening vastgesteld op € 708 miljoen. De boekwaarde van de aan Enexis overgedragen activa en passiva bedraagt volgens bovenstaande balans € 518 miljoen.

Het boekresultaat is als volgt bepaald:

€ miljoen

 

Reële waarde Endinet

708

Totaal netto activa

-518

Bijdrage voor personeel

-14

Boekresultaat

176

    De bijdrage voor personeel heeft betrekking op de vergoeding van Alliander aan Enexis ten aanzien van de overgang van ‘niet primair netwerk’ gerelateerd personeel vanuit Alliander / Endinet naar Enexis. Hieromtrent zijn in de SPA separate afspraken gemaakt.

    De boekwinst is ten gunste van het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten in de winst- en verliesrekening 2016 verantwoord.