Analyse per segment

Algemeen

Met ingang van het verslagjaar 2010 past Alliander IFRS 8 (Operating segments) toe. In verband met de verkoop van Endinet per 1 januari 2016 is de segmentindeling gewijzigd. Met ingang van het boekjaar 2016 onderscheidt Alliander de volgende segmenten:

  • Netbeheerder Liander

  • Overig

Tot en met 2015 werd Endinet als een separaat segment gerapporteerd en bestond de segmentindeling uit:

  • Netbeheerder Liander

  • Netwerkbedrijf Endinet

  • Overig

In onderstaande tabel zijn per gerapporteerd segment de cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties vermeld. Deze resultaten sluiten direct aan op de periodieke interne rapportage. Bij deze interne rapportagestructuur wordt geen rekening gehouden met de classificatie voor Endinet als 'aangehouden voor verkoop' in 2015. Dit betekent dat Endinet wordt meegeconsolideerd in de cijfers van Alliander en dat ook de afschrijvingen niet zijn stopgezet. Het gevolg is dat het resultaat van de segmenten afwijkt van het bedrijfsresultaat zoals verantwoord in de winst-en-verliesrekening over 2015. Voor een uitgebreide toelichting op de rapportage van de segmenten wordt verwezen naar noot [2] van de jaarrekening.

Primaire segmentatie

 

Netbeheerder Liander

Netwerkbedrijf Endinet

Overig

Eliminaties

Totaal

€ miljoen

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Bedrijfsopbrengsten

          

Externe opbrengsten

1.582

1.567

-

101

141

112

-

-

1.723

1.780

Interne opbrengsten

3

6

-

-

331

329

-334

-337

-

-

Bedrijfsopbrengsten

1.585

1.573

-

101

472

441

-334

-337

1.723

1.780

           

Bedrijfskosten

          

Bedrijfskosten

1.277

1.218

-

83

539

491

-334

-336

1.482

1.456

           

Bedrijfsresultaat

308

355

-

18

-67

-50

-

1

241

324

Netbeheerder Liander

Het segment netbeheerder Liander betreft de juridische entiteit Liander N.V., die als aangewezen netbeheerder binnen het netwerkbedrijf Alliander zorg draagt voor de wettelijke beheerstaak over kabels, leidingen en toebehoren in Gelderland, Flevoland en delen van Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Liander zorgt voor de aansluiting van klanten op de energie-infrastructuur en voor de distributie naar die klanten van elektriciteit en gas. De externe opbrengsten over het jaar 2016 zijn ten opzichte van 2015 gestegen met € 15 miljoen naar € 1.582 miljoen. Deze stijging is vooral het gevolg van lagere gereguleerde tarieven in 2016 gecompenseerd door de overname van AEF B.V. In noot [1] is er een toelichting opgenomen over de overname van AEF B.V. De bedrijfskosten zijn gestegen met € 59 miljoen, met name een gevolg van een stijging van de kosten voor precario en de overname van AEF B.V. Het bedrijfsresultaat is in vergelijking met 2015 € 47 miljoen lager uitgekomen op € 308 miljoen.

Overig

Het segment Overig betreft het geheel van de overige operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals de activiteiten van Liandon, Stam, Alliander AG, Allego, Duurzame Gebiedsontwikkeling, nieuwe activiteiten, de staven en de service-units. De externe bedrijfsopbrengsten over het jaar 2016 zijn ten opzichte van 2015 gestegen met € 29 miljoen naar € 141 miljoen. Het bedrijfsresultaat over het jaar 2016 bedraagt € 67 miljoen negatief (2015: € 50 miljoen negatief). De daling is veroorzaakt door onder andere acquisitiekosten en nieuwe activiteiten. Net als in 2015 is circa 3% van de omzet van Alliander geïnvesteerd in assetinnovatie, facilitering energietransitie en nieuwe activiteiten.