Balans

Hieronder is in verkorte vorm de balans per 31 december 2016 opgenomen.

 

Alliander N.V.

€ miljoen

31 december 2016

31 december 2015

Activa

  

Vaste activa

7.335

6.707

Vlottende activa

400

406

Activa aangehouden voor verkoop

-

613

   

Totaal activa

7.735

7.726

   

Eigen vermogen en verplichtingen

  

Totaal eigen vermogen

3.864

3.687

Langlopende verplichtingen

3.308

2.970

Kortlopende verplichtingen

563

974

Verplichtingen aangehouden voor verkoop

-

95

   

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

7.735

7.726

Onderstaand worden de significante mutaties in de balans per 31 december 2016 toegelicht ten opzichte van de situatie per 31 december 2015. Voor de uitgebreide toelichting op de balansposten wordt verwezen naar de jaarrekening.

Vaste activa

De vaste activa per 31 december 2016 zijn ten opzichte van 31 december 2015, met ruim € 600 miljoen gestegen. Deze stijging komt met name voort uit de aankoop van netten in Friesland en de Noordoostpolder per 1 januari 2016. Daarnaast is in 2016 sprake van hogere investeringen in de netten en meters ten opzichte van de bijbehorende afschrijvingen.

Vlottende activa

De vlottende activa zijn in vergelijking met de stand per 31 december 2015 gedaald naar € 400 miljoen. De lichte daling van € 6 miljoen ten opzichte van 2015 is vooral veroorzaakt door de daling van het saldo liquide middelen en kortlopende deposito’s.

Activa aangehouden voor verkoop

Zoals eerder in dit hoofdstuk is vermeld, is Endinet vanaf 24 maart 2015 geclassificeerd als 'aangehouden voor verkoop'. Dit houdt in dat alle activa en verplichtingen van Endinet vanaf 24 maart 2015 zijn geherrubriceerd naar de balansrekeningen Vaste activa en 'Verplichtingen aangehouden voor verkoop'. Hetzelfde geldt voor de goodwill van € 36 miljoen op de balans van Alliander met betrekking tot Endinet. De specificatie ultimo 2015 van deze balansposten is als volgt:

Activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop

€ miljoen

2015

Activa

 

Vaste activa

 

Materiële vaste activa

554

Immateriële vaste activa

41

Financiële vaste activa

1

Totaal vaste activa

596

  

Vlottende activa

17

  

Totaal activa

613

  

Verplichtingen

 

Langlopende verplichtingen

88

Kortlopende verplichtingen

7

  

Totaal verplichtingen

95

  

Netto activa

518

Eigen vermogen

Het eigen vermogen per 31 december 2016 is ten opzichte van het niveau per 31 december 2015 met € 177 miljoen gestegen naar € 3.864 miljoen. Deze stijging is hoofdzakelijk veroorzaakt door het netto-resultaat over 2016 van € 282 miljoen minus het uitgekeerde dividend in 2016 met betrekking tot het verslagjaar 2015 (€ 85 miljoen). Voor een overzicht van de mutaties wordt verwezen naar noot [12] van de jaarrekening.

Lang-en kortlopende verplichtingen

De langlopende verplichtingen zijn ten opzichte van 31 december 2015 toegenomen met ruim € 300 miljoen. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de uitgifte van de green bond in april 2016 voor een bedrag van € 300 miljoen.

De kortlopende verplichtingen per 31 december 2016 zijn ten opzichte van de stand ultimo 2015 met ruim € 400 miljoen gedaald naar € 563 miljoen. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van de contractuele aflossing van een deel van de EMTN-portefeuille (€ 400 miljoen nominaal) in 2016.

Verplichtingen aangehouden voor verkoop

De 'verplichtingen aangehouden voor verkoop' hebben ultimo 2015 volledig betrekking op de verkoop van Endinet per 1 januari 2016.

Hieronder is een samenvatting opgenomen van het kasstroomoverzicht over 2016.

Kasstroom

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

2016

2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

376

513

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-232

-492

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-185

-99

   

Totaal kasstroom

-41

-78

Voor het jaar 2016 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 376 miljoen ten opzichte van € 513 miljoen in 2015. De daling ten opzichte van 2015 met € 137 miljoen wordt met name veroorzaakt door een daling van het bedrijfsresultaat, onder meer een gevolg van de daling van de gereguleerde tarieven (€ 55 miljoen) en de stijging van de kosten voor precario (€ 39 miljoen). Daarnaast is de betaalde vennootschapsbelasting in 2016 € 27 miljoen hoger als gevolg van ontvangen en betaalde aanslagen op oude jaren.

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2016 € 232 miljoen en is hiermee € 260 miljoen lager ten opzichte van 2015. De per saldo lagere uitgaande kasstroom in 2016 wordt veroorzaakt door de positieve kasstromen als gevolg van de ruilverkaveling (€ 359 miljoen). Deels is dit gecompenseerd door hogere investeringen in materiële vaste activa (€ 680 miljoen in 2016 ten opzichte van € 575 in 2015). De stijging van € 105 miljoen heeft met name betrekking op elektriciteitsnetten en op meters als gevolg van de grootschalige uitrol van slimme meters. De van derden ontvangen bijdragen in investeringen bedragen in 2016 € 99 miljoen en zijn hiermee licht hoger dan in 2015 (€ 85 miljoen).

Investeringen

Ten opzichte van 2012 zijn, ondanks een daling van de investeringen in de gasnetten, de totale investeringen gestegen met € 102 miljoen, een stijging van 18%. Naast de toegenomen investeringen in de elektriciteitsnetten en slimme meters is eveneens sprake van een toename van de overige investeringen. Dit betreft onder meer een stijging van de investeringen in telecomnetwerken (zowel op het gebied van glasvezelnetwerken als mobiele communicatienetwerken voor dataverkeer). In 2015 en 2016 was daarnaast sprake van investeringen in gebouwen als gevolg van de renovatie van de duurzame en energiepositieve kantoren in Duiven en Arnhem.

De financieringskasstroom over het jaar 2016 bedraagt € 185 miljoen negatief (2015: € 99 miljoen negatief). De negatieve kasstroom in 2016 is het gevolg van de per saldo aflossing van EMTN € 100 miljoen en de dividenduitkering van € 85 miljoen. De negatieve kasstroom in 2015 wordt met name veroorzaakt door de aflossing van Euro Commercial Paper (ECP-leningen) van € 112 miljoen terwijl de opbrengst van de contractuele beëindiging van een obligatielening (€ 141 miljoen) de kasstroom positief heeft beïnvloed.

Vrije kasstroom

De vrije kasstroom over het jaar 2016 is uitgekomen op € 144 miljoen ten opzichte van een inkomende vrije kasstroom over 2015 van € 21 miljoen. De stijging ten opzichte van 2015 met € 123 miljoen wordt geheel verklaard door de kasstroom uit de ruilverkaveling, verminderd met hogere investeringen in 2016 in met name slimme meters als gevolg van de grootschalige uitrol.

€ miljoen

2016

2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

376

513

Kasstroom uit ruilverkaveling

359

-

(Des-)investeringen in vaste activa

-690

-577

Bijdrage investeringen van derden

99

85

   

Vrije kasstroom

144

21