Bijzondere posten

De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die in de opinie van het management niet direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede analyse van de onderliggende resultaten apart moeten worden beschouwd. Voor bijzondere posten wordt in beginsel een ondergrens gehanteerd van € 10 miljoen.

De bijzondere posten en fair value mutaties in 2016 zijn per saldo uitgekomen op een bate van € 150 miljoen na belastingen (2015: bate € 24 miljoen). In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de gerapporteerde cijfers en de cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

€ miljoen

Gerapporteerd

Bijzondere posten en fair value mutaties

Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Netto-omzet

1.584

1.540

-

-

1.584

1.540

Overige baten

139

140

-

-

139

140

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-1.320

-1.177

-21

37

-1.299

-1.214

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-395

-338

-13

-

-382

-338

Geactiveerde eigen productie

199

174

-

-

199

174

       

Bedrijfsresultaat

207

339

-34

37

241

302

       

Financiële baten/(lasten)

-54

-71

-1

-6

-53

-65

Resultaat deelnemingen en joint ventures

-5

-4

-

-

-5

-4

Resultaat voor belastingen

148

264

-35

31

183

233

       

Belastingen

-42

-67

9

-7

-51

-60

       

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

106

197

-26

24

132

173

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

176

38

176

-

-

38

Resultaat na belastingen

282

235

150

24

132

211

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

(2016: € 21 miljoen last, 2015: € 37 miljoen bate)

De bijzondere last in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten heeft voor € 10 miljoen (2015: € 17 miljoen) te maken met project- en integratiekosten in verband met de ruil van de energienetwerken van Enexis in Friesland en de Noordoostpolder en die van Liander in de regio Eindhoven en Zuidoost-Brabant (Endinet) per 1 januari 2016. Het restant van de bijzondere post in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten heeft voor € 11 miljoen (2015: € 12 miljoen) te maken met kosten in verband met organisatieaanpassingen.

In 2015 was daarnaast sprake van een bijzondere bate van € 66 miljoen in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten welke betrekking had op de contractuele beëindiging van de CDS. Dit betrof een financieel instrument dat gerelateerd was aan twee cross border lease contracten. Het financiële instrument is inmiddels volledig afgewikkeld.

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

(2016: € 13 miljoen last, 2015: nihil)

De bijzondere last van € 13 miljoen (2015: nihil) in de afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen is het gevolg van het jaarlijkse proces van triggering event analyses en impairment calculaties en betreft extra afschrijving van transformatoren, een deel van het netwerk in Duitsland, leegstaande panden en een deel van het CDMA netwerk.

Financiële baten/lasten

(2016: € 1 miljoen last, 2015: € 6 miljoen last)

De bijzondere financiële last van € 6 miljoen in 2015 betrof voor € 4 miljoen valutaresultaten met betrekking tot de (inmiddels afgewikkelde) CDS (aangezien dit een US-dollar instrument betrof). Het restant van de bijzondere last in 2015 betrof de koersverschillen tussen de Euro en de US-dollar van de overige in de balans opgenomen cross border lease gerelateerde beleggingen.

Het belastingeffect op de bijzondere posten en fair value mutaties is verantwoord onder belastingen.

Belastingen

(2016: € 9 miljoen bate, 2015: € 7 miljoen last)

Deze bedragen hebben betrekking op het belastingeffect van de bijzondere posten in de overige baten, de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten en de financiële baten en lasten.

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

(2016: € 176 miljoen bate, 2015: nihil)

De bijzondere post onder het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten in 2016 heeft volledig betrekking op de boekwinst van de verkoop van Endinet aan Enexis. Hierbij kan worden opgemerkt dat voor de boekwinst de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.