De blik vooruit: wat je van ons mag verwachten

Resultaten

Gegeven het gereguleerde karakter van het merendeel van de bedrijfsactiviteiten van Alliander, de huidige reguleringsmethodiek en de tariefontwikkeling in 2017, verwacht Alliander in 2017 ten opzichte van 2016 een hoger bedrijfsresultaat (onverwachte en eenmalig ontwikkelingen uitgesloten voor beide jaren).

Investeringen

De bruto-investeringen ten behoeve van vooral vervanging en uitbreiding van de netwerken, maar ook de aan de energietransitie gerelateerde investeringen en investeringen in IT, bedragen in 2017 naar verwachting gezamenlijk meer dan € 750 miljoen. De mate waarin decentrale opwekking en teruglevering van energie op het net hun intrede gaan doen, is mede van invloed op het vaststellen van het niveau van onze meerjaren investeringen.

De in 2015 gestarte grootschalige aanbieding van slimme meters, zal in 2017 verder opgeschaald gaan worden. Naar verwachting zal hier in 2017 ruim € 100 miljoen in worden geïnvesteerd.

Financieel beleid

Het financiële beleid van Alliander is erop gericht financieel sterk en flexibel te zijn en te blijven, alsmede te allen tijde goede toegang te hebben tot de vreemd vermogen kapitaalmarkt. Hierin wordt voorzien door minimaal een solide A rating profiel op stand-alone basis te handhaven en door onder meer zorg te dragen voor een evenwichtig aflossingsschema, een gebalanceerd investeringsplan, het beheersen van de operationele kosten, het beschikken over gecommitteerde kredietfaciliteiten en het aanhouden van voldoende liquide middelen.

Belang duurzaamheid voor toekomstige financiering

De afgelopen jaren is een duidelijke verschuiving van geldstromen zichtbaar in de kapitaalmarkten. Grote beleggers kondigden aan een deel van hun totale beleggingsportefeuille duurzamer te gaan beleggen. De markt voor Green Bonds liet een stevige groei zien. Duurzame prestaties van bedrijven worden vanuit financieringsperspectief steeds belangrijker en in toenemende mate hanteren beleggers duurzame criteria bij hun investeringsselectie. In april 2016 heeft ook Alliander een Green Bond uitgeschreven voor in totaal EUR 300 miljoen. Het gevolg hiervan is dat ook in de beoordeling door de kapitaalmarkt van Alliander maatschappelijk prestaties van groter belang worden naast de financieel-economische prestaties.

Ons maatschappelijk en financieel presteren moet dan ook steeds meer in samenhang worden bekeken. In 2015 hebben we een start gemaakt met een impactmeting van Alliander, waarbij het effect van ons handelen op de samenleving kwantitatief wordt bepaald; economisch, sociaal en ecologisch. In 2016 hebben we hier verdere stappen gemaakt in de ontwikkeling van maatschappelijke impactmeting. In het hoofdstuk 'Onze impact' wordt specifieke aandacht besteed aan de methodiek en resultaten van onze maatschappelijke impact.

Alliander zal komende jaren verder gaan met het verbeteren van zijn duurzame prestaties, op weg naar een klimaatneutrale onderneming in 2023. In 2017 zullen we naar verwachting 30% van onze netverliezen hebben verduurzaamd. Ook zal begin 2017 ons vernieuwde hoofdkantoor in gebruik worden genomen. Dit kantoor is in belangrijke mate verduurzaamd met een reductie in energieverbruik van 80%. Verder gaan we door met het energiezuiniger maken van onze assets. Onze exacte plannen en doelstellingen zijn ook terug te lezen in het Alliander Jaarplan 2017 dat ook te vinden is op www.alliander.com.