Verkoop Endinet en aankoop van de netten in Friesland en de Noordoostpolder

Per 1 januari 2016 is de transactie gerealiseerd waarbij de netwerken van Enexis in Friesland en de Noordoostpolder zijn gekocht en op hetzelfde moment de netwerken in de regio Eindhoven en Zuidoost- Brabant (Endinet Groep B.V.) zijn verkocht aan Enexis. Bij deze aankoop gaat het om 51.000 elektriciteits- en 196.000 gasaansluitingen in Friesland en 28.000 elektriciteits- en 27.000 gasaansluitingen in de Noordoostpolder. Bij de verkoop van Endinet gaat het om 108.000 elektriciteits- en 398.000 gasaansluitingen.

De netten in Friesland en de Noordoostpolder liggen midden in het Liander verzorgingsgebied, waardoor een efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk is. De aankoop is daarnaast volledig in lijn met het strategisch kader per gebied of regio één en dezelfde netbeheerder voor elektriciteit en gas te hebben.

Verkoop Endinet

De boekwinst op de verkoop van Endinet per 1 januari 2016 bedraagt € 176 miljoen. Dit bedrag is in de winst-en-verliesrekening 2016 verwerkt als Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Ten aanzien van het verslagjaar 2015 werd met de ondertekening van de overeenkomst op hoofdlijnen op 24 maart 2015 voldaan aan de voorwaarden van IFRS 5 voor een classificatie van Endinet in de geconsolideerde balans van Alliander als 'aangehouden voor verkoop' en in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening als beëindigde bedrijfsactiviteit. De 'aangehouden voor verkoop' classificatie houdt in dat vanaf 24 maart 2015 alle activa en verplichtingen van Endinet in de geconsolideerde balans van Alliander zijn geherrubriceerd naar de balansrekeningen ‘activa aangehouden voor verkoop’ en ‘verplichtingen die samenhangen met de activa aangehouden voor verkoop’. Voorts is vanaf 24 maart 2015 niet meer afgeschreven op de activa van Endinet. Daarnaast zijn eerst alle intercompany posities tussen Alliander en Endinet geëlimineerd, voordat verantwoording als 'aangehouden voor verkoop' en 'beëindigde bedrijfsactiviteiten' plaatsvindt.

De classificatie als beëindigde bedrijfsactiviteiten betekent dat het geconsolideerde netto resultaat van Endinet Groep zichtbaar in de winst-en-verliesrekening van Alliander is verantwoord. Één en ander betekent dat in de afzonderlijke posten van de winst-en-verliesrekening over 2015 van Alliander Endinet niet meer is meegenomen.

Aankoop aandelen AEF B.V.

De definitieve overnameprijs van de netten in Friesland en de Noordoostpolder (AEF B.V.) is op basis van de cijfers 2015 van AEF B.V. en inclusief verrekeningen vastgesteld op een reële waarde van € 335 miljoen. De bepaling van de reële waarde heeft plaatsgevonden met behulp van kasstromen voor de (middel)lange termijn, regulatorische ontwikkelingen en eventueel outperformance effecten en synergievoordelen. Ten opzichte van het halfjaarbericht 2016 heeft een aantal kleine aanpassingen plaats gevonden in de reële waarden. De purchase Price Allocation (PPA) heeft geresulteerd in een netto activa waarde van € 326 miljoen. De goodwill bedraagt € 9 miljoen. Zie voor een nadere toelichting noot [1] van de jaarrekening.