Alliander als werkgever

Alliander heeft de ambitie om een topwerkgever te zijn. Een ‘great place to work’. Bij een topwerkgever hebben medewerkers vertrouwen in de mensen voor wie ze werken, zijn ze trots op wat ze doen en werken ze met plezier samen met collega’s, klanten, leveranciers en partners.

Tevredenheid medewerkers

Elk jaar meten we de tevredenheid van onze medewerkers over het werken bij Alliander. Teams en afdelingen geven vervolgens zelf vorm aan de opvolging. Het onderzoek in 2016 had een hoge respons van 79% (2015: 67%). De hoge respons toont aan dat medewerkers betrokken zijn. De zogeheten Trust Index – het gemiddelde van de hoofdcategorieën van het great place to work onderzoek – kwam uit op 70%. Dat is lager dan de target van 75%. Medewerkers bleken minder tevreden over de geloofwaardigheid van het management en de mate van respect. Ze gaven daarnaast aan het afgelopen jaar vooral trots om voor Alliander te werken (74%) en te spreken over de eerlijkheid (73%) te zijn.

Opleiding en ontwikkeling

Over leren en ontwikkeling maken medewerkers van Alliander ieder jaar afspraken met hun leidinggevende. Zo blijven zij doorlopend werken aan vakkennis, persoonlijke ontwikkeling of nieuwe carrièrekansen. In 2016 investeerde Alliander 3,3% van de salariskosten in opleiding van medewerkers (2015: 2,8%). 

Opleidingscentrum 

Binnen Alliander hebben we een opleidingscentrum waar ontwikkeling van medewerkers centraal staat. Belangrijke aandachtsgebieden zijn onder meer techniek, veiligheid en leiderschap. We zorgen ervoor dat iedereen zo veel mogelijk toegerust is en blijft om mee te kunnen in de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. We zien ook vanuit het oogpunt van risicomanagement de uitdaging om kwalitatief goede medewerkers te vinden. Alliander is daarom ook actief bezig om competenties te ontwikkelen, onder meer door traineeprogramma’s en talentmanagement. Alliander zet daarbij Alliander Leert! in: een visie op leren die is gebaseerd op neuropsychologie met betrekking tot leren en leervoorkeuren.

Veiligheidsopleidingen

De veiligheidsopleidingen hebben in 2016 een metamorfose ondergaan. Eén van de redenen hiervoor zijn nieuwe richtlijnen voor midden- en hoogspanning en samenwerking met Enexis voor de examinering van onze medewerkers. In het verslagjaar zijn 1.485 veiligheidsopleidingen gevolgd (2015: 1.755). 

Technische opleidingsvraag 

Binnen onze technische opleidingen is er in 2016 een nieuw programma opgezet om samen met de ROC’s versneld monteurs op te leiden. Hierdoor zijn we in staat om aan de acute technische opleidingsvraag te voldoen. In dit mbo-programma levert Alliander Opleidingen naast de gebruikelijke praktijkdocenten voor het eerst ook theoretische vakdocenten.

Alliander Foundation

De Alliander Foundation stimuleert medewerkers van Alliander vrijwilligerswerk te doen en ondersteunt hen daarbij. 2016 was voor de Foundation een succesvol jaar. Er waren bijna 1.100 deelnemers aan vrijwilligersactiviteiten (in 2015: 976). Aan 73 verschillende projecten van medewerkers gaf de foundation financiële steun (2015: 75). Naast traditionele teamactiviteiten zoals klusjes doen en sociale activiteiten ondernemen met een doelgroep, is er een voorzichtige trend van teams die graag hun kennis willen inzetten voor een goed doel. In 2016 zijn er bovendien veel activiteiten voor en met vluchtelingen ondernomen en was de jubileumactie een succes: ter ere van het tienjarig bestaan konden medewerkers iets doen voor eenzame of zieke mensen of mensen die een steuntje in de rug konden gebruiken. 56 collega’s deden hier aan mee. 85 % van de medewerkers is er trots op dat de Foundation medewerkers ondersteunt die vrijwilligerswerk willen doen.

Nieuwe wachtdienst- en storingsdienstroosters

In september werd een nieuw systeem van wacht- en storingsdienstroosters van kracht. Monteurs werken daarbij in verschoven tijden diensten en draaien in een hogere frequentie storingsdienst. Voor de veranderingen is in de voorbereiding intensief aandacht geweest. De nieuwe roosters sluiten beter aan op pieken in het storingswerk, dat vaak tussen 16.30 en 19.00 uur plaatsvindt. Hier willen we zo veel mogelijk voorkomen dat we de Arbeidstijdenwet overtreden.
De nieuwe roosters hebben de nodige impact op de privé-situatie van veel collega’s. Het aantal wacht- en storingsdiensten dat zij draaien, stijgt. Daarnaast worden werktijden onregelmatiger, wat mogelijk gevolgen heeft voor de balans tussen werk en privé. Ook is er financiële impact door afname van overuren. Daarom evalueren we na implementatie maandelijks de effecten van de nieuwe roosters en sturen we eventueel bij. Een halfjaar na de implementatie vindt een grote evaluatie plaats.

Alliander werkt!

Het bedrijfsbrede programma Alliander Werkt! – gestart in 2010 – is aan het einde van het verslagjaar afgerond. Het programma Alliander Werkt! ondersteunt medewerkers om hun werk zo goed en prettig mogelijk te doen. Bijvoorbeeld door mogelijkheden voor flexibel werken, sturen op output in plaats van aanwezigheid en het stimuleren van effectief samenwerken.
In het verslagjaar is de locatie aan de Basisweg in Amsterdam ingericht volgens de principes van Alliander Werkt!. Dit was een grote operatie waarbij 900 medewerkers betrokken waren. Daarnaast hebben we ook een deel van de kantoren van Netcare aangepast, duizenden belangstellenden rondgeleid in het vernieuwde pand in Duiven en enkele honderden workshops gegeven aan medewerkers. Verder heeft het programma Alliander Werkt! medewerkers van de vernieuwde hoofdlocatie Bellevue in Arnhem voorbereid op hun nieuwe werkomgeving. Uit intern onderzoek blijkt dat Alliander Werkt! aantoonbaar heeft geleid tot meer werkplezier. Medewerkers rapporteren onder andere betere samenwerking en resultaatgerichtheid. 84% geeft aan productiever te zijn en Alliander een betere werkgever te vinden.

Dilemma: keuzes maken in de uitvoering

Het energiesysteem is in ontwikkeling. De economie trekt aan en de vraag naar nieuwe aansluitingen voor woningen en bedrijven neemt toe. Klanten stellen vragen over teruglevering en besparing. Tegelijkertijd moeten we de netten 24/7 betrouwbaar en veilig houden. Dit levert een aanzienlijke hoeveelheid werk op. Eigenlijk meer dan we aankunnen. We moeten dus keuzes maken in de uitvoering. We bedenken diverse oplossingen, zoals meer efficiency, meer uitbesteden en uitbreiding met collega’s. Toch moeten we een balans vinden en afwegingen maken waar we onze capaciteit aan besteden, zodat onze energievoorziening ook in de toekomst betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar blijft.

Veranderingen in de organisatie

Onze organisatie is voortdurend in beweging. In 2016 integreerden we bijvoorbeeld de afdelingen Klant & Markt en Klant & Service in een nieuw bedrijfsonderdeel om de klantbenadering en marktfacilitering naar een hoger plan te brengen. Met het nieuwe bedrijfsonderdeel zijn we beter in staat om klanten de beste alternatieven te bieden. Verder hebben enkele bedrijfsonderdelen een meer zelfstandige status gekregen, waaronder Allego, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling en Kenter.

Loopbaancentrum

Het loopbaancentrum is er voor alle medewerkers die door veranderingen in de organisatie boventallig worden. Maar ook voor anderen die over de toekomst nadenken, of hun cv of sollicitatievaardigheden willen verbeteren. We zien bijvoorbeeld dat door digitalisering regelmatig administratieve functies wegvallen. Met hulp van het loopbaancentrum bereiden de boventallige medewerkers zich voor op doorstroming naar een plek binnen of buiten Alliander. In het verslagjaar werden 161 collega’s boventallig (2015: 141) en maakten 177 mensen gebruik van ons loopbaancentrum (2015: 152). 25 medewerkers werden begeleid naar een andere baan of een passend alternatief.

Medezeggenschap

“De ondernemingsraad van Alliander is in 2016 succesvol gestart met een nieuwe zittingsperiode van 3 jaar. De dit jaar ingezette platte structuur zorgt ervoor dat de effectiviteit en efficiëntie van de medezeggenschap aanzienlijk is toegenomen. Dit is nodig om de continu veranderende (werk)omgeving te kunnen blijven volgen. Een belangrijk onderwerp in 2016 was de vernieuwing van het sociaal beleid. In november werd dit gerealiseerd. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers, voorkomen van boventalligheid bij reorganisaties en het begeleiden van werk naar werk zijn belangrijke onderdelen van het nieuwe beleid. Ook in 2017 wil de OR Alliander weer een proactieve bijdrage leveren om van Alliander een aantrekkelijke werkgever te maken.”

Wouter Koks, voorzitter Ondernemingsraad Alliander