Sustainable Development Goals

In 2015 hebben 193 landen zich gecommitteerd aan de Verenigde Naties Duurzame ontwikkelingsdoelen, de Sustainable Development Goals (SDGs). Deze doelen vormen een actieplan voor een duurzame wereld zonder armoede. Dit actieplan ‘Agenda 2030’ zal stapsgewijs tot verandering leiden door nieuwe manieren van samenwerken en collectieve actie. Het is belangrijk dat bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden collectief optrekken om de ontwikkelingsdoelen in 2030 waar te maken.

Alliander en de Sustainable Development Goals

In de SDG Charter werken Nederlandse bedrijven en maatschappelijke organisaties ieder op het eigen vlak, alleen of in partnerschap, samen om de SDGs te behalen. Alliander ziet meerwaarde in het werken conform de SDGs en wil deze in de praktijk ook ondersteunen. Alliander speelt een essentiële rol in het waarborgen van een veilige en constante levering van energie. Daarnaast werken we aan het verduurzamen van het energienetwerk en het bedenken van oplossingen voor de markt. Door samen te blijven werken en continu te innoveren proberen wij daarin maatschappelijke waarde te creëren (zie hoofdstuk Onze impact) en negatieve effecten te verminderen. Wij zijn vastbesloten om hiermee deel te worden van de oplossing.

Waar Alliander de grootste bijdrage kan leveren

Voor onze eigen organisatie en omgeving hebben we geïnventariseerd hoe Alliander kan bijdragen aan het behalen van de SDGs. Waar zit onze grootste impact en waar is de meeste winst te behalen? Hiervoor hebben we de SDGs langs onze bedrijfsvoering en kernactiviteiten gelegd en gekeken naar ons gehele proces van waardecreatie. Daarbij is gekeken welke doelen het beste aansluiten bij onze eigen initiatieven, doelstellingen, strategie en de verwachting van stakeholders. Via deze methode zijn we gekomen tot een aantal ‘high impact’ SDGs. Dit zijn de SDG’s waar Alliander zich de komende jaren voor gaat inzetten en op gaat focussen:

SDG

Uitleg

Relevantie voor Alliander

 

Hoe kan Alliander een bijdrage leveren?

VERZEKER TOEGANG TOT BETAALBARE, BETROUWBARE, DUURZAME EN MODERNE ENERGIE VOOR IEDEREEN

Wij streven naar een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en bereikbare energie voor iedereen

Open duurzame netwerken bieden

Vergroenen netverlies door investeren in duurzame opwek

Inzicht bieden aan energieverbruik met Smart meter en opties voor applicaties op meter

Deelname aan internationale initiatieven gericht op kennisdelen en technologieontwikkeling en toepassing

MAAK STEDEN EN MENSELIJKE NEDERZETTINGEN INCLUSIEF, VEILIG, VEERKRACHTIG EN DUURZAAM

Wij ondersteunen onze klanten in de bebouwde omgeving met de omschakeling naar een duurzaam energiesysteem

Verbeteren luchtkwaliteit door schoon elektrisch transport te faciliteren

Duurzame gebiedsontwikkeling, ambitieuze huisvesting door transitiegebouwen

Groene Allianties

VERZEKER DUURZAME CONSUMPTIE- EN PRODUCTIEPATRONEN

Alliander werkt aan een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering (ook in de keten) en ondersteunt duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzaam aanbesteden

Klimaatneutraal in 2023

Verlagen energie-intensiteit en vergroten energie-efficiency bedrijfsvoering

Circulaire netbeheerder

Samenwerking en participatie Groene netten

Schone bedrijfsmobiliteit

    Ambities voor de komende jaren

    Met het uiteindelijke doel in 2030 in ons achterhoofd gaan we stapsgewijs bekijken wat we kunnen bijdragen. Dit jaar is dat met name het begrijpen van de SDGs, prioriteiten stellen en het intern bekend maken van deze doelen. Wanneer we duidelijk hebben waar onze bijdrage ligt, wordt het mogelijk doelstellingen te formuleren en deze te integreren en implementeren in onze bedrijfsvoering. Hierbij hebben we de uitdaging om de SDGs te koppelen aan de langetermijn-doelstellingen van Alliander. Over onze vorderingen zullen we de komende jaren rapporteren.