Over dit verslag

Met het Alliander jaarverslag 2016, gepubliceerd op 9 maart 2017, leggen we verantwoording af over onze activiteiten in 2016. Uitgangspunten voor onze geïntegreerde verslaglegging zijn een open dialoog met stakeholders, transparantie en de impact van onze activiteiten op de samenleving.

Indeling van het verslag

Het jaarverslag 2016 is hoofdzakelijk ingedeeld naar onze grootste stakeholdergroepen. Deze indeling sluit aan op het besturingsmodel van Alliander, dat zich op deze groepen richt:

Stakeholderdialoog als basis

Met onze stakeholders – klanten, medewerkers, aandeelhouders, decentrale overheden, investeerders en andere relaties – zijn wij doorlopend in dialoog. 2016 was ook het jaar waarin onze relatie met gemeenten is geïntensiveerd. Zo krijgen en houden we inzicht in trends in de samenleving en wat die van Alliander verwacht. Ook wisselen we met hen gedachten en ideeën uit en toetsen we voorgenomen beleidskeuzes en beslissingen.

Stakeholders

Materialiteit

Aan onze stakeholders hebben we gevraagd over welke onderwerpen zij graag verantwoording afgelegd zien in het jaarverslag. Op basis hiervan hebben we 15 topthema's geselecteerd. Die vormen de basis voor het jaarverslag. Wilt u weten hoe deze thema's linken aan bijvoorbeeld de strategie van Alliander? Online kunt u in de afbeelding hieronder op de thema’s doorklikken. U krijgt dan een toelichting op het betreffende onderwerp, de relatie met onze strategie en de resultaten in 2016. De complete materialiteitsgrafiek met alle thema's vindt u bij Overige informatie.

Materialiteitsgrafiek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Leveringsbetrouwbaarheid

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (1ee22ef7-6716-481d-a594-aec52ecb8535)

2 Energietransitie

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (84e5ac42-97a2-4d84-a41f-a7252cce81d7)

3 Veilig en gezond werken

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (7de3cea3-c697-4358-9ace-113a1ab0f708)

4 Innovatie

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (1ebec1cb-49b1-41be-8305-e3bebe540ac0)

5 Energieopwekking

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (8e5c39ad-d62d-4e1d-8a79-84a213b18c56)

6 Slimme netten

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (0c49f2e4-702d-4831-88e7-3c125438fddb)

7 Regulering en tarieven

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (4423dc0f-bf37-42ea-8f5c-71f7aea2a7cc)

8 Energiegebruik en CO2

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (f912d011-631e-46ed-9716-13f84ccd392e)

9 Economische prestaties

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (8108f9e9-4a5e-4543-adf9-00b40a131bcf)

10 Veiligheid infrastructuur

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (46d06936-7c2c-4a89-bf2e-60f3ae9b81e9)

11 Transparantie

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (91959da9-a740-477b-a5dc-a9cc7d1cd53d)

12 Opleiding en ontwikkeling

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (9c359b5a-bba4-4bb8-b3e3-549f5762d55b)

13 Klanttevredenheid

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (0a25a7e6-b3c6-454a-a3f8-dad08370f53f)

14 Ketenverantwoordelijkheid

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (777d384e-d8cb-4a6b-9cb8-ff97cba814c1)

15 Investeringsbeleid / Naleving...

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (565a09cd-ce4d-4f4f-a94c-1c4c45b748a2)

Integrated reporting

In dit jaarverslag hebben we financiële, operationele en maatschappelijke informatie verwerkt in een geïntegreerd verslag. De bouwstenen voor dit document zijn:

  • De relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

  • International Financial Reporting Standards (IFRS)

  • Nederlandse Corporate Governance Code

  • GRI4-rapportagerichtlijnen (‘comprehensive’ optie), Electric Utilities Sector Supplement

  • International Integrated Reporting Council (IIRC)

De financiële en niet-financiële informatie in het verslag is geconsolideerd voor Alliander en de dochterondernemingen met een significante impact op de materiële aspecten (Liander, Liandon, Allego, Alliander DGO en Kenter). Waar dit niet van toepassing is, staat dit nadrukkelijk vermeld. Verder is informatie verwerkt vanuit overige bedrijfsactiviteiten van Alliander die zich hoofdzakelijk richten op de energietransitie. Bij de uitvraag van de informatie is de materialiteitsanalyse leidend geweest.

Transparantie

Met ons bedrijf opereren we in een complex krachtenveld en een sterk veranderende energiesector. Daarom hechten onze stakeholders veel waarde aan transparantie. Net als wijzelf. Met het jaarverslag over 2015 wonnen we de Kristalprijs in het kader van de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken en de FD Henri Sijthoff-prijs 2016. Wij hebben de ambitie om in de verslaggeving tot de koplopers te blijven behoren. Daarnaast passen we het GRI4-niveau toe. Wij hanteren de Transparantierichtlijn en de voor ons relevante voorschriften uit de Nederlandse Corporate Governance Code en het Besluit Corporate Governance 2009.

Stakeholderpanel

Net als vorig jaar heeft een stakeholderpanel meegelezen met het verslag. Uit het panel kwam waardevolle feedback op het verslag, die verwerkt is in deze versie. Daarnaast is tijdens een gezamenlijke sessie met een panel van stakeholders op 25 januari de dialoog gevoerd over onder meer de stappen die Alliander komende jaren moet zetten op de onderdelen impactmeten en de Sustainable Development Goals. De volledige reflectie van het stakeholderpanel is opgenomen in het verslag.

Betrokkenheid stakeholders bij Alliander Jaarverslag

Sustainable Development Goals (SDGs)

In 2015 zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties gepresenteerd. Alliander heeft een analyse gemaakt aan welke doelen wij de grootste bijdrage kunnen leveren. Deze zijn terug te vinden in het onderdeel Sustainable Development Goals. Het is onze ambitie om komende jaren in onze verantwoordingsinformatie de SDGs duidelijker naar voren te laten komen. Ook willen wij transparanter maken hoe en welke bijdrage wij leveren aan deze doelen.