GRI index

Voor de volledige GRI Indextabel verwijzen wij u naar de PDF

Standaard informatie

 

Indicator

 

Verwijzing

ALGEMENE INFORMATIE

    

STRATEGIE EN ANALYSE

    

G4-1

 

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie

 

Ons verhaal over 2016
Over Alliander: Trends en marktontwikkelingen
Over Alliander: Sustainable development goals

G4-2

 

Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden

 

Ons verhaal over 2016
Over dit verslag: Materialiteit
Over Alliander: Trends en marktontwikkelingen
Over Alliander: Sustainable development goals
Onze prestaties in 2016: wat hebben we geleerd

ORGANISATIEPROFIEL

    

G4-3

 

Naam van de organisatie

 

Alliander N.V.
Over Alliander

G4-4

 

Voornaamste merken, producten en/of diensten

 

Over Alliander

G4-5

 

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

 

Over Alliander

G4-6

 

Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duurzaamheidskwesties)

 

Over Alliander

G4-7

 

Eigendomstructuur en de rechtsvorm

 

Over Alliander
Corporate governance: Corporate governance

G4-8

 

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten)

 

Over Alliander

G4-9

 

Omvang van de organisatie

 

Over Alliander: 2016 in cijfers

G4-10

 

Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio

 

Medewerkers: Samenstelling van de organisatie
Overige informatie: Vijfjarenoverzicht

G4-11

 

Percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

 

Kolom toelichting

G4-12

 

De waarde- en leveringsketen van de organisatie

 

Over Alliander: Onze rol in de energieketen
Over Alliander: Onze impact

G4-13

 

Significante veranderingen tijdens de verslaggevingsperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom of de waardeketen

 

Kolom toelichting

G4-14

 

Toelichting over toepassing van het voorzorgsprincipe

 

Over Alliander: Risico's

G4-15

 

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale charters, principes of andere initiatieven die organisatie onderschrijft of bekrachtigt

 

Overige informatie: Interactie met stakeholders

G4-16

 

Lidmaatschappen van verenigingen en/of nationale internationale belangenorganisaties

 

Overige informatie: Interactie met stakeholders

MATERIELE ASPECTEN EN AFBAKENING

    

G4-17

 

Overzicht van entiteiten opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de organisatie of in gelijkwaardige documentatie.
Entiteiten in de geconsolideerde jaarrekening die niet zijn opgenomen in het verslag

 

Over dit verslag
Jaarrekening: Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Overige informatie: Belangrijke dochterondernemingen en overige deelnemingen

G4-18

 

Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag

 

Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: Interactie met stakeholders
Over Alliander: Onze Impact

G4-19

 

Overzicht van alle materiële aspecten die geïdentificeerd zijn in het proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag

 

Overige informatie: Materialiteitstoets

G4-20

 

Vaststelling van de Afbakening van Aspecten binnen de organisatie

 

Over dit verslag: Stakeholderdialoog als basis
Over Alliander: Onze rol in de energieketen
Over Alliander: Onze impact

G4-21

 

Vaststelling van de Afbakening van Aspecten buiten de organisatie.

 

Kolom toelichting

G4-22

 

Verslag van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de informatie verstrekt in eerdere verslagen en de redenen voor deze aanpassingen

 

Kolom toelichtingJaarrekening: geconsolideerde jaarrekening

G4-23

 

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van de reikwijdte en aspectenafbakening

 

Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: Interactie met stakeholders
Geconcolideerde jaarrekening: Geconcolideerde jaarrekening

BETROKKENHEID BELANGHEBBENDEN

    

G4-24

 

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

 

Overige informatie: Interactie met stakeholders
Overige informatie: Materialiteitstoets

G4-25

 

Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden

 

Overige informatie: Interactie met stakeholders
Overige informatie: Materialiteitstoets

G4-26

 

Benadering van het betrekken van belanghebbenden waaronder frequentie ervan per type en groep stakeholders

 

Overige informatie: Interactie met stakeholders
Overige informatie: Materialiteitstoets

G4-27

 

De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd onder meer middels haar verslaglegging

 

Ons verhaal over 2016: Rondgang langs 160 gemeenten
Klanten: Onze klanten en de energietransitie
Overige informatie: Onze stakeholders
Overige informatie: Interactie met stakeholders
Overige informatie: Materialiteitstoets
Over Alliander: Onze strategie
Over Alliander: Trends en marktontwikkelingen
Overige informatie: opinie van het Alliander stakeholderpanel

VERSLAGPROFIEL

    

G4-28

 

Verslaggevingsperiode waarop verstrekte informatie betrekking heeft

 

Over dit verslag
Kolom toelichting

G4-29

 

Datum van het vorige verslag

 

Over dit verslag
Kolom toelichting

G4-30

 

Verslaggevingcyclus

 

Kolom toelichting

G4-31

 

Contactpunt voor vragen over verslag of inhoud ervan

 

Overige informatie: stakeholderpanel

G4-32

 

a. De 'in accordance' optie die de organisatie heeft gekozen. b. GRI-index voor de gekozen optie. c. Verwijzing naar het externe assurance-rapport, indien het rapport extern is geverifieerd

 

Over dit verslag: materialiteit
Onafhankelijk Assurance rapport

G4-33

 

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance van het verslag

 

Kolom toelichting

ONDERNEMINGSBESTUUR

    

G4-34

 

Bestuursstructuur van het hoogste bestuurslichaam met inbegrip van de commissies die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming ten aanzien van economische, sociale en ecologische impact

 

Corporate Governance
Renumeratierapport

G4-35

 

Het proces voor het delegeren van bevoegdheden door het hoogste bestuursorgaan naar managers en andere werknemers inzake de economische, sociale en ecologische onderwerpen

 

Corporate Governance: Corporate Governance: RvC
Kolom toelichting

G4-36

 

Verantwoordelijkheid voor economische, milieu-en sociale onderwerpen, op directieniveau en of functionarissen die rechtstreeks rapporteren aan het hoogste bestuursorgaan.

 

Corporate Governance: Corporate Governance: Relevante aspecten MVO
Kolom toelichting

G4-37

 

Het consultatieproces tussen stakeholders en het hoogste bestuursorgaan over economische, ecologische en sociale onderwerpen

 

Overige informatie: Materialiteitstoets
Corporate governance: Corporate governance

G4-38

 

De samenstelling van het hoogste bestuursorgaan

 

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commissarissen
Corporate Governance: Personalia RvC/RvB
Corporate Governance: Governancestructuur
Reglement RvC

G4-39

 

Rol van de voorzitter van het hoogste bestuursorgaan

 

Corporate Governance: Personalia RvB
Corporate Governance: Personalia RvC

G4-40

 

Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van het hoogste bestuursorgaan en de criteria voor selectie en benoeming

 

Verslag RvC
Corporate governance

G4-41

 

Processen waarmee het hoogste bestuursorgaan waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden en gemanaged

 

Corporate Governance: Personalia RvB
Corporate Governance: Personalia RvC

G4-42

 

De rol van het hoogste bestuurslichaam en hooggeplaatste leidinggevenden in de ontwikkeling, goedkeuring, en actualisering van de missie en visie, strategie, beleid en doelstellingen ten aanzien van economische,ecologische en sociale impact

 

Over Alliander: Onze strategie
Over Alliander: Missie, visie en ambitie
Ons verhaal over 2016: Doelstellingen & Prestaties
Corporate Governance

G4-43

 

Maatregelen die zijn genomen om de kennis over economische, ecologische en sociale onderwerpen van het hoogste bestuursorgaan verder te ontwikkelen

 

Overige informatie: Interactie stakeholders
Verslag RvC

G4-44

 

Evaluatieproces van de prestaties van het hoogste bestuursorgaan met betrekking tot de besturing van de economische, ecologische en sociale onderwerpen en acties ondernomen naar aanleiding van deze evaluatie

 

Corporate governance: Remuneratierapport
Verslag RvC

G4-45

 

De rol van het hoogste bestuursorgaan bij de identificatie en het managen van de economische, ecologische en sociale impact, risico's en kansen

 

Corporate Governance: Over Alliander: Risico's
Overige informatie: Toelichting risico's

G4-46

 

De rol van het hoogste bestuursorgaan bij het beoordelen van de effectiviteit van risicomanagementprocessen van de organisatie ten aanzien van economische, ecologische en sociale onderwerpen

 

Corporate governance: Over Alliander: Risico's
Strategie: Over Alliander: Risico's

G4-47

 

De frequentie van de evaluatie door het hoogste bestuurslichaam ten aanzien van de economische, ecologische en sociale impact, risico's en kansen

 

Corporate Governance: Corporate governance: Risicomanagement

G4-48

 

Het hoogste orgaan of functie die het duurzaamheidsverslag beoordeelt en goedkeurt en tevens zorgdraagt dat alle materiële aspecten aan bod komen

 

Overige informatie: Materialiteitstoets
Corporate governance: Interne audittoets

G4-49

 

Het proces voor communicatie over kritische zorgen aan het hoogste bestuursorgaan

 

Corporate governance, Hoofdlijnen governance structuur

G4-50

 

De aard en het totale aantal kritische zorgen die zijn gecommuniceerd aan het hoogste bestuursorgaan en de procedures die gevolgd zijn om deze aan te pakken en op te lossen

 

Corporate Governance: Verslag RvC, Strategie en Risico's
Corporate Governance: Verslag RvC, Overige Onderwerpen

G4-51

 

Beloningsbeleid voor de leden van het hoogste bestuurslichaam en hooggeplaatste leidinggevenden

 

Corporate governance: Remuneratierapport
Samenstelling en verslag commisies: selectie-, benoemings-, en remuneratiecomissies

G4-52

 

Het proces voor het vaststellen van beloningen

 

Remuneratierapport
Samenstelling en verslag commisies: selectie-, benoemings-, en remuneratiecomissies

G4-53

 

Het proces dat zorgdraagt dat standpunten van belanghebbenden ten aanzien van beloning worden meegenomen

 

Corporate governance: Remuneratierapport

G4-54

 

De verhouding van het jaarsalaris van de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van het jaarsalaris van alle werknemers

 

Medewerker

G4-55

 

De verhouding van de procentuele toename van de jaarlijkse totale vergoeding voor de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van deze toename voor alle werknemers

 

Medewerker

ETHIEK EN INTEGRITEIT

    

G4-56

 

De waarden, principes, standaarden en gedragsnormen van de organisatie, zoals gedragscodes en ethische codes

 

Corporate Governance: Corporate Governance: Gedragscode, integriteitsbeleid en klachtenregelingen

G4-57

 

De interne en externe mechanismen ten aanzien van ethiek en gedrag, alsmede zaken met betrekking tot integriteit, zoals hulplijnen of advieslijnen

 

Corporate Governance: Corporate Governance: Gedragscode, integriteitsbeleid en klachtenregelingen

G4-58

 

De interne en externe mechanismen voor het melden van (vermoeden van) onethisch of onwettig gedrag en zaken die verband houden met integriteit, zoals escalatie van het lijnmanagement, klokkenluidersregeling of meldpunten

 

Corporate Governance: Corporate Governance: Gedragscode, integriteitsbeleid en klachtenregelingen

MATERIELE ASPECTEN EN MANAGEMENTBENADERING

  

SPECIFIEKE INFORMATIE

    

CATEGORIE:

 

ECONOMIE

  

ASPECT

 

ECONOMISCHE PRESTATIE

  

G-4 DMA

   

Doelstellingen en prestaties: Aandeelhouders en investeerders
Over dit verslag: Materialiteit
Aandeelhouders en investeerders

G4-EC1

 

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd

 

Jaarrekening
Aandeelhouders en investeerders: Fiscaliteit binnen Alliander

  

Aandeelhouders en investeerders

G4-EC2

 

Financiële implicaties en andere risico’s en mogelijkheden voor de activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaatverandering

 

Overige informatie: Toelichting risico's
Over Alliander: Trends en marktontwikkelingen
Over Alliander: Onze strategie

G4-EC3

 

Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie

 

Jaarrekening: toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Jaarrekening: noot 44 voorzieningen

G4-EC4

 

Significante financiële steun van een overheid

 

Aandeelhouders en investeerders
Over Alliander: Over Alliander: organisatiestructuur

CATEGORIE:

 

MILIEU

  

ASPECT

 

ENERGIE

  

G-4 DMA

   

Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties
Doelstellingen en prestaties: aandeelhouders en investeerders

G4-EN3

 

Energieverbruik binnen de organisatie

 

Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties

G4-EN4

 

Energieverbruik buiten de organisatie

 

Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties
Onze CO2 uitstoot in 2016 (afbeelding)

G4-EN5

 

Energie intensiteitratio

 

Kolom toelichting

G4-EN6

 

Reductie van het energieverbruik

 

Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties

G4-EN7

 

Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten

 

Over Alliander: Onze strategie
Doelstellingen en prestaties: Klanten
Klanten: Op weg naar een andere energievoorziening

ASPECT

 

EMISSIES

  

G-4 DMA

   

Aandeelhouder en investeerders: onze duurzame prestaties, energiegebruik en CO2
Doelstellingen en prestaties: aandeelhouders en investeerders

G4-EN15

 

Directe emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 1)

 

Aandeelhouders en investeerders: onze duurzame prestaties
Kolom toelichting

G4-EN16

 

Indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 2)

 

Aandeelhouders en investeerders: onze duurzame prestaties

G4-EN17

 

Andere relevante indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 3)

 

Aandeelhouders en investeerders: onze duurzame prestaties

G4-EN18

 

Intensiteitratio emissie broeikasgassen

 

Aandeelhouders en investeerders: onze duurzame prestaties

  

Doelstellingen en prestaties: totaal aan emissies opgenomen

   

G4-EN19

 

Reductie van broeikasgasemissies

 

Aandeelhouders en investeerders: onze duurzame prestaties

G4-EN20

 

Emissie van ozonafbrekende stoffen

 

Niet van toepassing

G4-EN21

 

NOx, SOx en andere significante luchtemissies

 

Kolom toelichting

ASPECT

 

PRODUCTEN EN DIENSTEN

  

G-4 DMA

   

Klanten: Onze klanten en de energietransitie
Over Alliander: Doelstellingen en prestaties: Klanten

G4-EN27

 

Initiatieven ter berperking van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie

 

Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties
Klanten: Onze klanten en de energietransitie

    

Over Alliander: Doelstellingen en prestaties: klanten

G4-EN28

 

Percentage producten dat is verkocht en waarvan de verpakking is ingezameld, naar categorie

 

Niet van toepassing

ASPECT

 

TRANSPORT

  

G-4 DMA

   

Aandeelhouders en investeerders: onze duurzame prestaties

G4-EN30

 

Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden

 

Aandeelhouders en investeerders: onze duurzame prestaties

CATEGORIE

 

SOCIALE ASPECTEN

  

SUB CATEGORIE

 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

  

ASPECT

 

VEILIGHEID EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

  

G-4 DMA

   

Onze prestaties in 2016: Medewerkers
Doelstellingen en prestaties: Veiligheid
Medewerkers: Veilig werken

G4-LA5

 

Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke arbo-commissies van werkgevers en werknemers die bijdragen aan de controle op en advies over arbo-programma’s

 

Corporate Governance
Onze prestaties in 2016: Medewerkers: veiligheid

G4-LA6

 

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen naar geslacht en regio

 

Onze prestaties in 2016: Medewerkers: Veilig werken

  

Over Alliander: Doelstellingen en prestaties: LTIF en ziekteverzuim

  

Medewerkers: Veilig werken

   

G4-LA7

 

Werknemers met een hoog risico op ziekten die verband houden met hun beroep

 

Kolom toelichting

G4-LA8

 

Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden

 

Onze prestaties in 2016: Medewerkers

ASPECT

 

TRAINING EN OPLEIDING

  

G-4 DMA

   

Onze prestaties in 2016: Medewerkers: Opleiding en ontwikkeling

G4-LA9

 

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie

 

Onze prestaties in 2016: Medewerkers: Opleiding en ontwikkeling

G4-LA10

 

Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van werknemers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan

 

Onze prestaties in 2016: Medewerkers: Opleiding en ontwikkeling
Onze prestaties in 2016: Medewerkers: Step2Work
Jaarverslag: Noot 15 Voorzieningen voor personeelsbeloningen

G4-LA11

 

Percentage werknemers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling naar geslacht en medewerkercategorie

 

Kolom toelichting

ASPECT

 

LEVERANCIERSBEOORDELING

  

G-4 DMA

   

Onze prestaties in 2016: Aandeelhouders en investeerders: Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners

G4-LA14

 

Percentage van nieuwe leveranciers die gescreend zijn op 'arbeidsomstandigheden' criteria

 

Onze prestaties in 2016: Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties: Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners

G4-LA15

 

Significante bestaande en potentiële negatieve impact op arbeidsomstandigheden in de supply chain, alsmede de getroffen maatregelen

 

Onze prestaties in 2016: Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties: Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners
Onze duurzame prestaties
Aandeelhouders en investeerders: Ketenverantwoordelijkheid

  

Leveranciers

SUB CATEGORIE

 

MENSENRECHTEN

 

niet van toepassing

SUB CATEGORIE

 

MAATSCHAPPIJ

  

ASPECT

 

PUBLIEK BELEID

  

G-4 DMA

   

Ons verhaal over 2016
Onze prestaties: klanten: De blik vooruit
Onze prestaties: Klanten: Het verhogen van klanttevredenheid door klantbeleving

G4-SO6

 

Totale waarde van politieke bijdragen naar lidstaat en ontvanger / begunstigde

 

Overige informatie: Interactie met stakeholders

SUB CATEGORIE

 

PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID

 

Niet van toepassing

     
     
     
     

ELECTRIC UTILITIES SECTOR SUPPLEMENT

AANVULLENDE INFORMATIE MATERIELE ASPECTEN

    

CATEGORIE:

 

Organisatieprofiel

  

ASPECT

 

Organisatieprofiel

  
     

EU 3

 

Klantaansluitingen

 

Over Alliander: Over Alliander

EU 4

 

Transport en distributielijnen

 

Over Alliander: Over Alliander

CATEGORIE:

 

Economische aspecten

  

ASPECT

 

Management aanpak

  
     

EU 6

 

Capaciteitssplanning gericht op korte en lange termijn beschikbaarheid en betrouwbaarheid elektriciteit

 

Ons verhaal over 2016
Onze prestaties in 2016: Klanten
Overige informatie: Toelichting risico's
Onze prestaties in 2016: Aandeelhouders en investeerders

EU 8

 

Onderzoek en ontwikkeling

 

Over Alliander: Onze strategie

ASPECT

 

Economische KPI's

  
     

EU 12

 

Efficiency van transport en distributie

 

Kolom toelichting

CATEGORIE:

 

Sociale aspecten

  

ASPECT

 

Arbeidsvoorwaarden

  
     

EU 14

 

Kennis- en competentiemanagement

 

Onze prestaties in 2016: Medewerkers
Medewerker: Opleiding en ontwikkeling

EU 15

 

Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 5 en 10 jaar naar functiegroep en regio

 

Kolom toelichting

EU 16

 

Beleid en voorwaarden inzake gezondheid en veiligheid van medewerkers en (onder-) aannemers

 

Onze prestaties in 2016: Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties
Medewerkers: Veilig werken: Veiligheid in de keten
Medewerker: Opleiding en ontwikkeling

EU 17

 

Totaal arbeidsvolume bij (onder-)aannemers

 

Kolom toelichting

EU 18

 

Medewerkers van (onder-) aannemers met relevante arbo en veiligheidstraining

 

Kolom toelichting

ASPECT

    
     

EU 19

 

Participatieve besluitvorming en deelname van stakeholders en uitkomsten

 

Over dit verslag: Stakeholderdialoog als basis
Overige informatie: Interactie met onze stakeholders
Overige informatie: Materialiteitstoets

EU 20

 

Regelingen voor onvrijwillige verhuizing, bedrijfsverplaatsing, onteigening

 

Kolom toelichting

EU 21

 

Noodplannnen en herstel van schade

 

Klanten: Onderbrekingen en Incidenten
Kolom toelichting

ASPECT

 

Sociale prestaties

  
     

EU 22

 

Aantal mensen betrokken bij onteigening/ gedwongen verhuizing

 

Kolom toelichting

ASPECT

 

Productverantwoordelijkheid, managementaanpak

  
     

EU 23

 

Maatregelen ter ondersteuning van toegang tot en bevordering van veilig energiegebruik

 

Onze prestaties: Klant: Stroom- en gasstoringen
Kolom toelichting

EU 24

 

Programma's gericht op verbeteren en handhaven van toegang tot elektriciteit voor kwetsbare groepen

 

Kolom toelichting

  

Productverantwoordelijkheid, prestatie-indicatoren

  
     

EU 25

 

Ongevallen en gezondheidsklachten van burgers in relatie tot bedrijfsmiddelen

 

Kolom toelichting

EU 26

 

Niet aangesloten deel bevolking in concessiegebied netbeheerder

 

Kolom toelichting

EU 27

 

Afsluitingen en duur afsluiting wegens wanbetaling

 

Kolom toelichting

EU 28

 

Frequentie stroomonderbreking

 

Kolom toelichting

EU 29

 

Stroomonderbrekingsduur

 

Kolom toelichting

    

Kolom toelichting

AANVULLENDE INFORMATIE

    

Standaard informatie

 

Indicator

 

Verwijzing

CATEGORIE:

 

overige bedrijfsgerelateerde informatie

  

G4-EN12

 

De significante impact van activiteiten, producten en diensten op de biodiversiteit in beschermde gebieden alsmede gebieden met een hoge biodiversiteitwaarde buiten beschermde gebieden

 

Kolom toelichting

G4-EN23

 

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingmethode

 

Kolom toelichting

G4-EN29

 

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en - regelgeving

 

Kolom toelichting

G4-LA1

 

Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep en geslacht

 

Kolom toelichting

G4-SO8

 

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving.

 

Kolom toelichting

G4-LA12

 

Samenstelling van bestuurslichamen en onder-verdeling van werknemers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep en andere indicatoren van diversiteit.

 

Kolom toelichting

G4-PR9

 

Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten

 

Kolom toelichting

EXTRA

 

Invoer duurzame energie

 

Kolom toelichting

EXTRA

 

Aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

 

Kolom toelichting

EXTRA

 

Percentage van de inkoop dat volgens de Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) richtlijnen van Alliander gebeurd, in % euro's

 

Kolom toelichting

EXTRA

 

Postcodegebieden met meer dan vijf storingen per jaar

 

Kolom toelichting

EXTRA

 

Digitalisering netten

 

Kolom toelichting

EXTRA

 

Alliander Foundation

 

Medewerkers: Alliander Foundation

EXTRA

 

Lengte glasvezelinfrastructuur

 

Kolom toelichting

EXTRA

 

Klanttevredenheid

 

Kolom toelichting

EXTRA

 

Medewerkersonderzoek

 

Kolom toelichting