Opinie van het Alliander stakeholderpanel

Beste lezer van het verslag,

Het stakeholderpanel is blij met de uitnodiging van Alliander om feedback te geven op het Jaarverslag 2016. Onze feedback vatten wij in deze verklaring samen, met als doel Alliander ertoe te bewegen het verslag nog beter aan te laten sluiten op de behoeftes van stakeholders. We zien dat het jaarverslag van Alliander goed leesbaar is en een heldere structuur kent. Het biedt ook veel inzicht in de activiteiten waar Alliander mee bezig is. De transparantie is ruimschoots voldoende en het verslag geeft een heldere verantwoording over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten van de onderneming.

Materialiteitsanalyse

Bij de uitwerking van het jaarverslag hanteert Alliander de materiaiteitsanalyse. Wij herkennen de geselecteerde onderwerpen en zien ook dat deze in ruime mate terugkomen in het verantwoordingsdocument bij de verschillende stakeholderhoofdstukken. Wel dient in het verslag helderder te worden gemaakt waar de scheidslijn ligt tussen de meest materiële onderwerpen voor stakeholders en hoe deze selectie tot stand is gekomen. Alliander heeft hiervoor een volledig overzicht opgenomen in de bijlage van het verslag. 

Meer ambitie

Alliander heeft als onderneming een belangrijke rol in de dagelijkse energievoorziening en de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Het is bijzonder om te horen dat de Raad van Bestuur een rondgang maakt langs alle gemeenten in het verzorgingsgebied om aandacht te vragen voor de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. De onderneming zou in onze ogen nog meer ambitie kunnen tonen welke route hierbij wordt bewandeld en ook inzicht kunnen geven welke stappen nodig zijn op weg naar een duurzame toekomst. Uit de gesprekken met Alliander maken wij op dat dit een dilemma is. Enerzijds wil Alliander de ambitie uitspreken, maar anderzijds heeft de onderneming te maken met gereguleerde taken en wet- en regelgeving die achterloopt bij de maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied.

Impactmeting

We zien verder dat Alliander stappen wil zetten op het gebied van impactmeten. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het kwantificeren van impacts, oftewel de effecten die de samenleving ervaart van het handelen van een organisatie. We waarderen de ambities die Alliander heeft op dit vlak en ook dat hierover in de verantwoordingsinformatie al de nodige inzichten in worden gegeven. We zien tegelijkertijd dat dit nog een complex onderwerp is, dat in het verslag ook wordt beschreven als een reis. We adviseren Alliander om komende jaren tijdens die reis focus aan te brengen in de impactgebieden en deze meer te koppelen aan de strategie van de onderneming, zodat er uiteindelijk ook sturing kan plaatsvinden op impact.

Sustainable Development Goals

Voor het eerst geeft Alliander ook inzicht in de Sustainable Development Goals (SDGs), de nieuwe doelen die door de lidstaten van de Verenigde Naties zijn vastgesteld voor duurzame ontwikkeling en die een eind moeten maken aan alle vormen van armoede in 2030. Alliander heeft een eerste selectie gemaakt van de doelen en gekeken welke het best bij de onderneming passen. Wij hebben geadviseerd om de uiteindelijk gekozen SDGs nog sterker in relatie te brengen met de materiële onderwerpen van de onderneming, alsmede de risico’s en de langetermijndoelstellingen.

Graag willen wij ten slotte Alliander prijzen voor zijn opstelling richting stakeholders. Niet in de laatste plaats door de mogelijkheid die ons is geboden inhoudelijk feedback te geven op conceptversies van het jaarverslag en het inhoudelijke gesprek met het bestuur.

Jan Bijker - Voorzitter van de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland

Giuseppe van der Helm - voormalig directeur Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling in Nederland & lid van het Panel van Deskundigen van de Transparantiebenchmark

Karen Maas - Wetenschappelijk directeur van de post-academische MVO opleidingen van ESAA, Erasmus Universiteit

Richard Liebrechts - Voormalig partner bij Ecorys en eigenaar Ripple-A

Rob van Tilburg - Royal Haskoning DHV

Brechtje Spoorenberg - KPN - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het stakeholderpanel rondom het jaarverslag maak onderdeel uit van onze structurele stakeholderdialoog. Wij hebben een conceptversie van het Jaarverslag 2016 gedeeld met de panelleden. De panelleden hebben hier schriftelijk op gereageerd, deze input is verder besproken tijdens een lunchbijeenkomst in ons nieuwe circulaire gebouw te Arnhem op 25 januari 2017. Hierbij was ook onze CFO Mark van Lieshout aanwezig. De feedback is gebruikt om dit verslag te verbeteren en wordt gebruikt voor de toekomstige doorontwikkeling. Het stakeholderpanel is onafhankelijk. Ook meepraten over het jaarverslag of thema's waar Alliander mee bezig is? We staan open voor dialoog en organiseren ook geregeld ronde-tafel-sessies met onze stakeholders. Neem contact met ons op via communicatie@alliander.com.