Enkelvoudige balans (per 31 december, vóór winstbestemming)

€ miljoen

Noot

2017

2016

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

37

275

 

274

 

Immateriële vaste activa

38

69

 

70

 

Investeringen in deelnemingen

39

2.480

 

1.855

 

Overige financiële activa

40

2.639

 

2.610

 

Totaal vaste activa

  

5.463

 

4.809

      

Vlottende activa

     

Overige vorderingen

 

71

 

42

 

Overige financiële activa

 

-

 

15

 

Vorderingen op groepsondernemingen

41

302

 

735

 

Liquide middelen

42

95

 

41

 

Totaal vlottende activa

  

468

 

833

      

Totaal activa

  

5.931

 

5.642

      

Eigen vermogen

43

    

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening1

 

496

 

496

 

Herwaarderingsreserve1

 

38

 

46

 

Overige reserves

 

1.850

 

1.685

 

Resultaat boekjaar

 

203

 

282

 

Totaal eigen vermogen

  

3.942

 

3.864

      

Langlopende verplichtingen

     

Rentedragende verplichtingen

44

1.553

 

1.482

 

Totaal langlopende verplichtingen

  

1.553

 

1.482

      

Voorzieningen

45

 

45

 

47

      

Kortlopende verplichtingen

     

Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva

46

389

 

249

 

Derivaten

47

2

 

-

 

Totaal kortlopende verplichtingen

  

391

 

249

      

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  

5.931

 

5.642