Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2017

2016

Netto-omzet

 

9

 

10

 

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

 

36

 

28

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

286

 

295

 
      

Som der bedrijfsopbrengsten

49

 

331

 

333

      
      

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

50

-73

 

-60

 

Lonen en salarissen

51

-113

 

-116

 

Sociale lasten

51

-9

 

-9

 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

52

-57

 

-64

 

Overige bedrijfskosten

53

-87

 

-123

 
      

Som der bedrijfslasten

  

-339

 

-372

      

Bedrijfsresultaat

  

-8

 

-39

      

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

54

 

133

 

149

Rentelasten en soortgelijke kosten

55

 

-82

 

-79

      

Resultaat voor belastingen

  

43

 

31

      

Belastingen

56

 

-9

 

-9

Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

57

 

169

 

260

      

Resultaat na belastingen

  

203

 

282