Geconsolideerde balans

€ miljoen

Noot

2017

2016

Activa

     

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

3

6.793

 

6.529

 

Immateriële vaste activa

4

317

 

319

 

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

5

3

 

9

 

Voor verkoop beschikbare financiële activa

6

193

 

224

 

Overige financiële activa

7

41

 

38

 

Latente belastingvorderingen

17

205

 

216

 
   

7.552

 

7.335

      

Vlottende activa

     

Voorraden

9

74

 

64

 

Handels- en overige vorderingen

10

342

 

273

 

Overige financiële activa

6, 7

-

 

15

 

Liquide middelen

11

101

 

48

 
   

517

 

400

      

Totaal activa

  

8.069

 

7.735

      

Eigen vermogen en verplichtingen

     

Eigen vermogen

12

    

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

496

 

496

 

Herwaarderingsreserve

 

38

 

46

 

Overige reserves

 

1.850

 

1.685

 

Resultaat boekjaar

 

203

 

282

 

Totaal eigen vermogen

  

3.942

 

3.864

      

Verplichtingen

     

Langlopende verplichtingen

     

Rentedragende verplichtingen

13

1.553

 

1.483

 

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

19

150

 

168

 

Vooruitontvangen opbrengsten

14

1.629

 

1.597

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

49

 

50

 

Latente belastingverplichtingen

17

5

 

5

 

Overige voorzieningen

16

7

 

5

 
   

3.393

 

3.308

      

Kortlopende verplichtingen

     

Handelsschulden en overige te betalen posten

18

133

 

122

 

Belastingverplichtingen

 

80

 

63

 

Rentedragende verplichtingen

13

231

 

81

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

33

 

46

 

Overlopende passiva

8, 18

257

 

251

 
   

734

 

563

      

Totaal verplichtingen

  

4.127

 

3.871

      
      

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  

8.069

 

7.735