Noot 37 Materiële vaste activa 

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Activa in uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde

196

365

16

577

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-65

-259

-

-324

     

Boekwaarde per 1 januari 2016

131

106

16

253

     

Mutaties 2016

    

Investeringen

-

19

65

84

Afschrijvingen

-8

-55

-

-63

Herrubriceringen, interne overdrachten en overige mutaties

9

28

-37

-

     

Totaal

1

-8

28

21

     

Boekwaarde per 31 december 2016

    

Aanschafwaarde

205

411

44

660

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-73

-313

-

-386

     

Boekwaarde per 31 december 2016

132

98

44

274

     

Mutaties 2017

    

Investeringen

-

15

43

58

Afschrijvingen

-7

-50

-

-57

Herrubriceringen, interne overdrachten en overige mutaties

29

29

-58

-

     

Totaal

22

-6

-15

1

     

Boekwaarde per 31 december 2017

    

Aanschafwaarde

234

455

29

718

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-80

-363

-

-443

     

Boekwaarde per 31 december 2017

154

92

29

275

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa gedurende het boekjaar bedroegen in totaal € 58 miljoen (2016 € 84 miljoen). Deze hebben met name betrekking op de investeringen in hard- en software en op investeringen in gebouwen.