Noot 39 Investeringen in deelnemingen

€ miljoen

Investeringen in dochterondernemingen

Investeringen in deelnemingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2016

2.227

1

2.228

    

Mutaties 2016

   

Ontvangen dividend

-216

-

-216

Resultaat boekjaar

84

-

84

Uitbreiding aandelenkapitaal

73

-

73

Mutatie herwaarderingsreserve

-8

-

-8

Verkoop belang Endinet

-307

-

-307

Overige mutaties

1

-

1

Totaal

-373

-

-373

    

Boekwaarde per 31 december 2016

1.854

1

1.855

    

Mutaties 2017

   

Ontvangen dividend

-45

-

-45

Resultaat boekjaar

169

-

169

Uitbreiding aandelenkapitaal

511

-

511

Mutatie herwaarderingsreserve

-8

-

-8

Overige mutaties

-2

-

-2

Totaal

625

-

625

    

Boekwaarde per 31 december 2017

2.479

1

2.480

In 2017 is voor een bedrag van € 45 miljoen (2016: € 216 miljoen) aan dividenden ontvangen van de dochterondernemingen Liander N.V., Kenter B.V., Liandon B.V. en Utility Connect B.V. De investering van € 511 miljoen in 2017 heeft met betrekking op kapitaalstortingen bij de dochterondernemingen van Alliander N.V.

De ontvangen dividenden en kapitaalstortingen van dochterondernemingen zijn een gevolg van de herstructurering van de vermogensverhoudingen bij deze ondernemingen conform het beleid van Alliander. In de enkelvoudige jaarrekening is Utility Connect B.V. voor 59,28% als een joint operation opgenomen.

Het overzicht van gehouden kapitaalbelangen is opgenomen in het onderdeel ‘Dochterondernemingen en overige deelnemingen’ in het hoofdstuk ‘Overige informatie’.