Noot 41 Vorderingen op groepsmaatschappijen

In de overige vorderingen is inbegrepen een vordering van € 39 miljoen (2016: 31 miljoen) vennootschapsbelasting en een vordering van € 22 miljoen (2016: € 6 miljoen) op minderheidsdeelneming Reddyn. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening onder handelsvorderingen en overige vorderingen.

Voor vorderingen op groepsmaatschappijen binnen de Alliander groep is er sprake van concernfinanciering, hetgeen inhoudt dat de activiteiten van de dochterondernemingen mede worden gefinancierd met een rekening courant faciliteit vanuit de holding. De externe financiering vindt door de holding zelf plaats. Jaarlijks vindt er een herstructurering van de vermogensverhoudingen bij deze ondernemingen conform het beleid van Alliander plaats, waardoor dividenden wordt uitgekeerd of agio worden gestort aan de holding.

De rekening-courant faciliteit is met name ter financiering van werkkapitaal van de deelnemingen van Alliander. Alle opbrengsten en kosten worden verwerkt in rekening-courant met de deelnemingen. Voor de rentetarieven is een differentiatie aangebracht en deze bedragen 2,89% (2016: 3,77%) voor gereguleerde deelnemingen, 3,86% (2016:4,02%) voor deelnemingen met Stable Business en 4,89% (2016: 4,77%) voor deelnemingen New Business & High Risk. De grondslag voor het rentetarief is de gemiddelde kostenvoet op de uitstaande lening portefeuille van Alliander N.V. ultimo 2016 eventueel rekening houdend met een risico-opslag. De rekening-courant is opeisbaar en heeft het karakter van kasequivalenten.