Noot 46 Kortlopende verplichtingen

€ miljoen

2017

2016

Kortlopende verplichtingen

  
   

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

8

12

Schulden aan deelnemingen en participanten

-

9

Belastingen en premies sociale verzekeringen

79

62

Schulden ter zake van pensioenen

4

4

Rentedragende verplichtingen

232

81

Overige verplichtingen en overlopende passiva

66

81

   

Totaal kortlopende verplichtingen

389

249

De kortlopende verplichtingen en overlopende passiva hebben betrekking op handelsschulden, belastingschulden en overige kortlopende verplichtingen. De rentedragende verplichtingen betreffen de vanuit het ‘Euro-Commercial Paper Programme’ financiering aangetrokken Euro en vreemde valuta financiering. Om valutarisico te voorkomen zijn de vreemde valuta middels FX-swaps direct omgezet in euro’s.