Noot 47 Derivaten

In 2017 is vanuit het ‘Euro-Commercial Paper Programme’ financiering aangetrokken in vreemde valuta. Om valutarisico te voorkomen zijn de vreemde valuta middels FX-swaps direct omgezet in euro’s. De waarde van dit kortlopende derivaat ultimo 2017 bedraagt € 2,2 miljoen (2016: nihil) en had betrekking op een drietal FX-swaps ter afdekking van het valutarisico.