Noot 48 Voorwaardelijke activa en verplichtingen

De vennootschap heeft zich conform artikel 403 Boek 2 BW hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit de rechtshandelingen voortvloeiende schulden van een groot aantal in de overige gegevens opgenomen dochterondernemingen. Alliander vormt samen met zijn Nederlandse dochterondernemingen een fiscale eenheid voor zowel de vennootschapsbelasting als de omzetbelasting (BTW). Uit hoofde hiervan is iedere tot de fiscale eenheid behorende rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de rechtspersonen die deel uitmaken van de fiscale eenheid. Alliander heeft een vrijwaringverklaring verstrekt aan netbeheerder Liander op basis waarvan diens aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat Liander zelf verschuldigd zou zijn als er geen fiscale eenheid was geweest.

Aan het eind van 2017 had Alliander voor een bedrag van € 45 miljoen (2016: € 54 miljoen) aan ‘parent company guarantees’ afgegeven en een parent company garantee van € 5,2 miljoen (2016: € 5,2 miljoen) op minderheidsdeelneming Reddyn. In opdracht van Alliander is ultimo boekjaar € 0,4 miljoen (2016: € 1 miljoen) aan bankgaranties afgegeven.

Huurverplichtingen (operating leases)

In de onderstaande tabel zijn de toekomstige minimale leaseverplichtingen uit hoofde van operationele leases weergegeven. Alliander heeft verplichtingen uit hoofde van operationele leases met name inzake gebouwen en bedrijfsauto's.

€ miljoen

2017

2016

Binnen 1 jaar

23

16

Tussen 1 en 5 jaar

51

38

Meer dan 5 jaar

62

10

   

Totaal per 31 december

136

64

Investeringsverplichtingen

In de onderstaande tabel zijn de uitstaande investeringsverplichtingen en overige inkoopverplichtingen per jaareinde weergeven.

€ miljoen

2017

2016

Investeringsverplichtingen materiële vaste activa

-

6

Overige inkoopverplichtingen

75

80

   

Totaal per 31 december

75

86