Noot 56 Belastingen

€ miljoen

2017

2016

Belastinglast

-10

-9

Mutatie latente belastingen

1

-

   

Totaal

-9

-9

De effectieve belastingdruk is 19,8%. De belastinglast van € 10 miljoen bestaat uit een last van € 12 miljoen over het boekjaar 2017 alsmede een bate uit investeringsstimulatieregelingen van in totaal € 2 miljoen.

De belastingbate door mutatie latente belastingen van € 1 miljoen heeft betrekking op mutaties van de verschillen tussen de boekwaarden in de jaarrekening enerzijds en de fiscale boekwaarden anderzijds.