Noot 2 Gesegmenteerde informatie

Alliander onderscheidt over 2017 de volgende te rapporteren segmenten:

  • Netbeheerder Liander;

  • Overig.

Deze indeling heeft plaatsgevonden op basis van de interne rapportagestructuur, in het bijzonder de interne geconsolideerde en gesegmenteerde maandrapportage, het jaarplan en het business plan.

Netbeheerder Liander vormt het grootste bedrijf binnen de Alliander-groep. Liander zorgt voor de aansluiting en het transport van gas en elektriciteit in Gelderland en in delen van Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Zuid-Holland en is met ruim 85% van de omzet het grootste bedrijfsonderdeel van Alliander.

Het segment Overig betreft het geheel van de overige operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals de activiteiten van Liandon, Stam, Alliander AG, nieuwe activiteiten, de staven en de service-units. Liandon levert diensten op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energie-infrastructuren, zowel voor Liander als voor derden. Alliander AG verricht activiteiten op het gebied van netbeheer en openbare (stads)verlichting in Duitsland. Stam is een middelgroot aannemingsbedrijf in Noord-Holland en voert werkzaamheden uit op het gebied van netaanleg en -onderhoud. Deze werkzaamheden vinden plaats in opdracht van derden als ook in opdracht van Liander. Bij de (nieuwe) activiteiten wordt er onder meer gericht geïnvesteerd in elektrische mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam wonen. De stafdiensten en service-units bestaan onder meer uit Shared Services en IT die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van onder andere Liander. Deze activiteiten kunnen worden samengevoegd in één segment, omdat ze niet aan de kwantitatieve criteria voldoen om zelfstandig als segment te kwalificeren.

Met uitzondering van staf- en service-units vertonen de overige operationele segmenten vergelijkbare economische kenmerken naar de aard van de producten en diensten en de aard van de productieprocessen, te weten: levering, aanleg, beheer en onderhoud van energiegerelateerde producten en diensten. Andere economische kenmerken in de zin van cliënten en distributiekanalen zijn gelet op de omvang deze overige operationele segmenten niet relevant voor het onderscheiden van te rapporteren segmenten. Omdat verder geen van de overige operationele segmenten voldoet aan kwantitatieve criteria om als zelfstandig te rapporteren segment te kwalificeren, zijn deze operationele segmenten geaggregeerd tot het segment Overig.   

Rapportage

Alliander stelt maandelijks een managementrapportage op ten behoeve van de Raad van Bestuur en per kwartaal voor de Raad van Commissarissen. Deze rapportages worden zowel voor de balans als voor de winst-en-verliesrekening met dezelfde waarderingsgrondslagen en rubricering opgesteld als de financiële informatie in de jaarrekening. De Raad van Bestuur beoordeelt de bedrijfsresultaten aan de hand van deze rapportages. De financiële rapportages betreffen met name de geconsolideerde en de segmentinformatie over de operationele kosten. Daarnaast is het bedrijfsresultaat opgenomen op vergelijkbare basis, dat wil zeggen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties. Het bedrijfsresultaat is de resultante van de totale opbrengsten verminderd met de totale kosten.

Onderstaand staat een overzicht van de primaire segmentatie weergegeven. In dit overzicht is tevens de aansluiting met de gerapporteerde cijfers weergegeven.

Toelichting

De externe opbrengsten van Liander bestaan voor het merendeel uit de opbrengst van de transport-, aansluit- en meetdienst. In het segment Overig betreffen de externe opbrengsten vooral de verrichte dienstverlening door Liandon, nieuwe activiteiten en Stam en de opbrengsten van netbeheeractiviteiten in Duitsland. De eliminaties zijn het gevolg van de interne dienstverlening van de stafdiensten, service-units (zoals IT en Shared Services) en Stam aan Liander. Deze interne leveringen worden tegen kostprijs geleverd.

Primaire segmentatie

€ miljoen

Netbeheerder Liander

Overig

Eliminaties

Totaal

Herrubricering naar gerapporteerd, bijzondere posten en IFRS 5

Gerapporteerd

Winst-en-verliesrekening

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Bedrijfsopbrengsten

            

Externe opbrengsten

1.681

1.582

159

141

-

-

1.840

1.723

-

-

1.840

1.723

Interne opbrengsten

5

3

331

331

-336

-334

-

-

-

-

-

-

             

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.686

1.585

490

472

-336

-334

1.840

1.723

-

-

1.840

1.723

             

Bedrijfskosten

            

Kosten van inkoop energie, grond- en hulpstoffen

444

432

68

67

-110

-97

402

402

-

-

402

402

Operationele kosten

713

682

474

452

-226

-237

961

897

4

21

965

918

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

317

303

79

79

-

-

396

382

-

13

396

395

Geactiveerde productie

-161

-140

-67

-59

-

-

-228

-199

-

-

-228

-199

             

Totaal bedrijfskosten

1.313

1.277

554

539

-336

-334

1.531

1.482

4

34

1.535

1.516

             

Bedrijfsresultaat

373

308

-64

-67

-

-

309

241

-4

-34

305

207

             

Financiële baten

17

11

149

126

-99

-119

67

18

-

-

67

18

Financiële lasten

-104

-126

-105

-65

99

119

-110

-72

-

-

-110

-72

Aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

1

2

8

-7

-

-

9

-5

-

-

9

-5

Belastingen

-72

-48

3

-2

-

-

-69

-50

1

8

-68

-42

             

Resultaat na belastingen uit voortgezette activiteiten

215

147

-9

-15

-

-

206

132

-3

-26

203

106

             

Gesegmenteerde activa en verplichtingen

            

Totaal activa

7.140

6.985

3.147

2.386

-2.218

-1.636

8.069

7.735

-

-

8.069

7.735

Niet-geconsolideerde deelnemingen

2

-

1

6

-

-

3

6

-

-

3

6

Niet-geconsolideerde joint ventures

-

3

-

-

-

-

-

3

-

-

-

3

Verplichtingen (lang- en kortlopend)

4.706

5.216

2.088

1.858

-2.668

-3.203

4.126

3.871

-

-

4.127

3.871

             

Overige gesegmenteerde gegevens

            

Investeringen in materiële vaste activa

565

551

101

129

-

-

666

680

-

-

666

680

Aantal eigen medewerkers ultimo boekjaar

3.014

3.024

2.741

2.659

-

-

5.755

5.682

-

-

5.755

5.682

Het resultaat na belastingen in 2017 is evenals het resultaat na belastingen over 2016 vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.

Herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten

In 2017 zijn er enkel bijzondere posten opgenomen in de kolom 'herrubricering naar gerapporteerd, bijzondere posten en IFRS 5'. De bijzondere last bij operationele kosten heeft voor € 4 miljoen (2016: € 21 miljoen) te maken met reorganisatiekosten.

De bijzondere last in de afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen is nihil (2016: € 13 miljoen). In 2016 was deze bijzondere last het gevolg van het jaarlijkse proces van triggering event analyses en impairment calculaties en betreft extra afschrijving van transformatoren, een deel van het netwerk in Duitsland, leegstaande panden en een deel van het CDMA netwerk.

Gesegmenteerde activa

De bedragen in de kolom eliminaties bij totaal activa betreffen met name de eliminaties van de deelnemingen in Liander. De eliminaties bij de post verplichtingen hebben betrekking op de rekening-courant verhoudingen tussen de dochterondernemingen en Alliander. Binnen de Alliander-groep is sprake van concernfinanciering, waarbij de externe verhoudingen op centraal niveau worden verantwoord. Alle dochterondernemingen hebben een rekening-courant verhouding met Alliander. Er zijn geen niet-gealloceerde activa en passiva.

Geografische segmentatie

 

Externe opbrengsten

Materiële vaste activa

Immateriële vaste activa

Niet-geconsolideerde deelnemingen en joint ventures

€ miljoen

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Nederland

1.796

1.686

6.729

6.473

290

291

3

10

Buitenland

44

37

64

56

27

28

-

-

         

Totaal

1.840

1.723

6.793

6.529

317

319

3

10

De categorie buitenland heeft volledig betrekking op de activiteiten in Duitsland, Engeland en België.