Noot 5 Investeringen in deelnemingen en joint ventures

 

Deelnemingen

Joint ventures

Totaal

€ miljoen

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Boekwaarde per 1 januari

6

8

3

1

9

9

       

Mutaties

      

Investeringen

-

5

-

-

-

5

Desinvesteringen

-2

-

-

-

-2

-

Aandeel in resultaat

-3

-4

1

2

-2

-2

Bijzondere waardeverminderingen

-

-3

-

-

-

-3

Dividend en overige mutaties

-

-

-2

-

-2

-

Totaal

-5

-2

-1

2

-6

-

       

Boekwaarde per 31 december

1

6

2

3

3

9

In 2017 heeft Alliander het minderheidsbelang verkocht van Redstack, The New Motion en Ziut. Op de verkoop deze deelnemingen is een boekwinst gerealiseerd van € 11 miljoen.

In een aantal deelnemingen heeft Alliander een belang van minder dan twintig procent. Zie ook het overzicht van 'Dochterondernemingen en overige deelnemingen' in het hoofdstuk 'Overige informatie'. Echter, gezien de zeggenschapsverhoudingen bij deze deelnemingen is vastgesteld dat er sprake is van invloed van betekenis en heeft rubricering van deze belangen onder de ‘Investeringen in deelnemingen’ plaatsgevonden.

Aandeel in resultaten uit deelnemingen en joint ventures

 

Deelnemingen

Joint ventures

Totaalresultaat

€ miljoen

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Aandeel in

      

Winst of verlies uit voortgezette activiteiten

-3

-7

1

2

-2

-5

Winst of verlies uit beëindigde activiteiten

-

-

-

-

-

-

Niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-

-

-

-

       

Totaalresultaat

-3

-7

1

2

-2

-5

Alliander heeft met deelnemingen en joint ventures overeenkomsten afgesloten ter verstrekking van financierings- en kredietfaciliteiten voor een totaalbedrag per ultimo 2017 van € 37 miljoen (2016: € 39 miljoen). Hiervan is per 31 december 2017 € 22 miljoen opgenomen (2016: € 19 miljoen). In deze overeenkomsten zijn begrepen converteerbare leningen van € 3 miljoen (2016: € 7 miljoen). Daarnaast bestaat per eind 2017 in dit kader een vordering van € 25 miljoen uit hoofde van een rekening-courant faciliteit (2016: verplichting € 9 miljoen). De leningen en nog niet betaalde rente en aflossing van twee deelnemingen zijn boekhoudkundig afgewaardeerd naar nihil. Het pandrecht verkregen op een in 2014 verstrekte lening bedraagt per 31 december 2017 € 2 miljoen (2016: € 2 miljoen).