Noot 8 Derivaten

 

Vlottende activa

Vaste activa

Kortlopende verplichtingen

Langlopende verplichtingen

€ miljoen

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Vreemde-valutacontracten

-

-

-

-

2

-

-

-

         

Boekwaarde per 31 december

-

-

-

-

2

-

-

-

Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde.

In 2017 is vanuit het ‘Euro-Commercial Paper Programme’ financiering aangetrokken in vreemde valuta. Om valutarisico te voorkomen zijn de vreemde valuta middels FX-swaps direct omgezet in euro’s. De waarde van dit kortlopende derivaat ultimo 2017 bedraagt € 2,2 miljoen (2016: nihil) en hadden betrekking op een drietal FX-swaps ter afdekking van het valutarisico.