Noot 10 Handelsvorderingen en overige vorderingen

€ miljoen

2017

2016

Debiteuren, reguliere verkopen

82

 

65

 

Bijzondere waardeverminderingen van debiteuren

-10

 

-12

 

Handelsvorderingen

 

72

 

53

     

Vennootschapsbelasting

 

39

 

31

Overige vorderingen

 

55

 

29

Overlopende activa

 

176

 

160

     

Boekwaarde per 31 december

 

342

 

273

Ultimo boekjaar bedragen de bijzondere waardeverminderingen van debiteuren € 10 miljoen (2016: € 12 miljoen). De last in de winst-en-verliesrekening over 2017 inzake waardevermindering van debiteuren bedraagt € 1 miljoen (2016: € 4 miljoen). Voor een verdere toelichting hierop wordt verwezen naar het onderdeel kredietrisico van noot [34].

In de overige vorderingen is inbegrepen een vordering van € 22 miljoen (2016: € 6 miljoen) op minderheidsdeelneming Reddyn.

In november 2010 heeft Alliander een achtergestelde eeuwigdurende obligatielening uitgegeven voor een bedrag van nominaal € 500 miljoen. In de laatste 2 maanden van 2013 is deze achtergestelde eeuwigdurende obligatielening afgelost. Onder IFRS wordt dit instrument als eigen vermogen gekwalificeerd. Bij de betaling van de periodieke vergoedingen aan de houders van de in 2010 uitgegeven lening is uitgegaan van aftrekbare rentekosten voor de vennootschapsbelasting.

Met de Belastingdienst is geen overeenstemming bereikt omtrent de fiscale behandeling van deze lening. In de lopende beroepsprocedure heeft de Rechtbank Arnhem met dagtekening 20 december 2016 het beroep van Alliander gegrond verklaard. De Belastingdienst heeft hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof. In 2016 en 2017 zijn aanslagen vennootschapsbelasting over de jaren 2010 tot en met 2013 opgelegd waarbij geen rekening is gehouden met de genoemde aftrekbare rentelast.

In overleg met externe deskundigen heeft het management besloten de betaalde vennootschapsbelasting betrekking hebbende op het hiervoor vermelde geschil als vordering op te nemen. Aanvullend speelt eenzelfde kwestie voor de dividendbelasting. Hiervoor zijn geen (voorlopige) aanslagen betaald. Eveneens in overleg met externe deskundigen heeft het management besloten hiervoor geen voorziening te verantwoorden. De totale maximale exposure voor Alliander bedraagt ultimo 2017 inclusief rente € 37 miljoen.