Noot 11 Liquide middelen

€ miljoen

2017

2016

Banktegoeden

36

11

Kasgeldleningen

65

37

   

Boekwaarde per 31 december

101

48

Het effectieve interestpercentage op liquide middelen varieert van -0,55% tot -0,43% (2016: -0,62% tot 0,0%). De liquide middelen worden nagenoeg geheel in euro’s aangehouden. Er zijn in 2017 gelden in liquide middelen en depositio's opgenomen waarover Alliander niet de vrije beschikking heeft. Het betreft een geblokkeerde bankrekening van 1 miljoen (2016: nihil)