Noot 24 Personeelskosten

€ miljoen

2017

2016

Salarissen

 

357

 

342

Sociale lasten

 

43

 

41

Pensioenlasten:

    

- afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers
die als toegezegde-bijdrageregeling worden behandeld

 

45

 

40

     

Ontslagvergoedingen/reorganisatiekosten

6

 

11

 

Lasten voor overige langetermijnpersoneelsbeloningen

12

 

12

 
  

18

 

23

     

Overige personeelskosten

 

22

 

16

     

Totaal

 

485

 

462

De personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties en overige langetermijnpersoneelsbeloningen luiden als volgt:

Personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties en overige langetermijnpersoneelsbeloningen

€ miljoen

Premies collectieve regelingen

Ontslag-/ reorganisatie-kosten

Overige langetermijn-personeels-beloningen

Totaal

2016

    

Afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers

40

-

-

40

Dotatie voorziening

-

19

12

31

Vrijval voorziening

-

-8

-1

-9

Rentekosten

-

-

1

1

     

Totaal 2016

40

11

12

63

     

2017

    

Afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers

45

-

-

45

Dotatie voorziening

-

10

12

22

Vrijval voorziening

-

-4

-

-4

Rentekosten

-

-

-

-

     

Totaal 2017

45

6

12

63

Een toelichting op de reorganisatiekosten is opgenomen onder noot [15] voorzieningen personeelsbeloningen.

Voor de nadere toelichting op de overige lange termijn personeelsbeloningen wordt verwezen naar de toelichting opgenomen onder noot [15]. De externe personeelskosten bedragen € 151 miljoen (2016: € 123 miljoen) en betreffen inhuur van derden ten behoeve van projecten en openstaande vacatures.

Het aantal medewerkers in dienst, gebaseerd op een 38-urige werkweek (fte’s), was:

Medewerkers in dienst (fte)

 

2017

2016

Werkzaam bij voortgezette bedrijfsactiviteiten

  

- gemiddeld voor het jaar

5.719

5.621

- per 31 december

5.755

5.682

- aantal medewerkers buiten Nederland

197

179

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze wet zijn regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgesteld in een ministeriële regeling.

Rapportage WNT

De WNT is van toepassing op de netbeheerder Liander N.V. De WNT verplicht te rapporteren over de bezoldiging van topfunctionarissen. Daarnaast wordt transparantie gevraagd over bezoldiging van overige interne functionarissen die in het verslagjaar boven een gestelde norm uitkomen. In het separate jaarbericht van Liander, dat in het tweede kwartaal van 2018 zal worden gepubliceerd, wordt verslag gedaan over de WNT vereisten die op de netbeheerder van toepassing zijn.

Bestuurdersbeloningen

Het Remuneratierapport omvat het beloningsbeleid, de uitvoering van het beloningsbeleid en de beloning van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen (key management). Deze drie paragrafen zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Corporate governance' van ons jaarverslag 2017. In onderstaande tabellen zijn de beloningen van de Raad van Bestuur vermeld.

Overzicht totaal bruto inkomen ten laste van het boekjaar

 

Vast salaris

Lange termijn variabele beloningen

Totaal

€ duizend

2017

2016

2017

20161

2017

2016

I.D. Thijssen

210

208

-

-

210

208

M.R. van Lieshout

290

237

-

29

290

266

P.C. Molengraaf2

172

252

-

31

172

283

       

Totaal

672

697

-

60

672

757

  • 1 Hierin is begrepen het verschil tussen de reservering ultimo 2015 en de lagere uitbetaling in 2016. Voor de heer Molengraaf betreft dit een bedrag van € 7.000,- en voor de heer van Lieshout € 6.000,-.
  • 2 Uit dienst per 1 september 2017.

Het vaste salaris betreft de werkelijke uitbetaling per jaar, zonder reserveringen voor andere beloningsvormen. De korte termijn variabele beloning is per 1 januari 2016 beëindigd. De lange termijn variabele beloning betreft een vergoeding die is verdiend over een periode van drie jaar. Ultimo 2016 is de lange termijn variabele beloning over de periode 2014 – 2016 vastgesteld. De toekenning van de lange termijn variabele is inmiddels beëindigd, waarbij de lange termijn variabele beloning over de periode 2014 – 2016 de laatste toekenning en uitbetaling betreft.

Voor de heren Molengraaf en van Lieshout heeft per 1 januari 2017 een gedeeltelijke inbouw van de korte termijn variabele beloning in het salaris plaatsgevonden. De variabele beloningssystematiek was niet van toepassing voor mevrouw Thijssen.

Voor mevrouw Thijssen is in 2016 de contractueel vastgelegde indexatie van haar salaris abusievelijk achterwege gebleven. Dit is in 2017 met terugwerkende kracht gecorrigeerd in het salaris.

Afwikkeling contractverplichting

Bij het vertrek van de heer Molengraaf per 1 september 2017 heeft de Raad van Commissarissen gehandeld in overeenstemming met hetgeen contractueel met de heer Molengraaf was afgesproken. De heer Molengraaf heeft als gevolg hiervan een vergoeding ontvangen van € 517.000,-.

Overzicht pensioenpremies

€ duizend

2017

2016

I.D. Thijssen

19

17

M.R. van Lieshout

22

18

P.C. Molengraaf1

12

18

   

Totaal

53

53

  • 1 Uit dienst per 1 september 2017.

Sociale lasten en overige beloningselementen

€ duizend

2017

2016

I.D. Thijssen

12

12

M.R. van Lieshout

26

25

P.C. Molengraaf1

18

26

   

Totaal

56

63

  • 1 Uit dienst per 1 september 2017.

Naast de normaal voor de vennootschap geldende sociale lasten en premies hebben de leden van de Raad van Bestuur aanspraak op een werkgeversbijdrage in de premie van de collectieve ziektekostenverzekering, premies in het kader van persoonlijk budget arbeidsvoorwaarden, een representatievergoeding en het gebruik van een dienstauto.

Beloning Raad van Commissarissen

€ duizend

2017

2016

mw. A. Jorritsma-Lebbink, voorzitter1

27,2

13,4

mw. A.P.M. van der Veer-Vergeer

18,1

21,8

mw. J.G. van der Linde

18,1

17,8

B. Roetert

18,1

17,8

G.L.M. Hamers2

18,1

13,1

E.M. d’Hondt3

-

13,4

J.C. van Winkelen4

-

4,8

   

Totaal

99,6

102,1

  • 1 Mevrouw Jorritsma is met ingang van 1 juli 2016 benoemd.
  • 2 De heer Hamers is met ingang van 7 april 2016 benoemd.
  • 3 De heer d’Hondt is met ingang van 1 juli 2016 teruggetreden.
  • 4 De heer Van Winkelen is met ingang van 7 april 2016 teruggetreden.

De verschillen in beloning hangen samen met i) de functie(s) die zij hebben bekleed, ii) de duur dat individuele commissarissen hun functie(s) hebben bekleed en/of iii) er sprake was van toepasbaarheid van het overgangsrecht van de WNT. Door een herbenoeming in de Raad van Commissarissen wordt in de loop van 2016 niet langer gebruik gemaakt van het overgangsrecht van de WNT.