Voorstel dividend 2017

De Raad van Bestuur heeft met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om een bedrag van € 111,8 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. Het overige deel van de winst, € 91,5 miljoen, staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit komt overeen met 45% van het resultaat na belastingen, exclusief bijzondere posten na belastingen die niet hebben geleid tot kasstromen in het boekjaar 2017.

Het dividend over 2017 is ten opzichte van 2016 gedaald met € 12,3 miljoen als gevolg van een lager netto resultaat in 2017, met name veroorzaakt door de incidentele boekwinst op de verkoop van Endinet in 2016.