Analyse per segment

Algemeen

Met ingang van het verslagjaar 2010 past Alliander IFRS 8 (Operating segments) toe. In verband met de verkoop van Endinet per 1 januari 2016 is de segmentindeling gewijzigd. Met ingang van het boekjaar 2016 onderscheidt Alliander de volgende segmenten:

  • Netbeheerder Liander

  • Overig

In onderstaande tabel zijn per gerapporteerd segment de cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties vermeld. Deze resultaten sluiten direct aan op de periodieke interne rapportage. Voor een uitgebreide toelichting op de rapportage van de segmenten wordt verwezen naar noot [2] van de jaarrekening.

Primaire segmentatie

 

Netbeheerder Liander

Overig

Eliminaties

Totaal

€ miljoen

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Bedrijfsopbrengsten

        

Externe opbrengsten

1.681

1.582

159

141

-

-

1.840

1.723

Interne opbrengsten

5

3

331

331

-336

-334

-

-

Bedrijfsopbrengsten

1.686

1.585

490

472

-336

-334

1.840

1.723

         

Bedrijfskosten

        

Bedrijfskosten

1.313

1.277

554

539

-336

-334

1.531

1.482

         

Bedrijfsresultaat

373

308

-64

-67

-

-

309

241

Netbeheerder Liander

Het segment netbeheerder Liander betreft de juridische entiteit Liander N.V., die als aangewezen netbeheerder binnen het netwerkbedrijf Alliander zorg draagt voor de wettelijke beheerstaak over kabels, leidingen en toebehoren in Gelderland, Flevoland en delen van Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Liander zorgt voor de aansluiting van klanten op de energie-infrastructuur en voor de distributie naar die klanten van elektriciteit en gas. De externe opbrengsten over het jaar 2017 zijn ten opzichte van 2016 gestegen met € 99 miljoen naar € 1.681 miljoen. In deze stijging zit ook de compensatie van precariolasten uit voorgaande jaren. De bedrijfskosten zijn gestegen met € 36 miljoen, met name een gevolg van een stijging van de kosten voor personeel, hogere kosten voor transportcapaciteit en –beperkingen, hogere overige kosten en hogere afschrijvingen. Het bedrijfsresultaat is in vergelijking met 2016 € 65 miljoen hoger uitgekomen op € 373 miljoen.

Overig

Het segment Overig betreft het geheel van de overige operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals de activiteiten van Liandon, Stam, Alliander AG, Allego, Duurzame Gebiedsontwikkeling, nieuwe activiteiten, de service-units en de staven. Alliander maakt in het kader van zijn aandeelhouderschap van zijn deelnemingen zogenaamde “stewardshipkosten” binnen de Staven. Deze kosten worden in beginsel niet doorbelast aan de bedrijfsonderdelen. Tot slot worden de investeringen in het kader van de energietransitie in dit segment verantwoord. De externe bedrijfsopbrengsten over het jaar 2017 zijn ten opzichte van 2016 gestegen met € 18 miljoen naar € 159 miljoen. Het bedrijfsresultaat over het jaar 2017 bedraagt € 64 miljoen negatief (2016: € 67 miljoen negatief). Deze verbetering is onder andere veroorzaakt door lagere kosten voor leegstand en stewardship kosten, deels gecompenseerd door hogere kosten voor nieuwe activiteiten. Net als in 2016 is circa 3% van de omzet van Alliander geïnvesteerd in assetinnovatie, facilitering energietransitie en nieuwe activiteiten.