Balans

Hieronder is in verkorte vorm de balans per 31 december 2017 opgenomen.

 

Alliander N.V.

€ miljoen

31 december 2017

31 december 2016

Activa

  

Vaste activa

7.552

7.335

Vlottende activa

517

400

   

Activa aangehouden voor verkoop

8.069

7.735

   

Eigen vermogen en verplichtingen

  

Totaal eigen vermogen

3.942

3.864

Langlopende verplichtingen

3.393

3.308

Kortlopende verplichtingen

734

563

   

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

8.069

7.735

Onderstaand worden de significante mutaties in de balans per 31 december 2017 toegelicht ten opzichte van de situatie per 31 december 2016. Voor de uitgebreide toelichting op de balansposten wordt verwezen naar de jaarrekening.

Vaste activa

De vaste activa per 31 december 2017 zijn ten opzichte van 31 december 2016, met € 217 miljoen gestegen. Deze stijging komt met name voort uit hogere investeringen in de netten en meters ten opzichte van de bijbehorende afschrijvingen.

Vlottende activa

De vlottende activa zijn in vergelijking met de stand per 31 december 2016 gestegen naar € 517 miljoen. De stijging van € 117 miljoen ten opzichte van 2016 is vooral veroorzaakt door een stijging van het saldo liquide middelen en handels- en overige vorderingen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen per 31 december 2017 is ten opzichte van het niveau per 31 december 2016 met € 78 miljoen gestegen naar € 3.942 miljoen. Deze stijging is hoofdzakelijk veroorzaakt door het netto-resultaat over 2017 van € 203 miljoen minus het uitgekeerde dividend in 2017 met betrekking tot het verslagjaar 2016 (€ 104 miljoen). Voor een overzicht van de mutaties wordt verwezen naar noot [12] van de jaarrekening.

Lang-en kortlopende verplichtingen

De langlopende verplichtingen zijn ten opzichte van 31 december 2016 toegenomen met ruim € 85 miljoen. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de opname van € 75 miljoen EIB-financiering.

De kortlopende verplichtingen per 31 december 2017 zijn ten opzichte van de stand ultimo 2016 met ruim € 171 miljoen gestegen naar € 734 miljoen. Deze stijging is hoofdzakelijk het gevolg van opnames uit het ECP-programma.

Hieronder is een samenvatting opgenomen van het kasstroomoverzicht over 2017.