Bijzondere posten

De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die in de opinie van het management niet direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede analyse van de onderliggende resultaten apart moeten worden beschouwd. Voor bijzondere posten wordt in beginsel een ondergrens gehanteerd van € 10 miljoen.

De bijzondere posten en fair value mutaties in 2017 zijn per saldo uitgekomen op een last van € 3 miljoen na belastingen (2016: bate € 150 miljoen). In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de gerapporteerde cijfers en de cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

€ miljoen

Gerapporteerd

Bijzondere posten en fair value mutaties

Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Netto-omzet

1.697

1.584

-

-

1.697

1.584

Overige baten

143

139

-

-

143

139

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-1.367

-1.320

-4

-21

-1.363

-1.299

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-396

-395

-

-13

-396

-382

Geactiveerde eigen productie

228

199

-

-

228

199

       

Bedrijfsresultaat

305

207

-4

-34

309

241

       

Financiële baten/(lasten)

-43

-54

-

-1

-43

-53

Resultaat deelnemingen en joint ventures

9

-5

-

-

9

-5

Resultaat voor belastingen

271

148

-4

-35

275

183

       

Belastingen

-68

-42

1

9

-69

-51

       

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

203

106

-3

-26

206

132

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

-

176

-

176

-

-

Resultaat na belastingen

203

282

-3

150

206

132

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

(2017: € 4 miljoen last, 2016: € 21 miljoen last)

De bijzondere last van € 4 miljoen heeft betrekking op kosten in verband met organisatieaanpassingen.

De bijzondere last in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten in 2016 heeft in voor € 10 miljoen te maken met project- en integratiekosten in verband met de ruil van de energienetwerken van Enexis in Friesland en de Noordoostpolder en die van Liander in de regio Eindhoven en Zuidoost-Brabant (Endinet) per 1 januari 2016. Het restant van de bijzondere post in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten van 2016 heeft voor € 11 miljoen te maken met kosten in verband met organisatieaanpassingen.

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

(2017: € nihil, 2016: €13 miljoen last)

De bijzondere last in 2016 van € 13 miljoen in de afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen is het gevolg van het jaarlijkse proces van triggering event analyses en impairment calculaties en betreft extra afschrijving van transformatoren, een deel van het netwerk in Duitsland, leegstaande panden en een deel van het CDMA netwerk.

Financiële baten/lasten

(2017: € nihil, 2016: € 1 miljoen last)

Belastingen

(2017: € 1 miljoen bate, 2016: € 9 miljoen bate)

Deze bedragen hebben betrekking op het belastingeffect van de bijzondere posten in de overige baten, de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten en de financiële baten en lasten.

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

(2017: € nihil, 2016: € 176 miljoen bate)

De bijzondere post onder het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten in 2016 heeft volledig betrekking op de boekwinst van de verkoop van Endinet aan Enexis. Hierbij kan worden opgemerkt dat voor de boekwinst de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.