De blik vooruit: wat je van ons mag verwachten

Resultaten

Gegeven het gereguleerde karakter van het merendeel van de bedrijfsactiviteiten van Alliander, de huidige reguleringsmethodiek en de tariefontwikkeling in 2017, verwacht Alliander in 2018 ten opzichte van 2017 een hoger bedrijfsresultaat (onverwachte en eenmalige ontwikkelingen uitgesloten voor beide jaren).

Investeringen

De bruto-investeringen ten behoeve van vooral vervanging en uitbreiding van de netwerken, maar ook de aan de energietransitie gerelateerde investeringen en investeringen in IT, bedragen in 2018 naar verwachting gezamenlijk meer dan € 700 miljoen. De mate waarin decentrale opwekking en teruglevering van energie op het net hun intrede gaan doen, is mede van invloed op het vaststellen van het niveau van onze meerjaren investeringen. De in 2015 gestarte grootschalige aanbieding van slimme meters, zal in 2018 ongeveer op hetzelfde niveau zijn als in 2017. Dat betekent dat naar verwachting hier in 2018 ruim € 100 miljoen in zal worden geïnvesteerd.

Financieel beleid

Het financiële beleid van Alliander is erop gericht financieel sterk en flexibel te zijn en te blijven, alsmede te allen tijde goede toegang te hebben tot de vreemd vermogen kapitaalmarkt. Hierin wordt voorzien door minimaal een solide A rating profiel op stand-alone basis te handhaven en door onder meer zorg te dragen voor een evenwichtig aflossingsschema, een gebalanceerd investeringsplan, het beheersen van de operationele kosten, het beschikken over gecommitteerde kredietfaciliteiten en het aanhouden van voldoende liquide middelen.

Duurzaamheid

Doordat op al onze belangrijkste onderdelen ambitieuze programma’s zijn belegd, gaan we in 2018 wederom flinke stappen zetten in de richting van een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering. Op het gebied van CO2 beperking zal extra aandacht gaan naar mobiliteit, waar nieuw beleid wordt ingezet en we met onze medewerkers een duurzame route inslaan. We voeren de vergroening van onze energiegerelateerde uitstoot verder op. Daarnaast gaan we intensief met onze leveranciers samenwerken om het kennisniveau op het gebied van circulair materiaalgebruik in de keten te verhogen en onze gezamenlijke inkoopprestatie te verbeteren.     

Onder invloed van de SDG’s en door samenwerking met de andere infrabeheerders zal 2018 ook meer in het teken staan van duurzame veranderingen in onze ketens. De eerste acties worden ingezet om terugkerende problemen die duurzame innovaties belemmeren, systeemfalen, aan te pakken.  

Onze exacte plannen en doelstellingen zijn ook terug te lezen in het Alliander Jaarplan 2018 dat ook te vinden is op www.alliander.com