Kasstroom

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

2017

2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

454

376

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-549

-232

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

148

-185

   

Totaal kasstroom

53

-41

Voor het jaar 2017 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 454 miljoen ten opzichte van € 376 miljoen in 2016. De stijging ten opzichte van 2016 met € 78 miljoen wordt met name veroorzaakt door een stijging van het bedrijfsresultaat met name een gevolg van de stijging van de gereguleerde tarieven (€ 105 miljoen).

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2017 € 549 miljoen en is hiermee € 317 miljoen hoger ten opzichte van 2016. De per saldo hogere uitgaande kasstroom in 2017 wordt veroorzaakt door de positieve kasstromen in 2016 als gevolg van de ruilverkaveling (€ 359 miljoen). De van derden ontvangen bijdragen in investeringen bedragen in 2017 € 96 miljoen en zijn hiermee lager dan in 2016 (€ 99 miljoen).

Investeringen

Ondanks een daling van de investeringen in de gasnetten, zijn de totale investeringen in de afgelopen 5 jaar gestegen met € 96 miljoen, een stijging van 17%. Naast de toegenomen investeringen in de elektriciteitsnetten en slimme meters is eveneens sprake van een toename van de overige investeringen. Dit betreft onder meer een stijging van de investeringen in telecomnetwerken (zowel op het gebied van glasvezelnetwerken als mobiele communicatienetwerken voor dataverkeer). In 2015 en 2016 was daarnaast sprake van investeringen in gebouwen als gevolg van de renovatie van de duurzame en energiezuinige kantoren in Duiven en Arnhem.

Alliander heeft het verschil tussen de kasstroom uit operationale activiteiten en investeringen ( € 95 miljoen negatief), alsmede de dividenduitkering van € 104 miljoen gefinancierd door de eerste tranche van de aangetrokken EIB leningsfaciliteit af te roepen en door opname van ECP-financiering. De liquide middelen zijn met € 53 miljoen toegenomen, waardoor de totale financieringskasstroom uitkomt op € 148 miljoen.

Vrije kasstroom

De vrije kasstroom over het jaar 2017 is uitgekomen op € 95 miljoen negatief ten opzichte van een inkomende vrije kasstroom over 2016 van € 144 miljoen positief. De daling ten opzichte van 2016 met € 239 miljoen wordt met name verklaard door de kasstroom uit de ruilverkaveling.

€ miljoen

2017

2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

454

376

Kasstroom uit ruilverkaveling/Verkoop Hs-net

7

359

(Des-)investeringen in vaste activa

-652

-690

Bijdrage investeringen van derden

96

99

   

Vrije kasstroom

-95

144