Alliander als werkgever

In de dagelijkse uitvoering van onze taken zijn de medewerkers de onmisbare schakel. Alliander onderkent het belang van goed werkgeverschap en heeft de ambitie om een topwerkgever te zijn.  Bij een topwerkgever hebben medewerkers vertrouwen in de mensen voor wie ze werken, zijn ze trots op wat ze doen en werken ze met plezier en in een goede sfeer samen met collega’s, klanten, leveranciers en partners. Hierbij krijgen ze volop kansen voor om zichzelf duurzaam te ontwikkelen. Medewerkers van Alliander vallen onder de cao Netwerkbedrijven.

Tevredenheid medewerkers

Elk jaar meten we met het medewerkeronderzoek van Great Place to Work hoe medewerkers onze cultuur waarderen en in welke mate zij tevreden zijn met aspecten van hun werk(omgeving). Het onderzoek had in 2017 dezelfde respons als het jaar ervoor, namelijk 79%. Deze respons laat een hoge mate van medewerkerbetrokkenheid en urgentie zien. Het algemene oordeel (het gemiddelde van alle stellingen van het onderzoek) is in 2017 naar 71% gestegen ten opzichte van 2016 (70%). Traditioneel zijn medewerkers trots op het werk dat zij verrichten (74%) en vinden medewerkers dat zij rechtvaardig worden behandeld ongeacht geslacht, herkomst, geaardheid of leeftijd. Jaarlijks bespreken alle leidinggevenden en medewerkers samen de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Opleiding en ontwikkeling

Om leren voor iedereen, op elke leeftijd en op elk moment mogelijk te maken, zet Alliander Opleidingen twee onderdelen in. Alliander College en de Alliander Technische Bedrijfsschool bieden leertrajecten aan ten behoeve van persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling enerzijds en veiligheid en technische bekwaamheid anderzijds. In 2017 investeerde Alliander 3,3% van de salariskosten in opleiding van medewerkers (2016: 3,3%).  De kosten zullen de komende jaren lager uitkomen, terwijl het leerrendement minstens gelijk blijft. Dit is het effect van het omzetten van klassikale programma’s naar meer gevarieerde leerprogramma’s.

‘Alliander Leert!’

Alliander Opleidingen werkt vanuit de leerstrategie ‘Alliander Leert!’ die is gebaseerd op de didactische principes uit de neuropsychologie. Vanuit deze ontwerpprincipes worden blended trajecten gemaakt die zo ontworpen zijn (in een mix van online en samen leren) dat de deelnemer optimaal leert, ook ten behoeve van vitaal vakmanschap.

Technisch vakmanschap en veiligheid

Met een eigen vakschool (de Alliander Technische Bedrijfsschool) draagt Alliander Opleidingen bij aan het tekort aan technici met een breed scala aan competentiegerichte leer-werktrajecten van WEB1 tot en met hbo-niveau. Daarnaast investeert Alliander op het gebied van leren en ontwikkelen in duurzame samenwerkingen binnen en buiten onze organisatie. Hiermee kunnen we in de toekomst de kweekvijver van vakbekwame technici vergroten in een optimale balans tussen veiligheid, kwaliteit, snelheid en kosten van opleiden.

Opleidingscentrum 

Binnen Alliander hebben we een opleidingscentrum waar ontwikkeling van medewerkers centraal staat. Belangrijke aandachtsgebieden zijn onder meer techniek, veiligheid en leiderschap. We zorgen ervoor dat iedereen zo veel mogelijk toegerust is en blijft om mee te kunnen in de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. Daarom willen we in onze medewerkers investeren en samen werken aan hun vitaal vakmanschap. Dit hebben we in 2017 onder andere gedaan door het aanbieden van scholing en andere leerervaringen. We zien ook vanuit het oogpunt van risicomanagement de uitdaging om kwalitatief goede medewerkers te vinden. Alliander is daarom ook actief bezig om competenties te ontwikkelen, onder meer door traineeprogramma’s en talentmanagement. 

Loopbaancentrum

Het loopbaancentrum is er voor alle medewerkers van Alliander die zich oriënteren op een volgende stap vanuit een baan, die zich oriënteren omdat hun werk (mogelijk) verandert of omdat het werk verdwijnt. Loopbaanadviseurs begeleiden medewerkers zo veel mogelijk in het ontdekken van hun talenten en helpen hen de juiste plek te vinden binnen of buiten Alliander. We vinden dat iedereen het waard is om in te investeren en doen dat door het aanbieden van onder andere stages, detacheringen en opleidingen. 
In het verslagjaar startten we met toekomstgesprekken voor medewerkers, die gingen over doorontwikkeling in de functie dan wel daarbuiten. Door tijdig in onze medewerkers te investeren trachten we boventalligheid zo veel mogelijk te voorkomen. 286 medewerkers meldden zich in 2017 bij het loopbaancentrum (2016: 234). Er werden in 2017 49 collega’s boventallig (2016: 161) en er maakten 237 mensen gebruik van ons loopbaancentrum (2016: 177). 104 medewerkers werden dit jaar begeleid naar een andere baan of een passend alternatief (2016: 25).

Veranderingen in de organisatie

Onze organisatie is voortdurend in beweging. Zo hebben we besloten om de besturing van Alliander met twee leden van de Raad van Bestuur voort te zetten. 
Verder is besloten om met ingang van 1 november 2017 alle vrije domein activiteiten van Liander op het gebied van realisatie, verhuur en beheer van middenspanningsinstallaties over te dragen aan Kenter. We hebben dit gedaan omdat er binnen Kenter meer aandacht kan worden gegeven aan deze activiteiten en we daarmee beter aan de klantvraag kunnen voldoen.
Tenslotte heeft Alliander een overeenkomst gesloten over de verkoop van Ziut aan SPIE Nederland. Alle medewerkers van Ziut zijn mee overgegaan naar SPIE. Ook de aandelen van  The New Motion zijn verkocht.

Medezeggenschap

“De ondernemingsraad van Alliander heeft zich in 2017 verder ontwikkeld in de in 2016 ingezette nieuwe structuur en werkwijze. Er is één OR waarin alle onderdelen van Alliander zijn vertegenwoordigd, en in alle onderdelen van het bedrijf zijn werkgroepen geformeerd rondom gekozen OR-leden. In principe wordt het gesprek gevoerd op het laagst mogelijke organisatorische niveau; daar spreekt men met kennis van zaken en wordt de mening van direct betrokken medewerkers gevraagd. Daarnaast voelden zowel bestuurder als OR de behoefte om met elkaar in gesprek te zijn over de belangrijke thema’s van het bedrijf en de uitdagingen waar wij voor staan, zoals de groeiende klantvraag, de energietransitie, veiligheid en innovatie. De overlegvergaderingen zijn in 2017 rondom deze thema’s georganiseerd. Hierdoor is de diepgang en de mate van focus in de overlegvergaderingen gegroeid.

Naast deze thema’s waren belangrijke gespreksonderwerpen in het afgelopen jaar: het omzetten van de resultaatafhankelijke beloning van medewerkers naar een vaste eindejaarsuitkering, de herinrichting van de medezeggenschapswerkgroep Operatie (met als doel meer focus te krijgen op samenwerking) en de ontwikkeling van de kosten van de organisatie. Voor 2018 en verder voorzien wij dat de druk op de kostenontwikkeling en de mogelijkheden om efficiënter en effectiever te werken zullen leiden tot mogelijke aanpassingen aan de organisatie. De ondernemingsraad van Alliander wil hierover graag op constructieve wijze meedenken. De uitgesproken intentie hierbij is om medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Daartoe zal de medewerker zijn best moeten doen om zo goed en zo breed mogelijk inzetbaar te blijven.”

Arnoud Rikmenspoel, voorzitter Ondernemingsraad Alliander