Samenstelling van de organisatie

Bij Alliander werken we met een divers medewerkersbestand. Niet alleen in functioneel opzicht – er werken volop technici en ICT’ers, maar ook experts op het gebied van verandermanagement of financiën – maar ook in leeftijd, geslacht en culturele achtergrond. Wij zijn er van overtuigd dat we diversiteit nodig hebben om onze missie – iedereen toegang tot een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening – in tijden van een uitdagende energietransitie te kunnen volbrengen. Als de samenleving, onze klanten en de arbeidsmarkt divers zijn, dan moet dat ook voor ons gelden. Beleid op het gebied van diversiteit en inclusie zijn een maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

Personeelsinformatie

verdeling man vrouw

leeftijdsopbouw

Een organisatie waar iedereen zich thuis voelt

De energietransitie is van en voor ons allemaal. Alliander wil daarom een divers bedrijf zijn, waar iedereen meetelt, zich thuis voelt en zijn talenten ten volle kan benutten. Hoewel energiegerelateerde beroepen in de top van mannenberoepen staan, streven wij naar een gevarieerd personeelsbestand. We merken dat diversiteit leidt tot betere besluitvorming en samenwerking. Bovendien vinden we dat collega's zichzelf moeten kunnen zijn, ongeacht hun geslacht, leeftijd, (culturele) achtergrond, geloofsovertuiging en seksuele oriëntatie. Daarom stimuleren we het aantrekken van vrouwen in leidinggevende posities, medewerkers met een immigratie-achtergrond en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Afgelopen jaar won Alliander de Diamant-award Runner Up van de monitoringscommissie Talent naar de Top vanwege de kwaliteit, volledigheid en creativiteit van ons diversiteitsbeleid. Verder initieerden we onder de naam Piekstroom een actie-onderzoek; hoe kunnen Alliander en hoog opgeleide vrouwen met potentie voor hogere leidinggevende functies met elkaar in verbinding blijven. Veertig betrokken collega’s voerden intensieve gesprekken en deden aanbevelingen. Deze werden door andere collega’s uitgewerkt tot businesscases. Denk daarbij aan partnerverlof, ontwikkelgesprekken met ruimte voor alternatieve loopbaanpaden en kennis over vrouwelijk leiderschap. We willen de organisatie uitdagen toekomstproof te worden en vrouwen steunen om op alle niveaus hun talent te kunnen inzetten.

Het aantal medewerkers in 2017 bedroeg 7.131 fte. Dit betreft alle Alliander medewerkers inclusief inhuur personeel. Het merendeel (82%) van hen is man. We zien een evenredige vertegenwoordiging in leeftijden. Het percentage vrouwen in een leidinggevende positie is het afgelopen jaar licht gestegen: van 24,7% naar 24,9%. Wij werken gericht aan het verhogen van dit percentage.
In 2021 zijn er 257 nieuwe leidinggevenden, managers, directeuren, en commissarissen aangesteld. Hiervan waren er 77 vrouw. Met een percentage van 30% van deze vacatures zetten we een volgende stap naar een meer inclusieve samenstelling van ons management.

Arbeidsparticipatie via step2work

Alliander is ervan overtuigd dat het hebben van werk bijdraagt aan de maatschappelijke participatie. Zeker voor mensen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld door een fysieke of geestelijke beperking) is de toetreding zonder ondersteuning een grote opgave. In 2017 boden we een leer-werkbaan aan in totaal 102 jongeren, 50-plussers en mensen met een fysieke beperking (2016: 104). Het programma heeft dit jaar bovendien vijf extra ontwikkelplaatsen gecreëerd voor statushouders. Daarnaast werken we ook aan een monteursopleiding voor vluchtelingen.

Boost voor werkloze jeugd in Amsterdam

In Amsterdam droegen we bij aan bemiddeling van kandidaten in het jongerenproject I’m power in een samenwerkingsverband met Nuon en Philips, gemeente Amsterdam en lokale partijen binnen Amsterdam. Twaalf jongeren uit de regio Amsterdam met een achterstand tot de arbeidsmarkt traden in dienst als jongerencoach bij Alliander, Nuon en Philips. Zij kregen de opdracht om binnen een jaar minimaal 90 werkloze jongeren uit hun omgeving te begeleiden naar een baan of hen te stimuleren om een studie- of leerwerktraject op te pakken. De jongerencoaches maakten hiervoor zelf een plan van aanpak door gebruik te maken van hun persoonlijke ervaringen en eigen netwerk. Ze werden ondersteund door Manpower en Randstad en kregen zelf ook een opleiding aangeboden. Uniek aan het project is dat de jongeren zelf een afspiegeling en doorsnee zijn van de jongerenpopulatie en op eigen wijze invulling geven aan het vraagstuk.

Het is de derde keer dat I-MPower is gestart. Door deelname aan het project levert Alliander een bijdrage aan een maatschappij waarin iedereen mag en kán participeren en zijn of haar kwaliteiten op een positieve manier mag inzetten. Het werkgelegenheidsprogramma I-MPower draait voor de derde keer. In 2014 en 2015 zijn in totaal 178 jonge werkloze jongeren door andere jongeren succesvol begeleid naar werk en/of school. 

Alliander Foundation

De Alliander Foundation stimuleert medewerkers van Alliander vrijwilligerswerk te doen en ondersteunt hen daarbij. In 2016 bestond de Alliander Foundation tien jaar. Ter ere van dat jubileum is toen de 'Jubileumactie' gestart. Deze actie is in 2017 voortgezet onder de naam ‘Doen voor een ander’. Medewerkers konden via de stichting een budget aanvragen om mensen die eenzaam zijn of een steuntje in de rug nodig hebben in het zonnetje te zetten. In 2017 deden 1.010 vrijwilligers mee aan activiteiten en aan 77 projecten van medewerkers gaf de foundation financiële steun. Naast traditionele teamactiviteiten zoals klusjes doen en sociale activiteiten ondernemen met een doelgroep, is er een voorzichtige trend van teams die graag hun kennis willen inzetten voor een goed doel. Alliander is er trots op dat de Foundation medewerkers ondersteunt die vrijwilligerswerk willen doen.

Het doel van de Stichting Alliander Foundation is om medewerkers te stimuleren zich in hun eigen tijd belangeloos in te zetten voor de maatschappij. Ze krijgen daarbij ondersteuning van de Stichting. Het doen van vrijwilligerswerk heeft een belang voor zowel de buitenwereld als voor de medewerkers. De mensen voor wie de vrijwilligers zich inzetten hebben hier diverse voordelen van: praktische baten, sociale contacten en emotionele steun. De medewerkers ervaren ook voordelen zoals een verbreding van de eigen horizon. De Alliander Foundation is een medewerker gedreven programma. Daarom is deze impactmeting gericht op de impact die Alliander Foundation heeft op eigen medewerkers. Bij de vrijwilligersactiviteiten ligt de nadruk op het zelfstandig organiseren en op het betrekken van andere collega’s bij het initiatief. Medewerkers kunnen via de Alliander Foundation op verschillende manieren een maatschappelijke bijdrage leveren:

  • een maatschappelijk betrokken teamactiviteit doen met collega’s

  • vrijwilligerswerk bij activiteiten die de Alliander Foundation of medewerkers van Alliander organiseren

  • budget aanvragen om een initiatief te ondersteunen waarbij zij vrijwilligerswerk doen in eigen tijd

  • budget aanvragen om een inzamelingsactie te organiseren voor een goed doel

De impact van Alliander Foundation

Medewerkers die zich via de Foundation hebben ingezet, geven aan dat zij het waarderen dat Alliander dit faciliteert. 59% van de deelnemers vindt dat hun band met collega’s versterkt wordt als zij samen vrijwilligerswerk doen: het groepsgevoel wordt gestimuleerd, collega’s leren elkaar beter kennen doordat zij in een andere context samenwerken en ze maken samen plezier.
61% van de deelnemers voelt dat het vrijwilligerswerk bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling. Zij ontwikkelen vaardigheden als inlevingsvermogen, omgevingsbewustzijn en leren omgaan met mensen met verschillende achtergronden. Andersom zetten ze professionele vaardigheden, zoals analyserend vermogen en actief communiceren in tijdens vrijwilligerswerk. Bijna alle medewerkers geven aan dat door het doen van vrijwilligerswerk hun horizon wordt verbreed doordat zij kennismaken met nieuwe organisaties, doelgroepen en maatschappelijke thema’s.

Alles bij elkaar draagt Alliander Foundation bij aan het gevoel van geluk bij deelnemers. Gemiddeld zijn de deelnemers in 2017 hierdoor een beetje (0,5%) gelukkiger ten opzichte van de gemiddelde persoon met betaald werk in Nederland. Dat komt niet alleen door de bovengenoemde ervaringen, maar ook omdat het vrijwilligerswerk bijdraagt aan plezier in het werk en aan zich gewaardeerd voelen. Op deze manier draagt Alliander Foundation tevens bij aan het totale door Alliander werknemers ervaren welzijn, dat in het hoofdstuk Onze impact onder menselijk kapitaal beschreven wordt. In geld uitgedrukt vertegenwoordigt deze impact een waarde van € 814.000 (exclusief de kosten van de Foundation organisatie). De waarde van de welzijnseffecten voor de ontvangers van vrijwilligerswerk via Alliander Foundation is niet berekend binnen de scope van dit onderzoek.