Het profiel van Alliander

Alliander is een energienetwerkbedrijf. Dagelijks ondersteunen we ruim 3 miljoen klanten met toegang tot energie. Wij zorgen voor een betaalbare, betrouwbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland. Onze aandeelhouders zijn gemeenten en provincies.

Onze rol in de energieketen

Als netwerkbedrijf is Alliander verantwoordelijk voor de regionale distributie van energie, zoals elektriciteit, (bio)gas en warmte. Alliander zorgt ervoor dat energie van opwekker of invoeder naar de eindgebruiker gaat. Bijvoorbeeld van windturbines naar huishoudens of naar laadpunten voor elektrisch vervoer.
Energie die wij distribueren, komt onder meer van energiecentrales en windparken via de landelijke energienetten van TenneT en Gasunie of via import. Daarnaast leveren steeds meer consumenten en bedrijven energie die ze zelf produceren terug aan onze energienetten. Hierdoor ontstaat een wisselwerking tussen vraag en aanbod van energie. Dat vraagt om een andere rol van Alliander.

Alliander in de energieketen

Voorbereiden op de toekomst

De energietransitie zorgt ervoor dat het energielandschap ingrijpend verandert. We zien een afbouw van aardgas en een opkomst van decentrale duurzame opwek, warmtenetten, biogas, waterstof, elektrisch vervoer en meer gebruik van elektriciteit. Al deze ontwikkelingen hebben consequenties voor de energie-infrastructuur: aardgas wordt vervangen door andere manieren van koken en stoken, grotere piekbelastingen op het elektriciteitsnet. Nieuwe energienetten zijn niet vanzelfsprekend voor alle Nederlanders ‘eerlijk’ toegankelijk en klanten verlaten het net: zeggen hun aansluiting op. De betrouwbaarheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid van onze energievoorziening staan daardoor onder druk. 
De wetgeving biedt voor netwerkbedrijven ruimte om nevenactiviteiten te verrichten, ook om te leren hoe de energietransitie zich ontwikkelt. Netwerkbedrijven mogen geen handelingen of activiteiten verrichten die strijdig zijn met het belang van het beheer van het net. De nevenactiviteiten moeten verband houden met infrastructurele voorzieningen of aanverwante activiteiten. Alliander ontwikkelt daarom ook nieuwe initiatieven en innovatieve oplossingen om de gevolgen van de energietransitie op de bestaande netten beperkt te houden zodat deze betrouwbaar en betaalbaar blijven èn om de eerlijke toegang tot energie-infrastructuur ook in het duurzame energiesysteem te waarborgen. Een overzicht van deze activiteiten hebben wij als bijlage opgenomen. 

Hoe we georganiseerd zijn

Alliander bestaat uit een groep bedrijven met in totaal circa 7.100 medewerkers (fte). Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties. Aandeelhouders van Alliander zijn Nederlandse provincies en gemeenten. Samen met hen en onze partners overleggen we over toekomstplannen en dragen we oplossingen aan voor complexe vraagstukken op het gebied van de energietransitie.

Liander

Netbeheer is onze belangrijkste activiteit. Netbeheerder Liander houdt de energie-infrastructuur in goede conditie om dagelijks miljoenen consumenten en bedrijven te voorzien van gas en elektriciteit.

Liandon

Liandon legt zich toe op de aanleg en het onderhoud van intelligente energie-infrastructuren. Het bedrijf fungeert bovendien als kenniscentrum van Alliander voor de energiemarkt in Nederland en daarbuiten.

Allego

Allego ontwikkelt laadoplossingen en laadinfrastructuur op maat voor gemeenten, bedrijven en vervoersmaatschappijen. Allego investeert in het plaatsen en beheren van laadpalen en laadpunten in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO)

Alliander DGO zorgt voor ontwikkeling, aanleg en beheer van alternatieve energie-infrastructuren, zoals warmtenetten en netwerken voor biogas. Dit doet zij door grondeigenaren, overheden, aanbieders en gebruikers met elkaar te verbinden en hen te helpen om hun duurzaamheidsambities te realiseren.

Kenter

Kenter levert innovatieve oplossingen voor energiemeting en energiemanagement. Daarmee ondersteunt het bedrijf zakelijke relaties die kostenbewust en duurzaam willen ondernemen. Kenter plaatst onder meer meters, levert betrouwbare meetdata en geeft inzicht in energieverbruik met online (verbruiks)analyses. Kenter is verantwoordelijk voor de verkoop, realisatie, het beheer en onderhoud van middenspanningsinstallaties in het vrije domein.

Alliander Duitsland

Als dienstverlener en partner van netbeheerders, steden en gemeenten is Alliander AG op kleine schaal in Duitsland actief. Alliander AG beheert elektriciteits- en gasnetten, openbare verlichting en verkeerslichten in onder meer Berlijn, Noordrijn-Westfalen en Hessen. Het bedrijf werkt mee aan betaalbare energiesystemen en helpt wijken om slim met energie om te gaan.

Overige activiteiten

Alliander onderzoekt en ontplooit daarnaast bedrijfsactiviteiten om de energietransitie te faciliteren en te zorgen dat het duurzame energiesysteem betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar is. Voorbeelden hiervan zijn Energy Exchange Enablers, Smart Society Services, Locol en Zown. Meer hierover is te lezen op www.alliander.com.

2017 in cijfers

Aantal klant-aansluitingen

5,7 mln
5,6 mln in 2016

Aantal eigen medewerkers in FTE

5.755
5682 in 2016

Uitvalduur elektriciteit

20,9 minuten
23,3 minuten in 2016

CO2-uitstoot

632 kton
824 kton in 2016

Netto-omzet

1,8 € mld
1,6 € mld in 2016

Investeringen in materiële vaste activa

666 € mln
680 € mln in 2016

Balanstotaal

8,1 € mld
7,7 € mld in 2016

Resultaat

203 € mln
282 € mln in 2016

Ons werkgebied

Elektriciteit en gas

Elektriciteit

Omvang netwerk (kilometer)

90.000 km
90.000 km in 2016
42.000 km
42.000 km in 2016