Sustainable Development Goals


In 2015 hebben 193 landen zich gecommitteerd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze doelen vormen een actieplan voor een duurzame wereld zonder armoede. Dit actieplan ‘Agenda 2030’ zal stapsgewijs tot verandering leiden door nieuwe manieren van samenwerken en collectieve actie. Het is belangrijk dat bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden collectief optrekken om de ontwikkelingsdoelen in 2030 waar te maken.

Alliander en de Sustainable Development Goals: invloed als uitgangspunt

Alliander speelt een essentiële rol in het waarborgen van een veilige en constante beschikbaarheid van energie. Daarnaast werken we aan het verduurzamen van het energienetwerk en het bedenken van oplossingen voor nieuwe marktvraagstukken. Door samen te werken en continu te innoveren proberen wij voortdurend maatschappelijke waarde te creëren en negatieve effecten te verminderen (zie hoofdstuk: ‘Onze impact’). Wij zijn vastbesloten om hiermee deel te worden van de oplossing.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals

Voor onze eigen organisatie en omgeving hebben we geïnventariseerd hoe Alliander kan bijdragen aan het behalen van de SDG’s in Nederland. Waar zit onze grootste invloed en waar is de meeste winst te behalen? Hiervoor hebben we de SDG’s langs onze bedrijfsvoering en kernactiviteiten gelegd en gekeken naar ons gehele proces van waardecreatie. Daarbij is gekeken welke doelen het beste aansluiten bij onze eigen initiatieven, doelstellingen, strategie en de verwachting van stakeholders. Via deze methode zijn we gekomen tot een aantal SDG’s waarop we veel invloed hebben. Dit zijn de SDG’s waar Alliander zich de komende jaren op gaat concentreren en voor gaat inzetten.

Ambities

Als bedrijf willen we de grootste bijdrage leveren aan SDG 7. Dit doel valt grotendeels samen met onze missie: toegang tot betrouwbare, betaalbare en bereikbare energie voor iedereen. Verder dragen we bij aan het verduurzamen van steden en gemeenschappen vanuit de uitdagingen en mogelijkheden die de gebouwde omgeving biedt voor duurzame energie en die bijdragen aan duurzame ontwikkeling op lokaal niveau. Het verantwoord consumeren en produceren van onze bedrijfsmiddelen, infrastructuur en energie door circulaire en sociaal verantwoorde economische principes sluit nauw aan bij onze ambities voor circulariteit, faire productie en klimaatneutraliteit. Daarnaast zetten we in op veilig en eerlijk werk voor al onze medewerkers en dragen we bij aan inclusieve en duurzame werkgelegenheid. Het is onze ambitie om een significante bijdrage te leveren aan het behalen van de hier bovengenoemde doelen in 2030. De SDG-doelen verbinden we met onze langetermijndoelstellingen.

Betaalbare en duurzame energie

Betekenis

“Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen”

Allianders bijdrage aan SDG 7 op de lange termijn*

 • Jaarlijks alle nieuwe decentrale opwek in onze regio's kunnen aansluiten

 • In 2022 met 100% van onze gemeenten en corporaties afspraken hebben gemaakt over de warmtetransitie

 • Vanaf 2023 op jaarbasis geen CO2 meer uitstoten

 • Een maximale uitvalduur van 21 minuten

Acties en beleid

 • Alliander streeft naar zo laag mogelijke kosten voor de klant en een zo eerlijk mogelijke verdeling van de kosten

 • Alliander faciliteert de energietransitie door bijvoorbeeld het aanbieden van open en duurzame netwerken

 • Sturen op toename van energie-efficiëntie in eigen bedrijfsvoering

 • Inzicht bieden in energieverbruik met Smart meter en opties voor applicaties op meter

 • Vergroenen netverlies door investeren in duurzame opwek

 • Deelname aan internationale initiatieven gericht op kennisdelen en technologieontwikkeling en toepassing

Onze resultaten 2017

 • Uitvalduur is 20,9 minuten

 • CO2-uitstoot bedraagt 632 kton

 • Op 535.740 adressen aanbieding slimme meter gerealiseerd

Impact

 • Economische toegevoegde waarde

 • Klimaatverandering en grondstofuitnutting

*Wij dragen als Alliander vooral bij aan de volgende SDG sub-targets: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 en 7.5

GRI Standards - Klimaatverandering, energiegebruik en CO2 (GRI 302), Regulering en tarieven (eigen indicator) / Leveringsbetrouwbaarheid (eigen indicator)

Duurzame leefomgeving

Betekenis

“Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam”

Alliander’s bijdrage aan SDG 11 op de lange termijn*

 • Voorzien in voldoende capaciteit

 • Verzorgen infra en capaciteit voor laadpunten elektrisch vervoer

Acties en beleid

 • Het beheersen van de tariefontwikkeling

 • Verbeteren luchtkwaliteit door schoon elektrisch transport te faciliteren

 • Het invoeren en hanteren van flexibele tarieven (bijvoorbeeld: pay per use)

 • Duurzame gebiedsontwikkeling, ambitieuze huisvesting door transitiegebouwen

 • Energiegebruik van Alliander 0 op meter maken

 • Onderzoek naar substitutie van gas en bewustwording van gebruik van gas

 • Deelname Groene Allianties en netwerken

Onze resultaten 2017

 • 58% van geplande digitaliseringsprogramma's afgerond

 • Onze CO2-uitstoot voor gebouwen daalde met 10% ten opzichte van 2016.

Impact

 • Economische toegevoegde waarde

 • Klimaatverandering en grondstofuitnutting

 • Samenwerking in wijken en buurten

*Wij dragen als Alliander vooral bij aan de volgende SDG sub-targets: 11.3, 11.6 en 11.a

GRI Standards - Veilige infrastructuur, GRI 201: Economic performance Transparantie (GRI 415) / Investeringsbeleid (EU6) / Rol energieopwek (Eigen indicato

Circulaire economie

Betekenis

“Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen”

Allianders bijdrage aan SDG 12 op de lange termijn*

 • In 2025 90% van onze primaire assets circulair ingekocht

Acties en beleid

 • Langer gebruik van huidige assets en eventuele assets vervangen door gerecyclede materialen

 • Circulaire netbeheerder: uitstippelen van een concrete circulaire roadmap

 • Uitbreiden en beter inbedden van het grondstoffenpaspoort

 • Transparantie met betrekking tot duurzaamheidsinformatie

 • Klimaatneutraal in 2023

 • Samenwerking en participatie Groene netten en Nederlandse infrabedrijven

 • Duurzaam aanbesteden

Onze resultaten 2017

 • Bij minimaal 70,4% van onze uitgaven is maatschappelijk verantwoord ingekocht.

Impact

 • Klimaatverandering en grondstofuitnutting

*Wij dragen als Alliander vooral bij aan de volgende SDG sub-targets: 12.2, 12.5 en 12.6

GRI Standards - Klimaatverandering, energiegebruik en CO2 (GRI 305), Ketenverantwoordelijkheid (GRI 301/414, eigen indicator),

Eerlijk en veilig werk

Betekenis

“Bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen”

Alliander’s bijdrage aan SDG 8 op de lange termijn*

 • Jaarlijks 100 leerplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aanbieden 

 • 2025 33% van onze leidinggevenden is vrouw

 •  LTIF lager dan 2 en verzuim lager dan 3,9% 

Acties en beleid

 • Blijvend ontwikkelen en opleiden van al onze medewerkers

 • Programma veiligheid en hoog niveau veiligheidsladder

 • Arbeidsparticipatie via step2work

 • Sociaal convenant

 • Medewerkers bewust maken van gezondheid bijvoorbeeld met Alliander fit

 • Diversiteit en inclusie: stimuleren van het aantrekken van vrouwen in leidinggevende posities, niet-westerse allochtonen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Onze resultaten 2017

 • 102 leer-/werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 • 25% van alle leidinggevende posities is vervuld door een vrouw.

 • Verzuimpercentage van 4,2%

 • CO2-uitstoot bedraagt 632 kton

 • Op 535.740 adressen aanbieding slimme meter gerealiseerd

Impact

 • Welzijn van onze medewerkers

*Wij dragen als Alliander vooral bij aan de volgende SDG sub-targets: 8.2, 8.5 en 8.8

GRI Standards – Veilige infrastructuur & Veilig en gezond werken (GRI 403), Opleiden en ontwikkelen (GRI 404), Economische prestaties (GRI 201)

Ambities voor de komende jaren

Met het uiteindelijke doel in 2030 in ons achterhoofd bekijken we stapsgewijs wat we kunnen bijdragen. Dit jaar is dat met name het begrijpen van de SDG's, prioriteiten stellen en het intern bekend maken van deze doelen. Vanuit de impact en mogelijkheden voor onze bijdrage werken we de langetermijndoelstellingen uit en integreren en implementeren we deze in onze bedrijfsvoering. Hierbij hebben we de uitdaging om de SDG's steeds te koppelen aan de realisatie van de langetermijndoelstellingen van Alliander, zodat we daarmee beleid kunnen kaderen en beïnvloeden en erop kunnen sturen. Over onze vorderingen zullen we de komende jaren rapporteren.