Trends en marktontwikkelingen

Bij het uitvoeren van onze missie is het belangrijk om te weten welke factoren van invloed kunnen zijn op onze activiteiten. In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste trends en marktontwikkelingen die om ons heen spelen en wat ons op basis daarvan te doen staat.

Wat we om ons heen zien

We zitten op dit moment in een periode van economische groei. Dit leidt tot meer vraag naar energie. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij en we zien een toename van het aantal woningen in ons verzorgingsgebied. Met name rondom Amsterdam is een hausse te zien aan nieuwe ontwikkelingen.
Verder is er een trendmatige toename te zien van het gebruik en de opwek van duurzame energie, mede gestimuleerd door maatregelen vanuit de overheid. Zonne-energie wordt steeds betaalbaarder en in de regio’s waar Alliander actief is, zijn veel plannen voor grootschalige zonneparken. Verder worden er diverse grootschalige windparken gerealiseerd en ook elektrisch vervoer is niet meer weg te denken uit het straatbeeld.
Tegelijkertijd ontstaan er op steeds meer plekken initiatieven om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen, zoals het gebruik van aardgas. Steeds meer gemeenten zijn al bezig met de ontwikkeling van aardgasvrije wijken en er wordt gewerkt aan regelgeving om de verplichting van een aardgasaansluiting op te heffen.
De verduurzaming zal komende jaren verder doorzetten, ook omdat in het nieuwe regeerakkoord is afgesproken om te werken aan het verder terugdringen van de uitstoot van CO2. In de loop van 2018 komt het kabinet met voorstellen voor een nieuw nationaal energie- en klimaatakkoord, waarin verdere concrete afspraken worden gemaakt om aan de mondiale klimaatdoelstellingen te werken. Om de omschakeling naar een duurzame energievoorziening te faciliteren, zullen we zeer tijdig moeten weten wat wanneer waar moet gebeuren. Het is daarom belangrijk dat er per gemeente op korte termijn langjarige concrete plannen worden gemaakt.

Wat ons te doen staat

We kunnen de energietransitie alleen verwezenlijken als we de omschakeling naar een duurzaam energiesysteem tijdig kunnen faciliteren. We richten ons daarbij op keuzemogelijkheden die goed zijn voor de klant, maar ook voor de samenleving als geheel (het collectief). Dat lukt alleen als we samen optrekken met onze klanten en stakeholders. Zo zal er op de eerste plaats gewerkt moeten worden aan energiebesparing, bijvoorbeeld door het isoleren van huizen en gebouwen. Er komen alternatieve manieren voor verwarming, zoals warmtenetten, biogas en elektriciteit. We zullen ook het ontwerp van onze netwerken onder de loep moeten nemen. En tenslotte zal duurzame opwek toenemen, onder meer door zonnepanelen en windturbines. Hiervoor zullen we innovatieve manieren van opslag moeten ontwikkelen. De precieze route en het tempo van de omschakeling is nog niet helder. Dat vraagt een flexibele organisatie en een scherp oog voor alle maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen.

Van trends naar strategie

De trends, ontwikkelingen en vraagstukken in de wereld om ons heen vormen de basis van onze strategie. Daarin staat beschreven hoe we als bedrijf omgaan met de uitdagingen in de veranderende energievoorziening. In onze strategie laten we zien hoe we hierop inspelen en in onze SWOT-analyse is te zien waar voor onze organisatie kansen en uitdagingen liggen.