GRI Content Index

Tenzij anders vermeld hanteren wij de GRI Standards in de versie zoals gepubliceerd in 2016.

GRI PDF 

GRI Standards
nummer

 

Omschrijving

 

Verwijzing

 

Omissie

ALGEMENE INFORMATIE (GENERAL DISCLOSURES)

ORGANISATIEPROFIEL

102-1

 

Naam van de organisatie

 

Over dit verslag

  

102-2

 

Voornaamste merken, producten en/of diensten

 

Het profiel van Alliander- Hoe we georganiseerd zijn

  

102-3

 

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

 

Utrechtseweg 68, 6812 AH, Arnhem

  

102-4

 

Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duurzaamheidskwesties)

 

Het profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn

  

102-5

 

Eigendomstructuur en de rechtsvorm

 

Corporate Governance: hoofdlijnen governancestructuur

  

102-6

 

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten)

 

Het profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn

  

102-7

 

Omvang van de organisatie

 

Het profiel van Alliander - 2017 in cijfers

  

102-8

 

Totale medewerkersbestand naar type arbeidsovereenkomst

 

Onze prestaties in 2017: Medewerkers - Samenstelling van de organisatie
Overige informatie: overige niet-financiële informatie

 

Niet van toepassing:
De weergave betreft de activiteiten in Nederland, een weergave naar regio is niet materieel. Aard van de werkzaamheden leidt tot continuiteit in medewerkersbestand, er is geen sprake van grote fluctuatie in het medewerkersbestand. Het aandeel van externe medewerkers in onze kernactiviteiten is daarnaast niet materieel.

Niet beschikbaar:
De gegevens naar type arbeidsovereenkomst zijn niet beschikbaar. Het is de intentie deze in de komende jaren inzichtelijk te maken

102-9

 

De waarde- en leveringsketen van de organisatie

 

Het profiel van Alliander - Onze rol in de energieketen
Het profiel van Alliander - Onze impact en waardecreatie

  

102-10

 

Significante veranderingen tijdens de verslaggevingsperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom of de waardeketen

 

Er zijn in 2017 geen significante veranderingen geweest betreffende de omvang, structuur, eigendom of de waardeketen.

  

102-11

 

Toelichting over toepassing van het voorzorgsprincipe

 

Het profiel van Alliander: Risico's, risicomanagement
De afdeling risicomanagement is onderdeel van de corporate governance van Alliander, en daarnaast wordt risicomanagement ook toegepast binnen de operationele processen.

  

102-12

 

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale charters, principes of andere initiatieven die organisatie onderschrijft of bekrachtigt

 

Overige informatie - Interactie met stakeholders

  

102-13

 

Lidmaatschappen van verenigingen en/of nationale internationale belangenorganisaties

 

Overige informatie - Interactie met stakeholders

  

STRATEGIE

102-14

 

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde

 

Ons verhaal over 2017
Het profiel van Alliander - Trends en marktontwikkelingen
Het profiel van Alliander - Sustainable development goals

  

102-15

 

Beschrijving van belangrijkste gevolgen, risico's en mogelijkheden

 

Ons verhaal over 2017
Over dit verslag: Materialiteit
Het profiel van Alliander: Trends en marktontwikkelingen
Het profiel van Alliander: Sustainable development goals
Onze prestaties in 2017: wat hebben we geleerd

  

ETHIEK EN INTEGRITEIT

102-16

 

De waarden, principes, standaarden en gedragsnormen van de organisatie, zoals gedragscodes en ethische codes

 

Corporate Governance: Gedragscode, integriteitsbeleid en klachtenregelingen

  

102-17

 

De interne en externe mechanismen ten aanzien van ethiek en gedrag, alsmede zaken met betrekking tot integriteit, zoals hulplijnen of advieslijnen

 

Corporate governance: Gedragscode, integriteitsbeleid en klachtenregelingen

  
  

De interne en externe mechanismen voor het melden van (vermoeden van) onethisch of onwettig gedrag en zaken die verband houden met integriteit, zoals escalatie van het lijnmanagement, klokkenluidersregeling of meldpunten

 

Corporate Governance: Gedragscode, integriteitsbeleid en klachtenregelingen

  

ONDERNEMINGSBESTUUR

 

102-18

 

Bestuursstructuur

 

Corporate Governance: hoofdlijnen governancestructuur

  

102-19

 

Het proces voor het delegeren van bevoegdheden door het hoogste bestuursorgaan naar managers en andere werknemers inzake de economische, sociale en ecologische onderwerpen

 

Corporate Governance: De Raad van Commisarissen
Overige informatie: Overige niet financiele informatie

  

102-20

 

Verantwoordelijkheid voor economische, milieu-en sociale onderwerpen, op directieniveau en of functionarissen die rechtstreeks rapporteren aan het hoogste bestuursorgaan.

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie

  

102-21

 

Het consultatieproces tussen stakeholders en het hoogste bestuursorgaan over economische, ecologische en sociale onderwerpen

 

Overige informatie: Materialiteitstoets
Corporate governance: Corporate governance
Overige informatie: Overige niet financiele informatie

  

102-22

 

De samenstelling van het hoogste bestuursorgaan

 

Corporate Governance: Verslag van de Raad van CommissarissenCorporate Governance: Personalia RvC/RvB
Corporate Governance: Governancestructuur
Reglement RvC

  

102-23

 

Rol van de voorzitter van het hoogste bestuursorgaan

 

Corporate Governance: Personalia RvB
Corporate Governance: Personalia RvC

  

102-24

 

Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van het hoogste bestuursorgaan en de criteria voor selectie en benoeming

 

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commissarissen - Profielschets, competenties, diversiteit

  

102-25

 

Processen waarmee het hoogste bestuursorgaan waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden en gemanaged

 

Corporate Governance: Integriteit

  

102-26

 

De rol van het hoogste bestuurslichaam nij de bepaling van de missie, visie, waarden en strategie ten aanzien van economische,ecologische en sociale impact

 

Het profiel van Alliander: Onze strategie
Het profiel van Alliander: Doelstellingen & Prestaties

  

102-27

 

Maatregelen die zijn genomen om de kennis over economische, ecologische en sociale onderwerpen van het hoogste bestuursorgaan verder te ontwikkelen

 

Overige informatie: Interactie stakeholders
Verslag Raad van Commissarissen: Kwaliteitsborging toezicht

  

102-28

 

Evaluatieproces van de prestaties van het hoogste bestuursorgaan met betrekking tot de besturing van de economische, ecologische en sociale onderwerpen en acties ondernomen naar aanleiding van deze evaluatie

 

Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: Overige niet financiele informatie
Verslag Raad van Commissarissen: Kwaliteitsborging toezicht

  

102-29

 

De rol van het hoogste bestuursorgaan bij de identificatie en het managen van de economische, ecologische en sociale impact, risico's en kansen

 

Het profiel van Alliander: Risico's

  

102-30

 

De rol van het hoogste bestuursorgaan bij het beoordelen van de effectiviteit van risicomanagementprocessen van de organisatie ten aanzien van economische, ecologische en sociale onderwerpen

 

Corporate governance:
Het profiel van Alliander: Risico's, risicomanagement

  

102-31

 

Evaluatie door het hoogste bestuurslichaam van de economische, ecologische en sociale onderwerpen

 

Corporate governance: Risicomanagement
https://www.alliander.com/nl/over-alliander/corporate-governance/risicomanagement

  

102-32

 

Het hoogste orgaan of functie die het duurzaamheidsverslag beoordeelt en goedkeurt en tevens zorgdraagt dat alle materiële aspecten aan bod komen

 

Overige informatie: Materialiteitstoets
Corporate governance: Interne audittoets

  

102-33

 

Het proces voor communicatie over kritische zorgen aan het hoogste bestuursorgaan

 

Corporate governance, Hoofdlijnen governance structuur
Corporate Governance: Verslag Raad van Commissarissen - Verhouding met aandeelhouders
https://www.alliander.com/nl/over-alliander/corporate-governance/klokkenluidersregeling

  

102-34

 

De aard en het totale aantal kritische zorgen die zijn gecommuniceerd aan het hoogste bestuursorgaan en de procedures die gevolgd zijn om deze aan te pakken en op te lossen

 

Corporate Governance: Verslag Raad van Commissarissen - Verslag commissies van de Raad van Commissarissen
Corporate Governance: Verslag Raad van Commissarissen - Realisatie Ondernemingsdoelstellingen
Corporate Governance: Integriteit Klachtenregelingen

  

102-35

 

Beloningsbeleid voor de leden van het hoogste bestuurslichaam en hooggeplaatste leidinggevenden

 

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB

  

102-36

 

Het proces voor het vaststellen van beloningen

 

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB

  

102-37

 

Het proces dat zorgdraagt dat standpunten van belanghebbenden ten aanzien van beloning worden meegenomen

 

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB

  

102-38

 

De verhouding van het jaarsalaris van de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van het jaarsalaris van alle werknemers

 

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB

  

102-39

 

De verhouding van de procentuele toename van de jaarlijkse totale vergoeding voor de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van deze toename voor alle werknemers.

 

Onze prestaties in 2017: Medewerker, salarisverhouding

 

Informatie niet volledig beschikbaar:
De intentie is om de overige indicatoren in 2019 wel inzichtelijk te maken

BETROKKENHEID BELANGHEBBENDEN

102-40

 

Overzicht van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

 

Overige informatie - Interactie met stakeholders
Overige informatie - Materialiteitstoets

  

102-41

 

Percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

 

Onze prestaties 2017: Medewerkers - Alliander als werkgever

  

102-42

 

Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden

 

Overige informatie - Interactie met stakeholders
Overige informatie -Materialiteitstoets

  

102-43

 

Benadering van het betrekken van belanghebbenden waaronder frequentie ervan per type en groep stakeholders

 

Overige informatie -Interactie met stakeholders
Overige informatie - Materialiteitstoets

  

102-44

 

De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd onder meer middels haar verslaglegging

 

Ons verhaal over 2017: onderweg naar duurzaam energiesysteem
Klanten: Onze klanten en de energietransitie
Overige informatie: Interactie met stakeholders
Overige informatie: Materialiteitstoets
Over Alliander: Onze strategie
Het profiel van Alliander: Trends en marktontwikkelingen
Overige informatie: opinie van het Alliander stakeholderpanel

  

VERSLAGLEGGING

102-45

 

Overzicht van entiteiten opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de organisatie of in gelijkwaardige documentatie.
Entiteiten in de geconsolideerde jaarrekening die niet zijn opgenomen in het verslag

 

Over dit verslag
Jaarrekening: Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Jaarrekening: Belangrijke dochterondernemingen en overige deelnemingen

  

102-46

 

Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag

 

Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: Interactie met stakeholders
Het profiel van Alliander: Onze Impact

  

102-47

 

Overzicht van alle materiële aspecten die geïdentificeerd zijn in het proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag

 

Overige informatie: Materialiteitstoets

  

102-48

 

Verslag van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de informatie verstrekt in eerdere verslagen en de redenen voor deze aanpassingen

 

De CO2 KPI is aangepast. Er is een schattingswijziging geweest die heeft geleid tot een verandering in het totale CO2 getal. Nu de actuele cijfers bekend zijn over 2016 worden deze gehanteerd.

  

102-49

 

Veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes

 

Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: Interactie met stakeholders
Geconcolideerde jaarrekening: Geconcolideerde jaarrekening

  

102-50

 

Verslaggevingsperiode waarop verstrekte informatie betrekking heeft

 

Over dit verslag

  

102-51

 

Datum van het vorige verslag

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

102-52

 

Verslaggevingcyclus

 

Over dit verslag

  

102-53

 

Contactpunt voor vragen over verslag of inhoud ervan

 

Overige informatie: stakeholderpanel

  

102-54

 

In accordance' optie die de organisatie heeft gekozen.

 

Over dit verslag: materialiteit
Onafhankelijk Assurance rapport

  

102-55

 

GRI Content Index

    

102-56

 

Verwijzing naar het externe assurance-rapport

 

Onafhankelijk Assurance-rapport

  
  

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance van het verslag

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

SPECIFIEKE INFORMATIE (TOPIC SPECIFIC DISCLOSURES 2016)

MATERIELE ONDERWERPEN GERAPPORTEERD NAAR GRI STANDARDS

ECONOMISCHE PRESTATIE

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 9
Doelstellingen en prestaties: Aandeelhouders en investeerders
Aandeelhouders en investeerders

  

201-1

 

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd

 

Jaarrekening
Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders - Fiscaliteit binnen Alliander

  

201-2

 

Financiële implicaties en andere risico’s en mogelijkheden voor de activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaatverandering

 

Ons verhaal over 2017: duurzaam energiesysteem
Onze Prestaties: Onze duurzame prestaties: Klimaatrisico's en adaptatie
Overige informatie: SWOT analyse

 

Informatie niet beschikbaar:
Expliciete informatie over de financiële impact is niet beschikbaar. We gaan onderzoeken hoe wij in de toekomst aan deze indicator kunnen voldoen.

201-3

 

Dekking van de sociale-, en pensioenverplichtingen van de organisatie

 

Jaarrekening: Noot 50 Personeelskosten

  

201-4

 

Significante financiële steun van een overheid

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

CORPORATE GOVERANCE EN BEDRIJFSETHIEK

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 15
Corporate Governance

  

205-1

 

Gedeelte bedrijfsunits met analyse voor corruptierisico's

   

Informatie niet beschikbaar:
Aangezien Alliander per dit jaar rapporteert over corruptie, zijn de gevraagde indicatoren niet beschikbaar. Ons doel is om deze indicatoren in de komende jaren op te nemen

205-2

 

Communicatie en training over risisco's en handelwijze corruptierisico's

   

Informatie niet beschikbaar:
Aangezien Alliander per dit jaar rapporteert over corruptie, zijn de gevraagde indicatoren niet beschikbaar. Ons doel is om deze indicatoren in de komende jaren op te nemen

205-3

 

Aantal incidenten en maatregelen corruptie en omkoping

 

Corporate Governance: Gedragscode - Klachtenregeling
Overige informatie: overige niet-financiele informatie -data

  

206-1

 

Totaal aantal rechtszaken in verband met markttoegang en uitkomst daarvan

 

Corporate Governance: Gedragscode - Richtlijn voorkomen marktmisbruik

 

Informatie vertrouwelijk

ENERGIE, CO2 EN KLIMAATVERANDERING

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 12
Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties
Doelstellingen en prestaties: aandeelhouders en investeerders
Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

302-1

 

Energieverbruik binnen de organisatie

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

  

302-2

 

Energieverbruik buiten de organisatie

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties
Onze CO2 uitstoot in 2017 (afbeelding)
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

  

302-3

 

Energie intensiteitratio

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

  

302-4

 

Reductie van het energieverbruik

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

  

302-5

 

Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

  

305-1

 

Directe emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 1)

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders: onze duurzame prestaties
Overige informatie: overige niet-financiële informatie -data

  

305-2

 

Indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 2)

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders: onze duurzame prestaties
Overige informatie: overige niet-financiële informatie -data

  

305-3

 

Andere relevante indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 3)

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders: onze duurzame prestaties
Overige informatie: overige niet-financiële informatie -data

  

305-4

 

Intensiteitratio emissie broeikasgassen

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders: onze duurzame prestaties
Overige informatie: overige niet-financiële informatie -data

  

305-5

 

Reductie van broeikasgasemissies

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders: onze duurzame prestaties
Overige informatie: overige niet-financiële informatie -data

  

305-6

 

Emissie van ozonafbrekende stoffen

   

Niet van toepassing:
Alliander heeft geen relatie tot de productie, import of export van ozon-uitputtende substanties. Alliander maakt geen gebruik van dergelijke stoffen en is niet van plan dit in de toekomst wel te doen

305-7

 

NOx, SOx en andere significante luchtemissies

   

Informatie niet beschikbaar:
Deze specifieke indicator is gezien de beperkte materialiteit niet beschikbaar.

VEILIG EN GEZOND WERKEN

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 2
Het profiel van Alliander: risico's
Onze prestaties in 2017: Medewerkers Veilig werken
Doelstellingen en prestaties: Veiligheid
Medewerkers: Veilig werken

  

403-1

 

Percentage van het totale personeelsbestand vertegenwoordigd in formele arbo-commissies van werkgever en werknemer.

 

Corporate Governance
Onze prestaties in 2017: Medewerkers: veiligheid
Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

403-2

 

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen naar geslacht en regio

 

Onze prestaties in 2017: Medewerkers: Veilig werken
Overige informatie: overige niet-financiële informatie

 

Niet volledig beschikbaar:
Alliander is nog niet in staat om haar verzuimcijfers onder te verdelen naar geslacht, maar het is wel haar ambitie dit in de toekomst te kunnen rapporteren.

403-3

 

Werknemers met een hoog risico op ziekten die verband houden met hun beroep

 

Het profiel van Alliander: Doelstellingen en prestaties: LTIF en ziekteverzuim

  

403-4

 

Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden

 

Medewerkers: Gezond en fit aan het werk
Cao netwerkbedrijven

  

VEILIGE INFRASTRUCTUUR

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 7

  

EU 21

 

Noodplannnen en herstel van schade

 

Klant: Pijler 4: excellent netbeheer

  

EU 25

 

Ongevallen en gezondheidsklachten van burgers in relatie tot bedrijfsmiddelen

 

Klant: Pijler 4: excellent netbeheer
Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 10
Onze prestaties in 2017: Medewerkers: Opleiding en ontwikkeling

  

404-1

 

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie

   

Niet beschikbaar:
De informatie is niet beschikbaar naar uur. Hier wordt door Alliander niet op gestuurd. Wordt gerapporteerd als opleidingskosten in verhouding tot de salariskosten. 2017: 3,35%

404-2

 

Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van werknemers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan

 

Onze prestaties in 2017: Medewerkers: Opleiding en ontwikkeling
Onze prestaties in 2017: Medewerkers: arbeidsparticipatie Step2Work

  

404-3

 

Percentage werknemers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling naar geslacht en medewerkercategorie

 

Jaarlijks bespreken alle leidinggevenden en medewerkers (100%) samen de individuele prestaties en ontwikkeling. (zin opnemen in het jaarverslag)

  

TRANSPARANTIE

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 8
Over dit verslag: Transparantie

  

415-1

 

Totale waarde van politieke bijdragen naar lidstaat en ontvanger / begunstigde

   

Niet van toepassing:
Alliander heeft geen financiele relatie met politieke partijen

INVESTERINGSBELEID

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 13
Onze prestaties in 2017: Aandeelhouders en investeerders: Investeringsbeleid

  

EU 6

 

Capaciteitssplanning gericht op korte en lange termijn beschikbaarheid en betrouwbaarheid elektriciteit

 

Ons verhaal over 2017
Het profiel van Alliander: wat we om ons heen zien
Het profiel van Alliander: Risico's
Onze prestaties in 2017: Klanten, nieuwe open netten

  

INNOVATIE

103-1/2/3

 

Management benadering en de onderdelen

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 3

  

EU 8

 

Onderzoek en ontwikkeling

 

Onze prestaties: Klant - Onze klanten en de energietransitie

  

LEVERINGSBETROUWBAARHEID

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 1
Onze prestaties in 2017: Klanten leveringsbetrouwbaarheid

  

EU 28

 

Frequentie stroomonderbreking

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

EU 29

 

Stroomonderbrekingsduur

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

SPECIFIEKE INFORMATIE (TOPIC SPECIFIC DISCLOSURES 2016)

MATERIELE ONDERWERPEN GEDEELTELIJK GERAPPORTEERD NAAR GRI STANDARDS

KETENVERANTWOORDELIJKHEID

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 14
Onze prestaties in 2017: Aandeelhouders en investeerders: Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners

  

414-1

 

Percentage van nieuwe leveranciers die gescreend zijn op 'arbeidsomstandigheden' criteria

 

Onze prestaties in 2017: Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties: Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners

  

414-2

 

Significante bestaande en potentiële negatieve impact op arbeidsomstandigheden in de supply chain, alsmede de getroffen maatregelen

 

Onze prestaties in 2017: Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties: Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners
https://www.alliander.com/nl/over-alliander/leveranciers-0

  

EU 18

 

Medewerkers van (onder-) aannemers met relevante arbo en veiligheidstraining

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

EU 16

 

Beleid en voorwaarden inzake gezondheid en veiligheid van medewerkers en (onder-) aannemers

 

Onze prestaties 2017: Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties
Onze prestaties 2017: Medewerkers: Veilig werken: Veiligheid in de keten
Onze prestaties 2017: Medewerker: Opleiding en ontwikkeling

  

Alliander indicator

 

Percentage van de inkoop dat volgens de Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) richtlijnen van Alliander gebeurd, in % euro's

 

Onze prestaties 2017: Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties - een duurzame relatie met onze leveranciers

  

MATERIELE ONDERWERPEN GERAPPORTEERD NAAR BEDRIJFSINDICATOREN

KLANTTEVREDENHEID

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 11
Het profiel van Alliander: Doelstellingen en prestaties
Onze prestaties in 2017: Klanten klanttevredenheid

  

Alliander indicator

 

Klanttevredenheid

 

Onze prestaties in 2017: Klanttevredenheid
Wat hebben we geleerd?

  

REGULERING EN TARIEVEN

      

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 6
Het profiel van Alliander: risico's
Onze prestaties in 2017: tarieven netbeheer

  

SLIMME NETTEN EN DATATECHNOLOGIE

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 5
Het profiel van Alliander: doelstellingen en prestaties
Onze prestaties in 2017: Klanten digitalisering

  

Alliander indicator

 

Digitalisering netten

 

Het profiel van Alliander: Doelstellingen en prestaties

  

Alliander indicator

 

Lengte glasvezelinfrastructuur

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

ROL ENERGIEOPWEK

      

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 4
Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders Klimaatneutrale bedrijfsvoering 2023

  

Alliander indicator

 

Invoeding duurzame energie

 

Onze prestaties: Klant - Onze klanten en de energietransitie Pijler 1

  

AANVULLENDE INFORMATIE

INDICATOREN ELECTRIC UTILITIES SECTOR SUPPLEMENT

CATEGORIE:

ASPECT

 

Organisatieprofiel

    

EU 3

 

Klantaansluitingen

 

Het profiel van Alliander: Hoe we georganiseerd zijn

  

EU 4

 

Transport en distributielijnen

 

Het profiel van Alliander: Hoe we georganiseerd zijn

  

CATEGORIE:

 

Economische aspecten

    

ASPECT

 

Economische KPI's

    

EU 12

 

Efficiency van transport en distributie

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

CATEGORIE:

 

Sociale aspecten

    

ASPECT

 

Arbeidsvoorwaarden

    

EU 14

 

Kennis- en competentiemanagement

 

Onze prestaties in 2017: Medewerkers, Opleiding en ontwikkeling

  

EU 15

 

Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 5 en 10 jaar naar functiegroep en regio

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

EU 17

 

Totaal arbeidsvolume bij (onder-)aannemers

   

Informatie niet beschikbaar

ASPECT

 

Maatschappij

    

EU 19

 

Participatieve besluitvorming en deelname van stakeholders en uitkomsten

 

Over dit verslag: Stakeholderdialoog als basis
Overige informatie: Interactie met onze stakeholders
Overige informatie: Materialiteitstoets

  

EU 20

 

Regelingen voor onvrijwillige verhuizing, bedrijfsverplaatsing, onteigening

   

Niet van toepassing

EU 21

 

Noodplannnen en herstel van schade

 

Onze prestaties: Klant - Onze klanten en de energietransitie Pijler 4

  

EU 22

 

Aantal mensen betrokken bij onteigening/ gedwongen verhuizing

   

Informatie niet beschikbaar

ASPECT

 

Productverantwoordelijkheid

    

EU 23

 

Maatregelen ter ondersteuning van toegang tot en bevordering van veilig energiegebruik

 

Onze prestaties: Klant - Onze klanten en de energietransitie Pijler 4

  

EU 24

 

Programma's gericht op verbeteren en handhaven van toegang tot elektriciteit voor kwetsbare groepen

   

Informatie niet beschikbaar

EU 26

 

Niet aangesloten deel bevolking in concessiegebied netbeheerder

   

Niet van toepassing:
Er geldt een wettelijke aansluitplicht op het elektriciteitsnet.

EU 27

 

Afsluitingen en duur afsluiting wegens wanbetaling

   

Informatie gedeeltelijk beschikbaar:
In het berichtenverkeer van leverancier naar de netwerkbeheerder wordt geen reden van afsluiting vermeld. Totaal 2017: 4805.

AANVULLENDE INDICATOREN ALLIANDER

CATEGORIE:

 

Overige bedrijfsgerelateerde informatie

    

306-2

 

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingmethode

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

307-1

 

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en - regelgeving

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

404-1

 

Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep en geslacht

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

419-1

 

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving.

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

405-1

 

Samenstelling van bestuurslichamen en onder-verdeling van werknemers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep en andere indicatoren van diversiteit.

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

419-1

 

Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

Alliander indicator

 

Aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

 

Het profiel van Alliander: Doelstellingen en prestaties

  

Alliander indicator

 

Postcodegebieden met meer dan vijf storingen per jaar

 

Het profiel van Alliander: Doelstellingen en prestaties

  

Alliander indicator

 

Alliander Foundation

 

Onze prestaties: Medewerker - Alliander Foundation

  

Alliander indicator

 

Medewerkersonderzoek

 

Onze prestaties: Medewerker - Tevredenheid Medewerkers