Materialiteitstoets

Materialiteitstoets

Alliander bepaalt jaarlijks op gestructureerde wijze welke onderwerpen minimaal aan bod komen in het jaarverslag. Hiertoe maken we gebruik van een materialiteitstoets. Het beoordelen van de materiële thema's staat aan de basis van de inhoud van het geïntegreerde jaarverslag en vindt plaats in een vroeg stadium van het verslagleggingsproces. Het materialiteitsonderzoek berust op een duale beoordeling: enerzijds beoordelen verschillende stakeholdergroepen de relevantie van verschillende thema’s en anderzijds beoordelen we intern wat de impact is van deze thema’s op het bedrijf en de maatschappij.

In 2017 is een herijking van de bestaande materialiteitsanalyse uitgevoerd, onder meer op basis van verslagen van stakeholderdialogen, mediascan en een reputatieonderzoek. De shortlist van 56 maatschappelijk relevante onderwerpen, opgesteld in 2015, is dit jaar bijgesteld o.b.v. trendonderzoeken en een rondgang onder interne stakeholders. Hierdoor is de lijst dit jaar teruggebracht naar 48 onderwerpen, die de leidraad hebben gevormd in de materialiteitsanalyse. De materialiteitsscore uit het vorige verslagjaar hebben we daarbij voortdurend meegenomen in de weging. Vervolgens hebben we vastgesteld wat de omvang en het effect van deze thema's zouden zijn voor Alliander en zijn stakeholders.

De uitkomsten van de dialogen met stakeholders en de materialiteit zijn besproken met de Raad van Bestuur. Conclusie was dat de onderwerpen die stakeholders belangrijk vinden, grotendeels overeenkomen met de belangrijkste thema’s waar Alliander zich voor inzet. De top van meest materiële onderwerpen is gewijzigd ten opzichte van het jaarverslag 2016. Er is sprake van kleine veranderingen in de positie van onderwerpen. Onder andere door het uitsplitsen van het thema Energietransitie is er een meer divers en preciezer beeld van dit thema. De 15 meest relevante thema’s zijn richtinggevend geweest bij het proces van inhoudsbepaling van het jaarverslag en komen in de stakeholderhoofdstukken uitgebreid aan de orde.

Het proces in 5 stappen

In voorgaande jaren is het proces van de Materialiteitstoets geheel doorlopen. Voor het jaarverslag 2017 hebben wij aan de hand van onderstaand proces een herijking uitgevoerd.

Stap 1: identificatie van relevante aspecten en thema’s

De eerste stap bestond uit het opstellen van een lijst met maatschappelijke thema’s die relevant zijn voor de organisatie. Leidraad is daarbij de lijst met aspecten zoals opgenomen in de GRI Standards richtlijnen en het Electric Utilities Sector Supplement. De lijst wordt jaarlijks geactualiseerd en omvat, naast de GRI-aspecten, materiële thema’s van het voorgaande jaar, onderwerpen aangedragen door stakeholders en onderwerpen waarop interne sturing plaatsvindt. Het thema-overzicht van 2016 is uitgangspunt geweest voor het jaarverslag 2017.

Impact op stakeholders

Aan de hand van een digitale enquête zijn in 2015 de maatschappelijke thema’s door stakeholders beoordeeld op relevantie. In 2016 heeft Alliander door middel van een herijking deze relevantie opnieuw getoetst. Op basis van deze stakeholderinput zijn in 2017 de 48 maatschappelijke thema’s aan een herijking onderhevig geweest. De resultaten van de herijking zijn gegroepeerd naar stakeholdergroep. Het resultaat is een overzicht met prioritering van de thema’s met de meest significante impact vanuit stakeholderperspectief.

Impact voor Alliander

Voor alle maatschappelijke thema’s is in 2017 bepaald welke indicatieve impact deze hebben voor de organisatie. De mate van impact is intern beoordeeld en vervolgens breed binnen de organisatie gevalideerd door relevante experts. Het impactmodel zoals gehanteerd binnen deze methode bestaat uit drie aspecten:

  • Negatieve impact: hoe groot is de invloed op Alliander wanneer de organisatie niet naar behoren presteert ten aanzien van het thema; hoe groot is de invloed op Stakeholders indien Alliander er onvoldoende in slaagt haar negatieve effecten op externe belanghebbenden te beheersen?

  • Positieve impact: hoe groot is de invloed op Alliander wanneer goed wordt gepresteerd ten aanzien van het thema; hoe groot is de invloed op Stakeholders indien Alliander een positieve bijdrage levert externe belanghebbenden?

  • Kans: op welke termijn en met welke kans vinden deze positieve dan wel negatieve effecten plaats.

De impactanalyse geeft inzicht in de kansen en risico’s voor de organisatie en de prioriteit die een aanpak van het onderwerp verdient.

Stap 2: weging en vergelijking met 2016

Alliander hanteert voor de materialiteitstoets een gewogen gemiddelde over meerdere jaren. Naast de grotere betrouwbaarheid en de mindere gevoeligheid voor hypes en meetfouten is het doel om hiermee ontwikkelingen in de materialiteit van thema's trendmatig in kaart te brengen.

Stap 3: GRI-aspecten met relevantie voor Alliander

Thema’s met een hoge materialiteit zijn aangesloten op het aspectenoverzicht in de GRI-richtlijnen. Het overzicht is maatgevend voor de samenstelling van de verantwoordingsinformatie in dit jaarverslag.

GRI Aspect

 

Alliander thema

 

Omschrijving

 

Verwijzing

Veiligheid en arbeidsomstandigheden

 

Veilig en gezond werken

 

Werken aan gas- en elektriciteitsinfrastructuur brengt risico's met zich mee (spanningvoerende delen, gas, mogelijke aanwezigheid asbest etc). Veilig werken zonder incidenten is van groot belang voor álle betrokkenen.

 

Onze prestaties: Medewerkers

  

Veilige infrastructuur

 

Gas en elektriciteit kunnen risico's opleveren. De veiligheid van onze netwerken voor alle betrokkenen heeft onze hoogste prioriteit. Naar aanleiding van incidenten in het (gas-)netwerk en met grijs gietijzeren gasleidingen is onze aanpak van nog groter belang We werken samen met partijen in de veiligheidsketen.

 

Onze prestaties: Klanten

  

Opleiden en ontwikkelen

 

Techniek en organisaties veranderen voortdurend en in hoog tempo. Werken is continu leren geworden.

 

Onze prestaties: medewerkers

Product en Service

 

Regulering en tarieven

 

Het kostenniveau van de netbeheerder in relatie tot die van de sector vormt de basis voor de toegestane tarieven door de Autoriteit Consument en Markt. Onze tarieven en mogelijkheden worden in belangrijke mate extern bepaald. . We proberen de tarieven voor onze klanten stabiel te houden. Dit bepaalt mede onze beschikbare financiële (investerings-)ruimte.

 

Onze prestaties: Klanten, Aandeelhouders en investeerders

  

Klanttevredenheid

 

Klanten rekenen op uitstekende service, communicatie en afhandeling van storingen en klachten. Naast adequaat reageren heeft het actief inzetten op klanttevredenheid prioriteit.

 

Onze prestaties: Klanten

  

Leveringsbetrouw baarheid

 

Ononderbroken beschikbaarheid van energie is van groot maatschappelijk belang. Verstoringen raken direct aan belangen van onze stakeholders. De wet geeft ons hiertoe belangrijke kaders en regelt toezicht, Onder meer hoe wij onze capaciteitsplanning inrichten zodat de uitbreiding en vervanging van netten en installaties goed is afgestemd op de behoeftes van onze klanten en de maatschappij.

 

Onze prestaties: Klanten

Energie

 

Slimme netten en datatechnologie

 

De energie-infrastructuur wordt slimmer. Door toevoeging van IT is het mogelijk om veranderingen in energieaanbod, marktverhoudingen en de veranderende energievraag op een betrouwbare, efficiënte en veilige manier op elkaar af te stemmen. Data technologie leidt tot meer en betere data en open data. Dit schept kansen en ook nieuwe afhankelijkheden. Welke afspraken en protocollen worden gevolgd en wat betekent het voor de klant?

 

Onze prestaties: Klanten

  

Rol in energieopwekking

 

Energieopwekking wordt in toenemende mate zaak van particulieren en bedrijven. Netbeheerders staan voor tal van vragen, bijvoorbeeld of zij prioriteit mogen geven aan invoeding van duurzame energie of of verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het bevorderen van duurzame energie opwekking

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders

Emissies

 

Klimaatverandering, Energiegebruik en CO2

 

De CO2 voetafdruk van fossiele energie heeft invloed op klimaatverandering. Alliander heeft als schakel in de energieketen verantwoordelijkheid bij dit vraagstuk. Direct zoals bij energiegebruik in haar netten,in gebouwen en mobiliteit. Indirect door energiegebruik elders in de keten. De energietransitie biedt mogelijkheden om het energiesysteem klimaatneutraal en efficiënt te maken.

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders

Leveranciersbeoordeling

 

Ketenverantwoorde lijkheid

 

Uitbesteding, investeringen en productie in anderen landen betekenen soms een verhoogd risico voor erkenning én naleving van fundamentele mensenrechten, veiligheid en milieu. Ongewild kan een organisatie betrokken raken bij discutabele omstandigheden zoals bijvoorbeeld kinderarbeid. Ook in Nederland moet goed getoetst worden hoe de lokale uitgaven afbreuk doen of juist expliciet bijdragen aan de maatschappij. Het toetsen van leveranciers in de keten is onderwerp van goed MVO-beleid.

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders

Publiek beleid

 

Transparantie

 

In hoeverre wil, kan of moet Alliander open zijn naar de samenleving over haar intenties, bedrijfsvoering en besluitvorming? Zijn we transparant over onderwerpen waarvoor we anderen nodig hebben (lobby)? In welke mate van detail, en met welke frequentie communiceren we met wie en delen we informatie?

 

Overige informatie, Over dit verslag

Economische prestaties

 

Economische prestaties

 

Welke bijdrage levert Alliander aan haar stakeholders middels inkomsten, personeels-vergoedingen, donaties en overige maatschappelijke investeringen. Hoe gaan we om met ingehouden winst en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden?

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders

  

Innovatie

 

Door het veranderende energielandschap en om voorbereid te zijn op ontwikkelingen is het voor ons erg belangrijk om nieuwe technieken en oplossingen te kunnen toepassen. Alliander heeft de ambitie om in de energietransitie een vooraanstaande rol te hebben Dit vraagt om focus en keuzes ten aanzien van de rol die we willen hebben bij innovatie

 

Profiel: Onze impacts

  

Investeringsbeleid

 

Als groot bedrijf kunnen we met onze investeringen maatschappelijke ontwikkelingen ondersteunen Bijvoorbeeld duurzame energievoorziening.Wat zijn de overwegingen bij investeringen. Hoe ondersteunen deze onze bedrijfsonderdelen in hun opgaven?

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders

Anti-competitief gedrag en corruptie

 

Corporate Governance en bedrijfsethiek

 

Adequaat en effectief toezicht aan de hand van heldere richtlijnen en verantwoording daarover dient de onderneming en haar stakeholders. Welke normen hanteren we voor ons handelen binnen de organisatie. op welke wijze doen we zaken? Welke toezichtsmechanismen zijn er vanuit RvC? Zijn risico's in relatie tot corruptie en kartelvorming goed in beeld gebracht, is onze aanbestedingsproce dure helder en hoe gaan we om met beveiliging van mensen en bedrijfsmiddelen? Welke rol speelt ethiek en kennen we de impact op onze omgeving?

 

Corporate Governance

Stap 4: materialiteitsgrafiek

De combinatie van de relevantie voor stakeholders op de Y-as en de invloed van de thema’s op de organisatie op de X-as laat zien wat de invloed is die het thema heeft op de mate van maatschappelijk presteren van de organisatie en daarmee de prioriteit die het heeft binnen het jaarverslag. De materialiteitsgrafiek geeft een uitsnede van de meest materiële onderwerpen voor het jaarverslag van Alliander.

Alliander brengt de resultaten van materialiteitanalyse onder in drie categorieën.

Kernthema's

Dit zijn de 15 thema’s in de materialiteitsmatrix die onderscheidend zijn in de ogen van een grote groep stakeholders en voor onze prestaties. Deze thema's worden uitgebreid behandeld in het jaarverslag.

Bedrijfsthema's

Dit zijn de thema's die, over een grote groep stakeholders bezien, een minder hoge prioriteit krijgen. Dit betreft thema’s die voor enkele stakeholders of bedrijfsvoeringsredenenen relevant zijn of vanwege wet- en regelgeving gerapporteerd worden. Deze worden beperkt behandeld in het jaarverslag en zo nodig verder toegelicht in de GRI Content Index.

Potentiële thema's

Dit zijn de thema’s die op dit moment door de meeste stakeholders minder prioriteit krijgen en een lagere impact hebben op de organisatie. Deze thema’s kunnen in de toekomst echter wel een groter gewicht krijgen en worden door ons gevolgd en waar nodig onderhouden. Voor een aantal geldt dat deze om wettelijke redenen toch deel uitmaken van het jaarverslag of onderdeel zijn van de toelichting in de GRI-index.

Stap 5: implementatie

De door de Raad van Bestuur vastgestelde materialiteit van onderwerpen is de basis van de inhoudelijke inrichting en sturing van het jaarverslagproces. Besloten wordt hoe uitwerking aan de onderwerpen wordt gegeven en hoe deze in de informatie-uitvraag worden opgenomen. Bedrijfsonderdelen bereiden in samenwerking met verantwoordelijke afdelingen het rapportageproces voor en de afspraken over validatie en verificatie van data worden vastgelegd. Voor verdere toelichting op het rapportageproces wordt verwezen naar 'Over dit verslag' en naar de GRI Content Index.