Overige niet-financiële informatie

Onderstaande data en informatie vallen buiten scope van het Assurance Rapport van de externe accountant.

CO2 en energie

Deze paragraaf geeft een gedetailleerd overzicht van het energiegebruik en de CO2 gerelateerde impact van Alliander. Tevens worden de gebruikte methodologie en omrekenfactoren nader toegelicht.

Energieconsumptie

Alliander hanteert als basisjaar voor het bereiken van haar energiereductie 2012. De reden hiervoor is dat in dit jaar doelstellingen zijn geformuleerd.

Energieconsumptie

2017

2016

Gas en warmte gebruik gebouwen

 974.064 m3

1.256.026 m3

Brandstof wagenpark

  

Benzine

1.248.224 Liter

1.237.807 Liter

Diesel

4.360.044 Liter

4.606.842 Liter

LPG

 9.659 Liter

9.786 Liter

Elektricteit

204.555 kWh

136.000 kWh

Elektriciteitsgebruik gebouwen

9.818.143 KWh

10.456.041 kWh

Energieconsumptie

2017

2016

Conversiefactor

Gasgebruik gebouwen

 34.258 GJ

44.174 GJ

35,17, officiële energetische waarde aardgas Slochteren

Elektriciteitsgebruik gebouwen

35.345 GJ

37.641 GJ

conversiefactor 3,6, SI

Totaal energiegebruik gebouwen:

 69.603 GJ

81.816 GJ

 

Benzine:

 40.442 GJ

40.105 GJ

conversiefactor 32,4

Diesel:

156.090 GJ

164.925 GJ

conversiefactor 35,8

LPG:

251 GJ

254 GJ

conversiefactor 26

Elektriciteit:

736 GJ

490 GJ

conversiefactor 3,6

Totaal energiegebruik transport:

 197.520 GJ

205.774 GJ

 

Totaal energiegebruik:

 267.123

287.590 GJ

 

CO2-uitstoot Scope 1

Voor weergave in het verslag wordt een sectoruniforme scope toepassing gehanteerd. Deze wijkt af van de het GHG-protocol. De waarden volgens het GHG-protocol zijn in deze tabel opgenomen.

CO2 uitstoot

2017

2016

Gasverbruik gebouwen

1.838

2.366

Lekverlies Aardgasnetwerk

48.345

48.468

Lease- & dienstauto's

17.650

18.373

SF6 Emissies:

1.295

907

Totaal

69.926

70.042

De meeste gegevens, zoals opgenomen in de tabellen en grafieken in dit verslag, zijn gebaseerd op onderliggende bronsystemen. Voor een aantal gegevens wordt gebruik gemaakt van de registratie en/of rapportage door derden. Een voorbeeld hiervan is het afvalvolume en de aan afval gerelateerde CO2-uitstoot.

Bij totstandkoming van de CO2-voetafdruk en het energiegebruik wordt gebruik gemaakt van aannames en inschattingen. De CO2 coëfficiënt is berekend met 0,58846 (betreft landelijke productiemix 2016 voor grijze stroom). Dit is inclusief een correctie van 2% voor tank-to-wheel.

Ongeveer 5% van de CO2-footprint wordt veroorzaakt door lekverlies G, gebaseerd op het aantal leiding dat in het netwerk van Alliander ligt. De gietijzeren leidingen hebben hierbij een hoger lekverlies (323 m3 per kilometer) , en daarmee een hogere uitstoot dan de reguliere leidingen (55 m3 per kilometer). De CO2-equivalent die daarbij gehanteerd wordt voor methaan is 25.

Transport

De grootste impact die Alliander heeft buiten haar organisatiegrenzen komt door het energietransport naar eindgebruikers van energie, het gaat hierbij om de volgende hoeveelheden:

Energietransport

2017

2016

Electriciteitstransport

29.959 GWh

29.990 GWh

Gastransport

6.228 miljoen m3

6.367 miljoen m3

Als energieintensiteitsratio hanteert Alliander haar energieverbruik in GJ gedeeld door haar netto omzet in miljoenen. In deze ratio worden gasgebruik van gebouwen, brandstofgebruik van het wagenpark en het elektriciteitsgebruik van de gebouwen meegenomen.

Energieintensiteitsratio

2017

2016

Totale energieverbruik / omzet

157.4 GJ/Miljoen € (267.123/1.697)

181,6 GJ/Miljoen € (287.590/1.584)

Deze informatie is niet beschikbaar naar energietype. Voor Alliander geldt dat er inzicht is in de energietypes voor scope 1 gebruik, het onderscheid naar energietype voor eigen gebruik heeft een veel minder grote omvang en impact en is daarom niet materieel.

Groen Gas

De totale invoeding groengas in het verzorgingsgebied in aantal m3 in het jaar was 30.493.000 m3. Dit gebeurde middels 14 groengasaansluitingen. Met groen gas wordt bedoeld:

  • Groen gas: Bio-SNG, Biogas of Stortgas dat tot aardgaskwaliteit is opgewerkt Biogas: Gas dat zich binnen de definitie van gas in de Begrippenlijst Gas onderscheidt doordat het een product is uit een vergistingsproces. Het bevat voornamelijk CH4 en CO2 .

  • Stortgas: Gas dat zich binnen de definitie van gas in de Begrippenlijst Gas onderscheidt doordat het een product is van een stortplaats. De samenstelling is vergelijkbaar met Biogas.

  • Bio-SNG: SNG dat geproduceerd wordt uit uitsluitend biomassa.

MVO organisatie

MVO is een integrale verantwoordelijkheid voor alle bedrijfsonderdelen en maakt deel uit van de Planning & Control cyclus. Alle bedrijfsonderdelen beschikken over een analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve maatschappelijke effecten van hun bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur is in zijn geheel verantwoordelijk voor de economische, ecologische en sociale impact van Alliander. De manager MVO communiceert het beleid persoonlijk naar de directeuren van de bedrijfsonderdelen en faciliteert het directieteam bij het vaststellen van kwantificeerbare parameters voor het monitoren van voortgang. De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen consulteren vertegenwoordigers van de stakeholders. Door aanwezigheid of vertegenwoordiging in regulier en ad-hoc overleg wordt actief kennisgenomen van ontwikkelingen en standpunten over strategische thema's. Zie het hoofdstuk interactie met stakeholders voor de verschillende maatschappelijke onderwerpen die zijn besproken.

RvB en RvC consulteren vertegenwoordigers van de stakeholders. Door aanwezigheid of vertegenwoordiging in regulier en ad-hoc overleg wordt actief kennisgenomen van ontwikkelingen en standpunten over strategische thema's. De resultaten van het MVO beleid worden met de stakeholders geëvalueerd. Aan de hand van onder meer klantconsultaties, medewerkersbetrokkenheid, aandeelhoudersbijeenkomsten, ronde tafel bijeenkomsten en de Maatschappelijke verslaglegging wordt vastgesteld in welke mate stakeholders het beleid en de resultaten daarvan waarderen.

Externe assurance Maatschappelijk deel Jaarverslag

Alliander vindt het voor haar stakeholders van belang om assurance te verkrijgen bij het maatschappelijk deel van het jaarverslag. Voor het jaarverslag 2017 heeft Alliander een goedkeurend assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid verkregen voor het meest relevante deel van het jaarverslag, namelijk de belangrijkste stuurvariabelen van het bedrijf (financieel én niet financieel).

Daarnaast heeft Alliander redelijke mate van zekerheid verkregen bij de meest materiële thema's voor de verslaggeving (Materialiteitstoets). Ook heeft Alliander een goedkeurend assurance-rapport met beperkte mate van zekerheid verkregen bij de rest van het maatschappelijk deel van het jaarverslag. Ter waarborging van de kwaliteit van de maatschappelijke informatie hanteert Alliander het 'three-lines-of-defence-model'. Vanuit onder meer de stakeholderdialoog, materialiteitstoets en GRI vindt een uitvraag plaats bij de bedrijfsonderdelen voor de aanlevering van maatschappelijke informatie. De bedrijfsonderdelen vormen de eerste verdedigingslinie en zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van betrouwbare informatie. De business controller van het desbetreffende bedrijfsonderdeel, als tweede verdedigingslinie, bewaakt de tijdige en betrouwbare aanlevering door de bedrijfsonderdelen. De business controller toetst onder meer de onderbouwing en analyses aangeleverd door de bedrijfsonderdelen en bouwt een dossier op voor de verificatie door de interne accountantsdienst. De interne accountantsdienst vormt de derde verdedigingslinie en verifieert de maatschappelijke informatie alvorens deze door de externe accountant wordt beoordeeld. De externe accountant vormt het sluitstuk van het verificatieproces en verstrekt uiteindelijk zekerheid, zoals verwoord in haar verklaring.

Aanvullende data

Omschrijving

Waarden 31-12-2017

Datum vorig verslag

9-mrt-17

Significante financiële steun van overheden

€ 2.683.244

Ongevallen en gezondheidsklachten van burgers in relatie tot bedrijfsmiddelen/ juridische procedures gezondheid en veiligheid van klanten en/of derden

3 lopende

 

1 afgeronde

Frequentie stroomonderbreking

Saifi: 0,239

Stroomonderbrekingsduur in minuten

Saidi: 20,87

 

Caidi: 87,41

Efficiency van transport en distributie: Totaalnetverlies als % van de totale invoeding

2017: 4,4%

 

2016: 4,6%

Totale lengte van gehuurde glasvezelinfrastructuur

4002 km

Total lengte van eigen glasvezelinfrastructuur

1774 km

Nieuw gerealiseerde glasvezelinfrastructuur

277 km

Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 5 jaar

28%

Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 10 jaar

40%

Medewerkers met arbeidsovereenkomst bepaalde tijd aantal

491

Medewerkers met arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd aantal

5401

Medewerkers met fulltime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract aantal

6124

Medewerkers met inhuurcontract aantal

1691

Medewerkers met parttime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract aantal

1455

Totale personeelomvang aantal

7583

Totale EIGEN personeelomvang FTE

5716,15

Totale personeelomvang INHUUR FTE

1363,15

Percentage werknemers betrokken bij en onderhevig aan collectieve regelingen arbeidsovereenkomsten

100%

Instroom mannelijke medewerkers

419

Instroom vrouwelijke medewerkers

135

Uitstroom mannelijke medewerkers

372

Uitstroom vrouwelijke medewerkers

128

Medewerkers in leeftijdscategorie <25 jaar

95

Medewerkers in leeftijdscategorie >=55 jaar

1618

Medewerkers in leeftijdscategorie 25-35 jaar

1264

Medewerkers in leeftijdscategorie 35-45 jaar

1510

Medewerkers in leeftijdscategorie 45-55 jaar

1405

Medewerkers in leidinggevende posities

513

Mannelijke medewerkers

4719

Vrouwelijke medewerkers

1.173

Vrouwelijke medewerkers in leidinggevende positie

24.95%

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt aantal

108

(waarvan 6 statushouders)

 

Verhouding salaris vrouw/man

0.977

Aantal gevallen van gemelde klachten over arbeidsomstandigheden via het formele klachten mechanisme

2

Aantal gemelde gevallen van ongewenste omgangsvormen (en discriminatie) door medewerkers

37

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en - regelgeving

€ 20.000

Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet naleven van wet- en regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten

€ 40.500

Aantal bij bevoegd gezag gemelde milieu incidenten

23

Aantal opgelegde niet financiële sancties wegens niet (goed) naleven van milieu wet- en regelgeving

4

Aantal medewerkers die dit jaar veiligheidsopleiding hebben gevolgd (opleiding en examen met goed gevolg afgelegd)

1.520

Aantal Contractanten die dit jaar veiligheidsopleiding hebben gevolgd (opleiding en examen met goed gevolg afgelegd)

14

Kantoorafval: papier

2017: 864 ton

 

2016: 900 ton

Kantoorafval: datazeker paper

2017: 160 ton

 

2016: 163 ton

Kantoorafval: divers

2017: 449 ton

 

2016: 497 ton

Kantoorafval: gevaarlijk

2017: 4 ton

 

2016: 25 ton

Bedrijfsafval: metaal

2017: 8.112 ton

 

2016: 9.183 ton

Bedrijfsafval: hout

2017: 215 ton

 

2016: 241 ton

Bedrijfsafval: kunststof

2017: 802 ton

 

2016: 782 ton

Bedrijfsafval: grond

2017: 1.699 ton

 

2016: 1.868 ton

Bedrijfsafval: divers

2017: 4.758 ton

 

2016: 4.771 ton

Gevaarlijk afval

2017: 1.155 ton

 

2016: 876 ton

Afval: totaalgewicht

2017: 18.219 ton

 

2016: 19.306 ton