Enkelvoudige balans (per 31 december, vóór winstbestemming)

€ miljoen

Noot

2018

2017

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

37

260

 

275

 

Immateriële vaste activa

38

68

 

69

 

Investeringen in deelnemingen

39

2.499

 

2.480

 

Overige financiële activa

40

2.642

 

2.639

 

Totaal vaste activa

  

5.469

 

5.463

      

Vlottende activa

     

Overige vorderingen

41

51

 

71

 

Overige financiële activa

 

-

 

-

 

Vorderingen op groepsondernemingen

41

454

 

302

 

Liquide middelen

42

139

 

95

 

Totaal vlottende activa

  

644

 

468

      

Totaal activa

  

6.113

 

5.931

      

Eigen vermogen

43

    

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening1

 

495

 

496

 

Herwaarderingsreserve1

 

-

 

38

 

Overige reserves

 

1.945

 

1.850

 

Resultaat boekjaar

 

334

 

203

 

Totaal eigen vermogen

  

4.129

 

3.942

      

Langlopende verplichtingen

     

Rentedragende verplichtingen

44

1.473

 

1.553

 

Totaal langlopende verplichtingen

  

1.473

 

1.553

      

Voorzieningen

45

 

30

 

45

      

Kortlopende verplichtingen

     

Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva

46

481

 

389

 

Derivaten

47

-

 

2

 

Totaal kortlopende verplichtingen

  

481

 

391

      

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  

6.113

 

5.931